fredag 30 november 2012

Dagen efter

Idag är jag lite trött efter två dagars budgetfullmäktige. Tycker att det är trist att bli anklagad för att vara  en stoppkloss, bakåtsträvare och ojämlik men vad ska borgarna ta till när de varken har bra argument eller bra politik. Lite låg nivå blir det ändå när kristdemokraterna och Sverigedemokraterna går upp och vill att vi i majoriteten ska garantera och lova enskilda händelser. Naturligtvis ska vi ge bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare så att de ska kunna nå de målen vi har satt upp, men ingen kan lova eller garantera någonting. Det borde till och med KD och SD veta!

torsdag 29 november 2012

Tack alla medarbetare - inledningsanförande

Idag var det min tur att hålla inledningsanförande under landstingets budgetdiskussioner. Psykiatrin har påbörjat en resa som nu börjar visa tydliga resultat och jag ville passa på att tacka de som står för arbetet - medarbetarna! Nedan följer hela anförandet:
Jag skulle vilja inleda med att tacka alla medarbetare för det fantastiska jobb de gör. Det är oerhört stort och viktigt arbete vi kräver av dem i vår landstingsplan där vi begär att de ska kunna ge en säker vård, ha hög tillgänglighet, kvalitet och sätta landstinget i kalmar län på bästa pallplats. Inte nog med att de ska ta hand om alla patienterna säkert och utifrån var och ens behov och följa riktlinjer och checklistor, våra medarbetare ska även vara öppna, engagerade och kunniga, mäta, registrera och leverera en massa möjliga och omöjliga data och statistik, de ska se till att all verksamhet genomsyras av jämlikhet och jämställdhet, klimatvänligt och miljöanpassat, allt ska ständigt förbättras systematiskt och de ska ta med patienterna som medskapare i vården och sist men inte minst ska de samarbeta och samverka med så många som möjligt.
Det är ganska mycket vi begär.

Våra fyra folkhögskolor ska fortsätta ha ett högt söktryck och populära YHutbildningar med nationellt stöd. De ska vara fair trade och jobba med kultur och hälsa med förebyggande verksamhet, serva landstinget med utbildningar och konferensmöjligheter och samarbeta bla med kommuner, arbetsförmedling, kulturinstitutioner och hälsocentraler . Med folkbildningens unika arbetssätt ska de självklart vara ett alternativ för alla dem som gymnasieskolan inte klarat av, för funktionshindrade och för att höja bildnings och utbildningsnivån för vuxna i länet.De ska fortsätta vara fyra folkhögskolor med fyra olika inriktningar, helt skilda kurser, allmän kurs och samtidigt ska de passa in i landstingets administration och upphandlingar.
Det är ganska mycket vi begär!

Men vi måste begära så mycket för att kunna ge bästa möjliga vård, omsorg och utbildning och ett friskare, tryggare och rikare liv till våra medborgare samtidigt som vi ska ha god ekonomisk hushållning.
Det är alla våra medarbetare som gör detta möjligt.

Ett extra stort tack vill jag rikta till alla medarbetare inom psykiatrin. Vi har påbörjat en lång resa där vi nu börjar se resultat. Psykiatrin har en unik patientsäkerhetsplan, god tillgänglighet, ökade antal avvikelserapporter och en utvecklingsstrategi. Men resan är bara påbörjad. Med de satsningar som vi gör i planen för 2013 tar psykiatrin ytterligare ett kliv framåt mot ökad patientmedverkan, systematiskt kvalitetsarbete och forskning. Precis de områden man pekar ut i revisionen.

Psykiatrin finns överallt i länet, men det allt hårdare samhället leder till ökad psykisk ohäls och vi måste jobba för att möta det i tid.
Vi fortsätter med kartläggningen med hjälp av PSYNK i kommun efter kommun för att se vilka hål vi har att täppa till för att kunna hjälpa det ökade antalet barn och unga med psykisk ohälsa. Ett ökat samarbete mellan BUP, Elevhälsa och ungdomsmottagningarna kommer att vara nödvändigt och är redan i startgroparna. Vi satsar ytterligare på första linjens psykiatri för vuxna där missbruks och beroendevården också omfattas. Det är en satsning i syfte att vara vardagsnära, förebyggande och kunna ge rätt vård i tid. Nästa steg är första linjen för barn och unga.

I hela landet är man överens om att slutenvård för barn och unga bara ska finnas i nödfall. Det krävs en mycket god kompetens och hög kvalitet. De flesta barn mår bäst av att få vård samtidigt som de är kvar i sitt sammanhang. I vårt län står vi oss väl till. Bara i storregioner som Västra Götaland och Skåne har man slutenvårdsplatser på två ställen, i fem län har man inga slutenvårdsplatser alls. Vi har fyra slutenvårdsplatser i kalmar med ett länsuppdrag som de klarar bra.

Psykiatrin har påbörjat en resa och vi begär ganska mycket av våra medarbetare men genom att ta små steg varje dag och alltid med patienten i fokus kommer vi att nå vårt mål om Sveriges säkraste hälso och sjukvård 2014

Bifall till landstingsplanen!

tisdag 27 november 2012

Revision och öppna jämförelser

Revisionen av psykiatrin visar att vi är på god väg men också att det finns mer att göra.
Psykiatrin har en utvecklingsstrategi med fokus på patientsäkerhet som man inte hade innan. De har förbättrat arbetet med avvikelsehantering, kompetensförsörjning, vårdprogram och riktlinjer och de lyckas få fram mer verksamhetsdata.

Psykiatrin behöver förbättra rapportering till kvalitetsregistren, ha en tydlig forskningskoppling och se över styrning och genomströmning liksom kompetens- och ansvarsöverföring mellan yrkesgrupper. Det känns riktigt bra att det är just på dess områden som vi satsar på i vår landstingsplan!

Öppna Jämförelser släpptes idag och visar att landstinget i Kalmar län fortsätter att ligga i topp på många områden. Vi är det mest kostnadseffektiva landstinget i Sverige! Psykiatrin fick både plus och minus och det är just dessa mätningar som hjälper oss att se vad som fungerar och vad vi måste förbättra.  Vi kan också se att de förbättringsåtgärder vi redan har satt in inom psykiatrin är rätt. Psykiatrin jobbar bland annat med Metabola riktlinjer, som ska synliggöra negativa somatiska faktorer som drabbar många psykiskt sjuka. De utvecklar vårdplaner och Case Manager som gör det säkrare och tryggare för patienten och därmed minska återinläggningar.

Jag är stolt över våra medarbetare som jobbar hårt för att våra patienter ska få den bästa vården!

måndag 26 november 2012

Osmakligt

I krig och kärlek ska ju allt vara tillåtet men jag undrar hur mycket personliga påhopp som är tillåtet i politisken. I en för övrigt tandlös och meningslös JU(?)-kalender som borgarna har på sin sida börjar de varje dag sin lucköppning med ett citat från Jessica Rydell! Tänk vad många citat vi skulle kunna göra helårskalender på!! Tack och lov står vi oss över sådan kollektiv mobbing mot en person.

torsdag 22 november 2012

Ord -helt annat än handling!

Jag blir så arg på borgerliga politiker!
De pratar om barnens rätt, men röstar nej till att lagstadga om barnkonventionen. De pratar om jämlikhet samtidigt som deras politik ökar klyftorna, genom stora försämringar inom välfärden. Allt ifrån skolan som ska kompensera tidigt så att alla ges samma möjligheter till sjukförsäkring som ska ge alla, oavsett sjukdom eller funktionshinder, samma rätt som vi andra.

De har bara ökat rättigheter hos storföretag och riskbolag att etablera sig där det är mest lönsamt samtidigt som de får skattepengar. De har sett till så att vi som redan har jobb får mer i fickan  på bekostnad av dem som nu varken får en à-kassa eller sjukpenning värd namnet.

 Nu har jag träffat så många arbetslösa, sjuka, funktionshindrade, ensamma föräldrar som inte orkar längre, jag vill inte höra en enda borgerlig politiker prata om rättvisa eller jämlikhet, bara för att interns nämna jämställdhet!

Tonio Borg


Ännu en gång har regeringen visat vilken människosyn de har. Att rösta igenom en homofob och abortmotståndare till EU-kommisionär har de tydligt vänt alla homosexuella och kvinnor  ryggen. Att vänsterpartiets Mikael Gustavsson som är ordförande i Jämställdhetsutskottet inte har tillfrågats varken av regering eller media visar på den dåliga demokratiska ordningen i EU.
Men Mikael ger inte upp han skriver:
"Jag uppmanar Sveriges regering att tänka igenom saken igen. Om kommissionens ordförande får signaler att medlemsstaterna är skeptiska kan Borg fortfarande stoppas. Sverige måste stå upp för mänskliga rättigheter, även om det inte är bekvämt. Reinfeldt har makten att säga nej till Borg."

tisdag 20 november 2012

Ett solidariskt samhälle!

Vilket samhälle vill vi ha?
I flera länder i Europa är det generalstrejk. Folk har inte ens tillgång till vatten, de blir utkastade från sina hem och de som har utbildning flyr i jakt efter jobb. I Sverige slår varslen som spön i backen, hemlösa köar vid soppköken i storstäderna och tiggare har blivit ett vanligare inslag i gatubilden. Samtidigt som det är svårare än någonsin att få ett jobb oavsett om man har pluggat eller jobbat innan  så  försvinner mer och mer av skyddsnätet för sjuka och funktionshindrade. De får slåss för att få sin ersättning, sin assistent och sina hjälpmedel som de har lagstadgad rätt till!

Jag vill inte ha det här samhället!

Jag vill ha ett samhälle som tar hänsyn till förmåga och möjligheter, som solidariskt ger efter behov och kompenserar det man saknar för att kunna lära, leva och vara delaktig i samhället på ett fullvärdigt sätt.  För att detta ska bli möjligt måste vi som har haft turen att både ha förmåga och möjlighet dela med oss. Vi måste också byta regering, till en regering som har en vision om ett rättvist samhälle, långt ifrån det vi har nu med nedmonterad välfärd, skev fördelning och större och större klyftor.


onsdag 14 november 2012

Kulturen!

Kulturen i sin vidaste bemärkelse är det som präglar det sociala livet och ger uttryck för människors förmåga att forma sitt samhälle. Kulturen är och måste vara en obunden kraft i samhället, en förändrande kraft som bidrar till människors medvetande om sig själva och samhället och som aldrig får underkastas ideologier. Kulturen är en avgörande del av demokratin! Ett lands kulturpolitik speglar den politiska maktens syn på människan, både som skapande och som mottagare, konsument, av det som skapats av andra.

Vänsterpartiets kulturpolitik vill främja och skapa förutsättningar för konstskapandet både på det lekfulla, spontana planet (i t.ex. skolan) och på den professionella nivån. I synen på kulturen står ideologierna emot varandra. I den nyliberala ideologin är kulturen en vara som vi kan ha eller mista, en vara som man vill ska lyda under marknadens villkor. För Vänsterpartiet handlar det om samhällsanalys, befrielse och uppror, allt uttryckt i konstnärliga former som får oss att skratta, gråta och tänka efter. Vänsterpartiet anser att det finns en avgörande skillnad mellan marknadens varor och tjänster och det som kulturen skapar och erbjuder. Vänsterpartiet vill öka kulturens svängrum i samhället, dels genom att ta med kulturarvet in i nuet, för att sedan låta nya konstformer komma till tals, dels genom att låta konsten spela en mycket viktigare roll i samhället än vad den nu gör. Samtidigt vill vi öka tillgängligheten för alla i samhället att låta sig berikas och ta del av det som konsten har att erbjuda. Kulturen har en given roll även för landsbygden.

En ort med rikt och varierat kulturliv genererar engagemang och trivsel för medborgare, men även för besökare och turister som vill ta del av den. Vänsterpartiet värnar därför ett rikt kulturliv för glesbygdens framtida utveckling. Teater, konst och dans ska finnas i hela landet där den regionala spridningen är ett nationellt ansvar och staten måste garantera finansieringen. Kulturen kan överbrygga gränser och minska avståndet mellan olika grupper i samhället, men tyvärr även förstärka motsättningar och öka klyftorna mellan människor. Det beror på vilken kultursyn vi har. Med en demokratiskt fungerande nål i kulturkompassen kan vi orientera oss mot ett mera jämlikt och rättvist samhälle.

tisdag 13 november 2012

Dagens klavertramp

Tyvärr blev det som väntat Gudrun Brunegård som stod för dagens klavertramp på landstingsstyrelsen. Det räckte inte med de sedvanliga elaka kommentarerna som hon ger oss i majoriteten titt som tätt. Nu hade hon även mage att ta ifrån psykiatrins medarbetare stoltheten för att de lyckats med att ge alla våra barn, unga och vuxna tid och behandling snabbare än kravet. När psykiatridirektören liksom jag berömde medarbetarnas goda arbete för en nästan hundraprocentig tillgänglighet berömde Gudrun regeringen! Pinsamt är bara förnamnet!

söndag 11 november 2012

Den kulturella tankesmedjan

Det var ett nytt och spännande grepp att genomföra en tankesmedja. Oftast så är det viktigast i politiken att man kommer fram till något konkret som leder till ett beslut. Men jag tycker att det är minst lika viktigt att ägna dyrbar tid till att diskutera kravlöst med högt i tak för det är då de stora idéerna har möjlighet att ta plats. Vår tankesmedja tycker jag faktiskt innehöll både konkreta förslag och slängde upp många intressanta idéer som man kan spinna vidare på.

Citat från debatten:

Kulturen i länet måste ge oss intellektuell motion.
Kultur är puls och energi.
Kulturen är en humanistisk kamp för människans egna värde.

Är behovet av kultur hos unga att kunna ha den i sin iPhone?
Är det tavlan eller tanken bakom som är det viktiga?
Ska kulturutövarna vara med om att tävla om att synas och höras i utbudsbruset?
Är det näringslivet som mest behöver kulturen för att kunna säga något klokt?
Är det nya aktörer som krävs för att få till förändringar?

Några konkreta förslag var att Regionförbundet skulle samordna aktörerna på ett bättre sätt, att vi ska ha fler typer av tankesmedjor, speed-dating mellan professionella kulturutövare och företagare och så knöts det många nya kontakter.

torsdag 8 november 2012

Kallskänken och Jan Nordström

Har precis varit på ett härligt vernissage på Kallskänken och Hotell Hilda där Jan Nordström visade upp sin utställning med foto & ord. Varje rum hade fått ett namn som Kärleken, Rörligheten och Naturligheten och hade Jans vackra fotografier och underbart tänkvärda ord. Det fanns även plockmat  i varje rum som man kunde avnjuta. Det är ett mycket intressant och bra samarbete mellan kultur och näringsliv med ett lokalt perspektiv. Tyvärr kan ingen av dem vara med på lördag på Tankesmedjan där vi ska diskutera just dessa fantastiska möjligheter till samverkar. 

Miljö och jämställdhet

Är idag lagom mättad på spännande information efter två dagars styrelsemöte med regionförbundet.

Vi var i Länsförsäkringarnas nya hus här i Kalmar som har fått flera priser för sitt miljötänk. De har hundra kvadratmeter solceller, takpannor som renar luften och sedumtak (typ mossa) som minskar den lokala uppvärmningen! Ett praktexempel på miljöbygge!

Kärhs miljöchef berättade hur man kan klimatkompensera med golv och att de minsann har ett Fair Trade - märkt golv som alla borde köpa.

Hultsfreds pastorat har också satt upp solceller och var mycket nöjda över att få el direkt ifrån himlen. Hållbar energi och utveckling var viktigt för dem då de måsta ta ansvar för hela skapelsen.

Vi hade även fyra mycket intressanta punkter om jämställdhet och regionförbundet arbetar på att ta fram en handlingsplan för jämställd regional utveckling. Detta var, från min sida, ett efterlängtat arbetsområde, tyvärr var den sent på eftermiddagen men jag hoppas att styrelsens sju kvinnor och nitton män lärde sig något och fick sig en och annan tankeställare!

tisdag 6 november 2012

Kulturen som motor för engagemang och samhällets utveckling

Regionförbundets kulturberedning bjuder in till tankesmedja med kulturdebatt och kulturmingel.

Tid och plats
Lördagen den 10 november 2012, Forum i Oskarshamn-

Program

09.30 Samling med kaffe

10.00 Välkommen och inledning

”Meditation och inspiration för fria tankar”

Geza Polónyi, fiol, och Lamine Cissokho, kora, bjuder på musikens ordlösa magi

10.15 Kulturdebatt

Starka samarbeten mellan kulturen och näringslivet skapar en bra grogrund för en dynamisk innovationskraft i länet. Här ska finnas goda och långsiktiga förutsättningar för entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar som kan öka affärsidéer och företagande. Grunden ligger i länets kulturarv som vi ska ta använda och ta tillvara och dess värden för ett hållbart samhälle.
Kalmar län ska präglas av mångfald. Här ska vi kunna delta i, uppleva och utöva kultur på lika villkor. Vi ska skapa ett starkt kulturliv, både inom och mellan kulturområden och från det lokala till det gränsöverskridande internationella . Kulturen ska ökad demokratin, länsinvånarnas personliga utveckling och sammanlänka folkgrupper och individer och Kalmar län med andra regioner.

I panelen medverkar representanter för kulturinstitutioner, det fria kulturlivet och näringslivet: Örjan Molander - Kalmar läns museum - Henrik Teleman - Virserums Konsthall, Helle Kvamme - YellowBox, Niklas Hellström - Howdy Partner, Maja Heuer - The Glass Factory, Nicholas Murigu - Solkustens Pilgrimer Consulting AB

Moderator: Gull-Britt Johansson, chef för bildningsförvaltningen, Landstinget i Kalmar län

12.00 Lunch med kulturinslag

13.00 Öppet hus med kulturmingel

15.00 Avslutning

Deltagandet i Tankesmedjan med kulturdebatt och kulturmingel är kostnadsfritt. Deltagare betalar endast för kaffe och lunch till en kostnad av 100 kronor. Kostnaden faktureras respektive deltagare/huvudman i efterhand, alternativt betalas avgiften på plats.

Sista anmälningsdag: Onsdagen den 7 november 2012. Anmälan
.

måndag 5 november 2012

Gott ambassadörskap

Vi vet att befolkningen minskar i vårt län. Vi vet att det är flest välutbildade kvinnor som flyttar härifrån och att få invandrare stannar. Vi vet att detta är regionen som regeringen glömde när det gäller infrastruktur och vi vet att vi har den äldsta befolkningen i landet. Vi vet en massa och det ska göras många olika saker för att få folk att stanna kvar och flytta hit.

Det som är lätt att glömma men som är oerhört viktigt är vårt bemötande! Hur bemöter vi homo, trans och bisexuella? Hur bemöter vi invandrare som inte har lyckats lära sig språket eller våra sociala koder fullt ut? Hur bemöter vi kvinnor som klär sig i kort kjol och eventuellt lite urringning?

Jag har åtaliga gånger varit med om hur föräldrar vägrat acceptera sina barns sexualitet, hur eftertraktad arbetskraft flyttat härifrån pga trakasserier för att de är homosexuella. Jag har fler gånger än vad jag vill minnas varit med om ett skrämmande invandrarförakt som även inkluderat mina döttrar. Och nu har jag även fått erfara hur en snyggt klädd välutbildad kvinna fått epitetet slampa för att hennes jobb inte uppskattas!

Hur ska vi tro att välutbildade kvinnor, invandrare, ungdomar ja vem som helst som har ett öppet sinne har lust att bo kvar här eller flytta hit när man får ett sådant bemötande??

söndag 4 november 2012

Borgarna slår undan benen på de svagaste

När vi träffar brukarföreningarna får vi självklart både ris och ros men mest handlar det om ett bra möte där vi får ta del av deras erfarenheter och kloka förslag på förbättringar. I år tycker jag att regeringen mer än tidigare har fått mycket kritik.

 Enligt dem har avregleringen  av apoteken inte varit en fördel för patienter eller kunder. Det har inte öppnats några nya på avlägsna ställen där det inte fanns innan och många klagar på att de inte kan få sin medicin då de nya apoteken inte har några lager. Flera patientföreträdare har också påpekat det absurda i att behöva välja utförare när de är gamla och sjuka, de vill bara få det de vill ha! Känns absolut bättre att lägga skattepengar på att förbättra för patienterna istället för på omorganiseringar!

Dessutom har regeringen genomfört försämringar för de mest svaga grupperna helt utan debatt. Alla vittnar om en allt hårdare tolkning av LSS, Lagen om Stöd och Service, och man undrar om det är regeringsdirektiv till Försäkringskassans tjänstemän eller om de får betalt för varje tolkning som inte kostar statliga pengar. Nu har även aktivitetsersättningen från Försäkringskassan till bland annat psykiskt funktionshindrade upphört! Detta innebär bland annat att de inte längre kan gå basutbildningen på Högalids Folkhögskola, som är mycket populär hos de funktionsnedsatta ungdomarna. Regeringen tycker att de ska ta studielån som alla andra, utan hänsyn alls till att de kanske aldrig kommer kunna betala tillbaka det!

Det har blivit en stor försämring för denna grupp då både personlig assistans och möjlighet till sjukersättning har minskat. Enligt brukarorganisationerna vill försäkringskassan att de numera ska söka socialbidrag! Detta är ett hån mot den grupp i samhället som behöver få samhällets stöd utan att behöva tigga och be om det!