fredag 13 juli 2012

Semester

Jag hade hoppats på att få till några inlägg till men det är lika bra att erkänna sig besegrad av semestern, även tankemässigt. Jag kommer tillbaka i augusti. Trevlig sommar!

torsdag 5 juli 2012

Inför vårt seminarie idag!

Styrkan i den svenska sjukvården är att den håller en hög kvalitet och att den ges på lika villkor till hela befolkningen. En av svagheterna är att många patienter tycker att delaktigheten och informationen är bristfällig. Så många som en av fem patienter är missnöjda med detta enligt den nationella patientenkät som omfattar 250 000 slumpvist utvalda patienter. Bristerna på delaktighet och information kan få förödande konsekvenser. Känner patienten sig inte delaktig i vården är risken stor att vårdgivaren inte får del av värdefulla upplysningar. Och upplever patienten att vårdens information är bristfällig kan det leda till stora säkerhetsrisker vid exempelvis medicinering.

Aktuell forskning från Karolinska Institutet visar att ett gott bemötande ger friskare patienter. Sjukvården måste därför bli betydligt bättre på att involvera patienterna och prioritera bemötandefrågorna. Vi menar att sjukvården har haft alldeles för lite fokus på hur patienterna upplever sin vårdsituation. Många patienter tycker att sjukvården är opersonlig och upplevs som byråkratisk.

Undersökningar visar att Landstinget i Kalmar län tillhör de sjukvårdhuvudmän i Sverige som har nöjdast patienter. Vi vill fortsätta att förbättra oss och har därför inlett ett omfattande arbete. För att bli bättre i bemötande till patienterna har landstinget sökt inspiration från de mest framgångsrika privata företagen och deras arbete med kundrelationer. Landstinget har bland annat tagit efter synsättet med Kaizen ständiga förbättringar som den Japanska biltillverkaren Toyota har som filosofi. Finns det en möjlighet att förbättra så ska man vara skyldig att göra det, är Toyotas enkla och sanna vishetslära. Samma synsätt vill vi ska prägla sjukvården. Landstinget har i det syftet startat ett omfattande förändrings- och förbättringsarbete.

Långsiktigt har landstinget arbetat för att få genomslag för en verksamhetsidé som utgår från medborgarnas behov, som är präglat av öppenhet, engagemang och kunskap. I stället för att genomföra stora strukturförändringar, som traditionellt sjukvården har gjort med jämna mellanrum, använder landstinget numera sig av metoden Små steg varje dag. Medarbetarna har fått utbildning i förbättringskunskap och 80 miljoner kronor har avsatts för att genomföra förbättringsåtgärder under mottot Varje dag lite bättre. Landstinget vill på bästa sätt tillvarata den kraft och kompetens som finns hos våra 6 000 medarbetare.

 I Landstinget i Kalmar län betraktas inte patienterna som kunder, men landstingets organisation och medarbetare ska ha ett tydligt kundorienterat arbetssätt. Nu vill vi gå vidare och utmanar härmed övriga sjukvårdshuvudmän i frågorna om bemötande, delaktighet och information. Även om sjukvården är offentlig, komplex och kunskapsintensiv är vi övertygade att det finns idéer och synsätt inom det privata näringslivet som sjukvården har att lära av.

Under Almedalsveckan på Gotland anordnar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet därför ett seminarium där våra partier sammanför Ikea med forskare och patientföreträdare. Vi är övertygade att Ikeas målmedvetna och framstående arbete med kundrelationer kan fungera som inspiration till sjukvårdens nödvändiga behov av förnyelse.

Vänsterpartiets dag i Almedalen

Det var en fantastisk Vänsterpartidag i Almedalen igår. Från klockan elva var det intressanta föreläsningar i tältet bland annat om vård utan vinster, jämställd ekonomi, bostäder och kultur. Samtidigt var Jonas Sjöstedt runt och deltog i 17 intervjuer. Jag lyckades se tre av dem och han var lugn, tydlig och mycket duktig men jag förstår inte hur han orkade!

Väl dags för den stora finalen på vår dag så hade vi till skillnad mot de andra partierna ett långt kulturinslag. Moderaterna hade inspelad musik och hoppsasteg av Mufare! Första talare var Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg som talade med mycket glöd om sin generations otrygga arbetsförhållande. Därefter gjorde Ulla Andersson en strålande insats om ekonomi, sist men inte minst var det då Jonas Sjöstedt som höll ett långt härligt tal.

Jag blev jättepeppad och så stolt över att vara vänsterpartist! Då blir man så trött när man läser medias bild av det. Nu talade Jonas lugnt då han i varje intervju fått till sig att han verkar aggressiv när han talar passionerat. Då beskylls han för att vara utan entusiasm! Till skillnad mot de tidigare partiledarna fick alla talare men särskilt Jonas många spontana applåder och reaktioner på sitt tal. Då beskrivs det som pliktskyldig publik! Hur vi än gör sitter ändan bak helt enkelt.

 Jag skulle vilja ge en stor eloge till mina partikamrater på riksnivå och särskilt Ulla och Jonas som efter ha deltagit i så många seminarier, debatter och intervjuer, som sällan är särskilt välvilliga, orkade hålla entusiasmerande tal som gav oss andra styrka, hopp och nya tankar inför vårt fortsatta politiska arbete i vardagen.