torsdag 30 maj 2013

Små steg varje dag

Landstinget kan visa i sin årsredovisning på små men viktiga steg mot en ökad tillgänglighet, en patientsäkrare vård och bättre hälsa i vårt län.

Vi har en ny webbplats på många språk och vi är i full gång med att jobba hur vi ska vara en attraktiv arbetsgivare genom en så kallad Attraktivitetsresa. Vi har under året även haft en utbildningsdag, Tänk tvärtom, med fokus på könsuppdelad sjukskrivningsstatistik.

Våra fyra folkhögskolor har antagit en handlingsplan kring missbruk och de genomför hälsosamtal med alla sina deltagare. De är dessutom huvudaktörer i det treåriga projekt om Hälsa och Kultur som vi har tagit beslut om.

Inom psykiatrin har man under året fått till ett bra brukarinflytande i byggprocessen och de har lyckats samla de olika brukarorganisationerna under den nationella organisationen NSPH. Nu planeras utbildning i föreningsarbete för dem ihop med folkhögskolorna.  Man har även fått till överenskommelser med alla tolv kommunerna kring samverkan med socialförvaltningarna och Elevhälsan.

Det är bara några av alla de viktiga små steg som landstinget tar varje dag tack vare sina fantastiska medarbetare.

Varför?

Vart är vi på väg?

Flera länder i Europa ska rösta om Abortförbud! Ska de ta bort kvinnans rätt till sin egen kropp?

Sveriges statsminister deltar hellre på schlagerfestivaler och ishockeymatcher istället för att ta ansvar över det ojämlika samhälle som han har skapat under snart åtta år vid makten.

De flesta av barometerns läsare tyckte igår på en webfråga att flickor och pojkar inte ska ha samma rättigheter!?


onsdag 29 maj 2013

Mina interpellationer

Jag har fått två interpellationer inför morgondagens fullmäktige. En om byggnationerna inom psykiatrin och en om hur barnkonventionen tas tillvara inom landstinget. Rena verksamhetsfrågor som det finns tydliga verksamhetssvar på.

Byggprocessen är i full gång och det har varit omvärldsspaningar, heldagar och flera arbetsgrupper sammansatta av representanter från samtliga yrkeskategorier, fackliga företrädare och brukarorganisationer. Självklart är det en öppen process som kan följas på landstingets internetsida Navet. Naturligtvis ska patienternas och närståendes liksom medarbetarnas kunskap, kompetens och erfarenheter tas tillvara. Evidensbaserad design är också en viktig del och boken "Arkitektur som medicin" har använts som diskussionsunderlag i arbetsgrupperna.  Jag hoppas ju även på att vi ska bygga dem i trä!

Barnkonventionen har naturligtvis en stor betydelse för hur vi ska arbeta i landstinget. Samtliga förvaltningar har en representant i barnkompetensnätverket och psykiatriförvaltningen har utsett minst ett barnombud på varje enhet och BUP grundar sin verksamhet på barnkonventionen. Man håller även på att anställa en projektledare som ska jobba med att driva frågan om barn till missbrukande föräldrar.

Vi har mycket kvar att förbättra men jag är nöjd över att psykiatrin är riktigt duktiga på att ha öppna processer med alla berörda. Till och med facket berömmer dem!

torsdag 23 maj 2013

Makt i media

 Reaktor Sydost är ett regionalt resurscentrum för film och kommunikation riktat till unga som vi i Kalmar län har tillsammans med Kronoberg och Blekinge. De gör en massa spännande saker hela tiden och nu har de startat ännu ett fantastiskt projekt. Tack vare pengar från allmänna arvsfonden har det treåriga projektet Makt i media kört i igång. Det är en nyhetssajt på Internet där personer med funktionsnedsättningar arbetar med foto, film, radio, webb-tv, bloggar, reportage och krönikor på sin fritid. Redaktionen utgår från Karlskrona.
Syftet är att denna målgrupp ska få sin röst hörd i samhället och makt i media.  De funktionsnedsatta får möjlighet att bli sedda, hörda och lyssnade till av allmänheten genom att utöva olika medieformer och få resultaten publicerade via nyhetssajten. Det innebär även att de får göra avtryck i andra medier med sina nyheter.
Projektet bygger på delaktighet och inflytande och personer med funktionsnedsättningar är med och skapar och formar verksamheten, bland annat innehållet i nyhetssajten. Dessa nyheter ska nå allmänheten, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.
Som vanligt är jag oerhört stolt över våra kulturutövare! 

onsdag 22 maj 2013

Folkhälsans nödvändighet

Inom vår regionsjukvård har vi en grupp som jobbar med hälsofrämjande strategier. Hittills har man tagitfram tre undersökningar, om tobaksvanor, tarmcancer och övervikt och fetma. Den senaste visar att nästan halva vår manliga befolkning i Kalmar län är överviktiga enligt BMI och nästan fyrtio procent av kvinnorna!

Vi vet också att vi har nationellt sett en mycket stor andel befolkning som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar men 80%  av dessa skulle kunna förebyggas med bättre matvanor, rökstopp och fysisk aktivitet. En annan stor folksjukdom hos oss är diabetes och där skulle 90% kunna förebyggas på samma sätt. Även cancer skulle kunna förebyggas med 30% .

Egentligen är det helt otroliga siffror! Så många som skulle kunna slippa bli sjuka genom att ändra sina levnadsvanor. Att jobba med folkhälsa och förebyggande hälsosamtal är väldigt viktigt på många plan inte minst hälsoekonomiskt.

tisdag 21 maj 2013

Regional cancervård

Är på ett mycket spännande seminarie om Cancervården i vår sjukvårdsregion, det vill säga Kalmar, Jönköping och Östergötlands län. Målen är mycket högt satta och vi har lång väg kvar och många hinder. Läkemedlen är ett hinder då läkemedelsindustrin är långt ifrån öppen eller demokratisk men däremot väldigt vinststyrda. Hur ska varje län eller region klara av att förhandla? Det vore allra bäst om man gör det nationellt vad det gäller vilka cancerläkemedel vi alla ska handla in för att på så vis få en chans till ett rimligt pris.

Kontaktsjuksköterskor som följer patienten på hela resan från upptäckt till behandling och efterkontroll är en stor möjlighet för patienterna. Nu har vi 52 stycken i Kalmar län och en enkät är ute för att se om alla patienter är nöjda och får tillräckligt med stöd. Det är en mycket viktig resa vi gör mot en mer jämlik och säkrare cancervård i hela vår sjukvårdsregion.

måndag 20 maj 2013

Kränkningar

Bra jobbat av Kalmar Kommun som har polisanmält BG Svedjenäs och Martin Nilsson och av Kalmar FF som reagerade snabbt på deras horribla uttalande om Inger Hilmansson. Att veta att det fortfarande finns sådana tankar hos vuxna män över huvudtaget är sorgligt men att det dessutom finns hos män i starka positioner i Kalmar och att de faktiskt är så starka tankar så att de kan uttalas i media är en kränkning för oss alla! Jag skäms som Kalmarbo!

torsdag 16 maj 2013

Hälsa och Kultur

Högläsning med eftersamtal som en del i strokevården, inomhusboule för äldre, konstvandringar och dans som får  rörelsehindrade att glömma bort att de faktiskt behöver sin krycka eller sin rullator ja det är några av alla de exempel som vi fick ta del av på Hälsa- och Kultur- konferensen i Mönsterås i tisdags.

Regionförbundet, landstinget och Riksteatern har en förstudie ihop för att se hur man ska kunna jobba med Kultur och Hälsa i vårt län. Denna konferens hoppas man nu vara ett startskott för aktörerna inom kulturen och vården att hitta varandra för att kunna samverka. Alla gick därifrån nöjda och eniga om att kultur och hälsa hör ihop så nu finns det goda möjligheter.

måndag 13 maj 2013

Sjukvården är ingen mekanisk pengamaskin


Idag kunde man läsa i Barometern om hur vården har blivit en lönsam bransch. Skatt för sjukvården i Kalmar län kan hamna i fickorna på riskkapitalister i skatteparadiset Guernsey eftersom hälsocentraler i Kalmar ägs av finska riskkapitalbolaget Capman med säte där.
Vänsterpartiet vänder sig emot att just att sådana riskkapitalbolag som Capman, går in i vården och plockar ut vinster som sedan förs ut ur landet utan att beskattas. Som alla förstår finns ingen risk och det skapar inga nya jobb. Det bara ändrar arbetsgivaren från landsting till vårdbolag.
Privata hälsocentraler ska bara tillåtas om de drivs i en form som inte har vinstmaximering som högsta mål. Varför ska välfärden vårda riskkapital? 
Vänsterpartiet vill ha en lagstiftning som stoppar att skattepengar går till företag som bedriver verksamhet med vinstsyfte inom vård, äldreomsorg, skola och förskola. Överskottet ska stanna i verksamheten, återinvesteras eller sparas.
Tanken är att bli av med vinstintresset som drivkraft i välfärden samtidigt som ideella aktörer som drivs av viljan att utveckla vården kan vara kvar.
De som vill vara kvar i branschen måste ombilda sitt aktiebolag till en särskild bolagsform som redan finns i aktiebolagslagen. Denna form infördes före valet 2006, men har därefter inte utnyttjats så flitigt. Det är en bolagsform som har ett tydligt vinstbegränsande syfte. 

onsdag 8 maj 2013

Jämlikhet och jämställdhet måste öka inom vården


Igår presenterade vi i landstingsmajoriteten våra politiska riktlinjer som ligger till grund för landstingsplanen. en fråga som varit mycket viktig för mig är att få igång ett långsiktigt arbete för att öka jämlikheten och jämställdheten inom vården. Vi har nu beslutat att tillsätta en särskild hälsokommission som ska ta fram underlag för hur vården ska förbättras. Initiativ ska även tas för att motverka ojämlikheten i cancervården och att göra beroendevården likvärdig över länet.
Ekonomin är dock ansträngd i landstingssektorn och det finns all anledning att kritisera högerregeringern för att man struntar i välfärden. Överlag är det statens politik som försämras vår ekonomi, till exempelvis förändringar i skatteutjämningsystemet. Trots detta har landstinget i Kalmar län ett bättre utgångsläge än de flesta andra landsting i Sverige.
Även om ekonomin är ansträngd finns det satsningar och nyheter i riktlinjerna. Övergripande ska den medicinska kvaliteten höjas inom hjärt- och kärlsjukvård, strokevård, diabetsvård, mest sjuka äldre och inom neuropsykiatrin. Vi vill att patienterna ska ges möjlighet att läsa sin journal på internet och att sjukvården ska förbättra bemötandet genom att inspireras av de bästa serviceföretagen. Satsningen på Sveriges godaste sjukhusmat ska fortsätta. Ett bärande tema i riktlinjerna är också att patienterna ska sättas i centrum och att deras synpunkter bättre ska tas tillvara.
Landstinget ska även arbeta aktivt för att göra hållbara upphandlingar utifrån kvalitet, miljö och sociala/etiska villkor. En hållbar ekologisk utveckling är även starkt förknippad med en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Som stor aktör ska landstinget ta ett större etiskt och socialt ansvar vid upphandling genom exempelvis Fair Trade-certifiering och Vita jobb-modellen. 

måndag 6 maj 2013

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet är en lagfäst mänsklig rättighet och en förutsättning för demokrati på alla nivåer. Det gör jämställdhet till en fråga som inte är förhandlingsbar, utan något som vi alla är skyldiga att verka för.  Vinsterna med jämställdhet är många, både för individen och för samhället.

Varför kan vi då så fullständigt strunta i jämställdhetsplaner och all statistik som påvisar att kvinnor och män behandlas olika och har olika villkor i samhället? Tyvärr tas ofta denna fråga personligt för självklart tycker vi inte att vi behandlar män och kvinnor olika. Enligt diskrimineringslagen från 2008 ska alla arbetsplatser ha en jämställdhetsplaner, men fortfarande finns det flera arbetsplatser som inte har det och definitivt några som inte använder sig av den. Steget efter att ha en jämställdhetsplan är en jämställdhetsintegrering.

Att arbeta med jämställdhetsintegrering handlar om att stärka människors demokratiska rättigheter och att motverka diskriminering. Det är lika mycket en fråga om att utveckla organisationer och verksamheter så att de tar tillvara på medarbetarnas fulla potential och att ha en verksamhet som möter och tar tillvara på kundernas/medborgarnas behov – kort sagt, en kvalitetssäkrad verksamhet.I praktiken handlar det om att alla verksamheter ska ta hänsyn till och utforma sin verksamhet i relation till de villkor kvinnor och män lever under och tillfredställa både kvinnors och mäns behov.

Det är där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas som ojämställdhet skapas och upprätthålls. Det är därför vi måste lyfta in jämställdhetsperspektivet i det dagliga arbetet med våra ordinarie lednings- och styrsystem, från förslag till genomförande och utvärdering.Genom att jämställdhetsintegrera styr- och ledningssystem uppnås konkreta och bestående verksamhetsförbättringar för en jämställd service och ett jämställt bemötande.
 
Detta är på gång i Regionförbundet och nu är det dags att landstinget tar nästa steg också.


 

fredag 3 maj 2013

Första maj

I Kalmar hade vi ett annorlunda första-majfirande som för mig som älskar känslan i ett demonstrationståg inte riktigt gav samma känsla. Men det var varmt, rött och berikande. Vi var många kamrater som pratade välfärd, rättvisa och arbete. Det var en stor blandning av åldrar och språk och ett makalöst inslag av kultur från Irak, Senegal och Syriska Kurdistan.

Det kom också flera som jag aldrig sett förut som tyckte om vårt antirasistiska arbete och att vi vill ta bort vinstuttag i välfärden. Flera kunde tyvärr också berätta hur det borgerligt styrda Sverige har försämrat deras möjligheter att klara sitt uppehälle, att få sitt lagliga stöd och kunna ge sina barn detsamma som vi som har jobb och är friska kan ge våra. Det behövs regeringsskifte 2014!