onsdag 30 november 2011

Lärande och förnyelse - inledningsanförande

2014 ska Kalmar län ha Sveriges säkraste hälso- och sjukvård. Det är en stor utmaning och avgörande är att patienter och medarbetare involveras och engageras i arbetet. Men Landstinget i Kalmar län har en bra grund att stå på.

Det systematiska förbättringsarbetet Varje dag har blivit ett etablerat begrepp och genomsyrar idag verksamheten. Tillsammans med vårt idoga jämlikhets- och jämställdhetsarbete och en öppenhet att ta till oss kunskap liksom att öppet redovisa våra resultat ger oss goda förutsättningar att nå målet.

För att nå målet om Sveriges säkraste sjukvård 2014 kommer vi under planperioden att göra en omfattande satsning på kvalitetsförbättringar inom landstingets olika områden. Forskning och utveckling är en viktig del i detta och vi fortsätter satsningen på stöd till forskningsarbete. Vi fortsätter även att utveckla nya samverkansformer tillsammans med Linnéuniversitetet och näringslivet.

En särskild satsning kommer under de kommande åren också att ske på de nationella kvalitetsregistren för vård och omsorg för att få ett bättre stöd i förbättringsarbetet, för att underlätta forskning och för att bidra till en mer jämlik och jämställd vård.

Men målen är bara möjliga att uppnå om alla patienter och medarbetare involveras. Patienters och närståendes erfarenheter ska tas tillvara och vården ska utvecklas och förbättras genom att de görs till medskapare med inflytande och möjlighet att påverka vårdens innehåll och utformning.

Medarbetarna är en nyckelfaktor för att kunna utveckla och förbättra vården och fokus ska i det fortsatta kvalitets- och förbättringsarbetet inriktas mot att skapa en ny anda där förbättringsarbete genomsyrar all verksamhet dygnet runt alla dagar i veckan. En lärande och utvecklande organisation har alla möjligheter att nå upp till målet om Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 2014.

tisdag 29 november 2011

Mitt inledningsanförande på landstingsfullmäktige

Ordförande, ledamöter och åhörare till denna budgetdebatt.
Jag vill börja med att säga att som Vänsterpartist är jag oerhört stolt över att vara en del av det röd-gröna samarbetet i Kalmar län. I den ekonomiska situation landstinget Kalmar län befinner sig måste den politiska ledningen ta ansvar för en ekonomi i balans. Det är nödvändigt för att få en sjukvård, som kan ge god vård lika för alla och när det behövs! Det ansvaret har vi tagit! Trots att de senaste åren har varit tuffa på många sätt. Klyftorna har under de senaste åren ökat, de har ökat mellan rik och fattig, mellan kvinnor och män och mellan stad och glesbygd. De svagaste i samhället kan sällan göra sina röster hörda och i dessa tider när kommuner och landsting får mindre statsbidrag är det den gruppen som blir förlorarna. Inom psykiatrin ryms många av dessa människor och att den psykiska ohälsan ökar i landet går hand i hand med de ökande klyftorna och barnfattigdomen.

Jag tänker fokusera på mina områden utifrån tre olika begrepp som genomsyrar vårt arbete i planen, säkerhet, genus/jämställdhet och valfrihet.

Säkerhet
Vårt mål är att ha den säkraste hälso- och sjukvården 2014 det är ett högt uppsatt mål som våra medarbetare jobbar hårt med.

- Jämlik och jämställd vård är A och O för patientsäkerheten och dessa parametrar finns med under varje område i vår plan, redan i inledningen säger vi att vi ska lägga kraft på att utjämna olikheter, och metoder för att styra våra resurser jämlikt och jämställt kommer att redovisas i vår.

-Vi fortsätter att utveckla arbetet med Varje dag lite bättre – kraften hos många där patientsäkerhet är en integrerad del i arbetet mot ständiga förbättringar.

-Psykiatrin arbetar metodiskt och målmedvetet för att vara med att se till att landstinget i kalmar län ska nå målet om Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 2014. Psykiatrin har tagit fram en gedigen patientsäkerhetsplan med bland annat månatliga journalgranskningar för riskhanteringar, metoder inom tvångsvård och årliga uppföljningar av avvikelsehanteringar och samverkan med bland annat kommuner. För att nå patientsäkerhet inom psykiatrin har de även en ambitiös men nödvändig handlingsplan, där det mesta som tas upp faktiskt redan pågår. Det är allt ifrån att analysera skillnader mellan kvinnor och män vid heldygnsvård till minskad användning av antipsykotiska medel.

- På våra folkhögskolor har det tagits en standard för hur man ska jobba med studenternas rättigheter, man har ett systematiskt kvalitetsarbete som redovisas till staten och ett ständigt arbete pågår för att skolorna ska vara drog- och alkoholfria platser.

Genusglasögon
Ett år har gått och genusglasögonen finns på alla i majoriteten och jag tror att även Alf Jönsson i alla fall har en liten genusmonokel som han plockar upp ur fickan vid väld valda tillfällen, tex när vi hade seminarie om Jämlik vård då han poängterade att vi även jobbar för jämställd vård.

Jämställdheten är ett horisontellt mål i hela planen. Det handlar om att synliggöra, se och förstå skillnader. Att använda könsuppdelad statistik aktivt för att ge oss kunskap och möjliggöra nödvändiga förändringar. Vi har alltifrån metoder till mål för att jämställdheten ska beaktas för att styra resurserna rätt. Jämställdheter är även ett av de värden som vi vill stärka. Från politiken har vi en tydlig efterfrågan., våra medarbetare fortsätter att kompetensutvecklas i likabehandlingsfrågor med fokus på jämställdhetsarbete, och psykiatrin har tagit första steget till att redovisa könsuppdelad statistik på styrelsen så vi är på gång, små steg varje dag. Våra folkhögskolor ligger långt före oss och där har vi mycket att lära. Där är genusarbete en del i allmänbildningen och även projekt med genusgranskning av skola och personal har genomförts.

Vi har nu skrivit in om en genusgranskning av planen för att över tid följa upp att våra resurser och satsningar och fokusområden hamnar rätt utifrån de behov som finns.

Valfrihet
Och så avslutningsvis, det här med valfrihet, Vänsterpartiets verkliga valfrihet innebär något helt annat än de sk valfriheten borgarna pratar om. Verklig valfrihet är;
- Att välja den vård man behöver även om man inte har pengar och man är mycket sjuk, därför får våra hälsocentraler ersättning utifrån socioekonomi och vårdtyngd.
- Att inte vara tvungen att välja att köpa en bil för att kunna jobba eller studera på annan ort, därför satsar vi på kollektivtrafiken.
- Att få välja att göra sin röst hörd även om man inte är organiserad på något sätt, därför arbetar vi hårt för att ta med patienterna och deras anhöriga för att förbättra vården.
- Att få möjligheten till en andra chans att välja en annan skolform som har fokus på demokrati och det livslånga lärandet, därför är våra fyra olika folkhögskolor viktiga i vårt landsting.

Valfrihet är möjligheten att ge utifrån var och ens förmåga och att få efter var och ens behov!

fredag 25 november 2011

Mötesplats i Berga

Läser i dagens Barometer om Berga. Det är bra att det finns en kommission med en stor blandning av människor. Det är bra att de pratar med ungdomar  (killar). Det är bra om de vill satsa mer på fritidsgården och på bättre fotbolls- eller en multiplan. Men där slutar det som är bra, för det är fortfarande inget nytt. Var är nytänkandet? Var är alla andra än just ungdomar som gillar sport och att spela x-box? Varför ska vi fortsätta att bara anordna aktiviteter för vissa ungdomar och hoppas på att föräldrar vandrar mer? Jag har nattvandrat i flera år och tycker att det är viktigt och bra. En utav de bästa sakerna med att nattvandra är just alla möten med ungdomarna. De vill gärna prata med andra vuxna än sina föräldrar och lärare. Jag tror att det behövs fler mötesplatser, för alla åldrar, för alla typer av aktiviteter. Där det blir naturligt för människor att röra sig, att stanna upp att vara med. Där vi inte alltid behöver dela upp i strikta åldersgrupper. En mötesplats med kulturella  aktiviteter, i vid bemärkelse, för alla dem som varken kan, vill eller har möjlighet att utöva sport eller inte har rätt ålder för fritidsgården. Allt ifrån musik, bokprat, kill- och tjejsnack, stå upp komedi, matlagning och utbyten av olika erfarenheter. En plats som alla kan vara med att ta hand om och att utveckla. En sådan plats skulle jag vilja ha när jag snart blir Bergabo.

tisdag 22 november 2011

Vårdförbundet och Vänsterpartiet

Idag hade Vårdförbundet en liten "aktion" utanför landstingshuset i Kalmar. Liksom de hade gjort i Almedalen i somras satte de ut symboliska kors. Det var åtta kors som skulle uppmärksamma att åtta patienter avlider under en vecka pga vårdskador i Sverige. Det är därför som vi driver patientsäkerheten hårt i vårt landsting. Det är fler frågor som vi har gemensamt med Vårdförbundet, tex att vård ska vara kunskapsstyrd inte ekonomistyrd och att modern vård handlar om hälsa och helhet. En fråga som både Vänsterpartiet och Vårdförbundet driver nationellt är att det ska vara möjligt att genomföra en specialistutbildning inom ramen för en anställning.Sedan 2005 har antalet specialiserade sjuksköterskor sjunkit från 65 procent till 50 procent. Enligt Vårdförbundets bedömning bör ca 70 procent av sjuksköterskorna vara specialistutbildade för att vården ska kunna hålla god kvalitet och för att vårdskador ska kunna undvikas. Redan i maj 2010 lade Vänsterpartiet en interpellation till Göran Hägglund om behovet, men förgäves. Det är ett samhälleligt uppdrag att se till att vården är så professionell som möjligt. Det är också en patientsäkerhetsfråga att upprätthålla en hög nivå på vården. Därför anser Vänsterpartiet att vi måste hitta incitament och modeller för att se till att fler vill utbilda sig till specialistsjuksköterskor. Självklart tycker vi det i landstinget också men den ekonomiska bördan kan inte läggas på de redan hårt belastade landstingen, utan den måste staten vara med på.

måndag 21 november 2011

Handlingar och verklighet


AU-handlingar, fullmäktigehandlingar, interpellationer, regionfrågan, folkhälsoplanen...ja nu är det mycket att läsa för oss politiker i landstinget. Ett viktigt arbete för vårt län. Samtidigt ökar klyftorna i samhället och många samhällsproblem, allt ifrån statsekonomier till arbetslöshet, läggs alltmer på individen. Vinst, privatiseringar och en total nedmontering av den svenska välfärden slår hårt mot alla men särskilt mot redan svaga grupper. Dessa borgerliga vindar gör det svårt att koncentrera sig och helst skulle jag  vilja gå ut och demonstrera mot alla orättvisor! Tur att Robert Nyberg finns:
fredag 18 november 2011

Viktiga frågor

Idag har vi träffat reumatikerförbundet. Vi har sju lokala föreningar i vårt län och 75% är kvinnor som ofta lever ensamma och för dem spelar föreningen en viktig social roll. Vi träffade även de synskadades riksförbund. De lyfte den viktiga frågan om att göra landstingsinformationen mer tillgänglig för synskadade. Att det är hållplatsutrop på vår kollektivtrafik är också nödvändigt. Det kändes väldigt bra att vi i vänsterpartiet nationellt driver FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, precis som många av våra brukarorganisationer gör.

torsdag 17 november 2011

Dela bankerna, för oss småsparares skull!

Vänsterpartiet har idag gått ut med ett ambiöst svar på Eurokrisen. Det Jonas Sjöstedt som är ledamot i EU-nämnden och Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiska talesperson, främst trycker på är att dela de svenska storbankerna genom en bankdelningslag. Det innebär att spekulation skiljs från in- och utlåning så att inte småspararnas pengar riskeras när bankerna spekulerar. Vi vill också höja kapitaltäckningskravet till 20 procent. Om staten räddar ett finansiellt institut från konkurs, ska staten också ta över ägandet samt byta ut ledningen i företaget. En skatt på finansiella transaktioner bör införas liksom en avgift på finansiella transaktioner. Det skulle kunna bidra till att motverka de tilltagande och mycket skadliga handelsmönstren på finansmarknaderna, exempelvis automatiserad s.k. högfrekvenshandel. Statens ägande i Nordea bör utökas och SBAB bör få ett särskilt uppdrag att tillgodose sociala företags behov. Egenkapitalbevis för Sparbanker ska införas och staten ska kunna ge uppstartslån till nya lokala banker. Dessa förslag skulle innebära att stora och viktiga förändringar för vanligt folk, för det är inte vi som ska bestraffas när bankerna har spekulerat bort våra pengar.

onsdag 16 november 2011

Den spännande regionfrågan.....

Det de flesta verkar vara överens om är att Kalmar län skulle tjäna på att bilda en större region med flera andra län. Det första alternativ som i alla fall diskuterades på Regionförbundet var att vi skulle gå ihop med Kronoberg, Blekinge Jönköping och Östergötland. Det var ju bra för norra delen liksom södra och mellersta delen av av vårt avlånga län fick med sig de närmaste länsgrannarna. Nu ville de andra länen inte som vi och vi har då att fråga oss om vi fortfarande vill ha en storregion trots att vi inte kan bilda den med alla dem som vi ville från början. Återigen är de flesta överens om att vi vill ha en stor region. Nu har Kronoberg och Blekinge sagt ja till en sydsvensk region, även om just Vänsterpartiet där inte precis har gjort vågen. Mycket av Vänsterpartiets avvaktande inställning har berott på att de inte har fått vara lika delaktiga i förankringsprocessen som alla partier har fått här. En eloge alltså till Kalmar och nu väntar vi på att få in våra 12 kommunernas beslut. Spännande!

tisdag 15 november 2011

Inspirerande besök

Igår och idag har vi haft partikamrater från Västmanland på besök. Det har varit väldigt givande och intressant med många diskussioner och erfarenhetsutbyte. Västmanland liknar vårt län i storlek och antal invånare men det är ett klart mycket rödare län i allmänhet och naturligtvis med Fagersta som styrs av Vänsterpartiet. Deras första besök i vårt landstinget var på Psykiatriska IntensivVårds Avdelningen, PIVA, då de hade hört talas om deras goda jobb. Vi hade bjudit dit media, men tyvärr var det ingen som kom. Med tanke på att det skrivits så mycket om psykiatrin tycker jag att det hade varit smakfullt att även kunna visa på det goda arbetet som görs. Engagerad personal berättade för våra kamrater om det framgångsrika arbete med tvångsvård som lett till ett nationellt SKLprojekt. De redogjorde även för hur de har arbetat med attitydförändringar som har ökat lugnet och förbättrat stämningen på avdelningen. Att de inte har ett ställe för personalen inne på avdelning för att de inte ska frestas med att sitta och fika enbart personal. Det hade varit bra för folk i allmänhet och patienter i synnerhet att få läsa att mycket inom psykiatrin fungerar så pass bra att folk från andra län vill komma och lära sig. Efter information om vårt hälsoval, patientsäkerhetsarbete och ekonomistyrning avslutade vi besöket med bildning och konst på Kalmar läns Konstmuseum. Våra besökare var väldigt nöjda och imponerade över bra vård, engagerade tjänstemän, välprofilerade folkhögskolor och internationell och politisk konst, vilket betyder att de kommer att vara goda ambassadörer för landstinget i Kalmar län!

måndag 14 november 2011

Seger

Ja det är en seger för Vänsterpartiet och vår kamp mot vinster i vården när till och med Anders Borg vill göra något åt det. Men framförallt är det en nödvändig seger för de äldre som bor på Carema cares äldreboende.

söndag 13 november 2011

Borgerlig politik - vinstdrivande vård

Dags för det svenska folket att inse att de får den skola, vård och omsorg utifrån sin röst. Avregleringar och privatiseringar gynnar företagare och ingen startar ett företag som inte är vinstdrivande. Vård är en rättighet inte en valbar vara. De svagaste och sjukaste måste få den vård de behöver. Låt inte borgarna slå sönder ännu mer av den svenska välfärden!

lördag 12 november 2011

Medias roll!!

Jag blir så less. Är det inte så att vi alla ska hjälpas åt med demokratin? Vår demokrati bygger på flerpartisystem och massor av fritidspolitiker och ett antal helarvoderade politiker. Visst finns det de som har suttit för länge och tappat förankringen i den vardag som de flesta "vanliga" människor lever i, och helt säkert finns det de som utnyttjar systemet, precis som alla andra system. Men de flesta av oss har, i vår vilja att förändra och förbättra vardagen, valt att gå på möten istället för att vara med familj och vänner. Vi har gjort att aktivt val för att vi tror att vi kan göra något bra. Därför blir jag FÖRBANNAD på media som alltid vill degradera politiken. Uppfatta politiken som ett evanemang, en tävling med vinnare och förlorare. Media föredrar att belysa en politisk pajkastning framför viktiga beslut som berör alla medborgare! Är det på det sättet vi ska öka tillströmmningen till våra politiska partier och skapa förtroende för vårt demokratiska system? Eller vill vi ha en politisk yrkeskår? Det är nödvändigt för demokratin med alla våra fritidspolitiker och en ständig förnyelse av våra heltidspolitiker. Men vem vill vara politiker, särskilt som kvinna, om media struntar i vad jag säger utan hellre beskriver mina skor? Eller som den senaste fadäsen som jag läste om i Kalmar Läns Tidning, men artikeln finns tyvärr inte på nätet. Trots att jag var den som pratade minst av oss landstingsråd var det en stor bild på mig där jag ser bitter och arg ut och så jämförs jag med Annie i musikalen Annie get your gun! Är det någon medborgare som kommer att ha den minsta aning om vad mitt bidrag i styrelsen handlade om???

Jag vill tacka de journalister som har förmåga att på ett intressant sätt framföra de beslut och det jobb som görs i vårt samhälle av engagerade människor.

torsdag 10 november 2011

Sveriges Kommuner och Landsting

Sitter nu på SKL-kongressens sista dag och just nu behandlas alla motioner som har med folkhälsa och sjukvård att göra. Det är inriktningsdokumentet som behandlas, dvs det dokument som ska beskriva vad SKL ska jobba med denna mandatperiod. Första gången jag läste det var en chock. Fullständigt borgerlig text med stort fokus på deras syn på valfrihet, dvs valfrihet för företag att etablera sig, inte patienters möjligheter att välja innehåll på vård och omsorg. Vänsterpartiet har varit mycket flitiga på att skicka in motioner och en del förändringar har vi lyckats åstadkomma. Jag skrev en motion om foklhögskolornas och studieförbundens viktiga roll i det livslånga lärandet. I den ursprungliga texten fanns de inte med över huvud taget men motionen antogs så nu finns de med. Den andra motionen som jag var med på och som också antogs igår var att SKL ska  utreda vad likvärdiga förutsättningar innebär för de offentliga respektive privata aktörerna. En tredje vänsterpartistisk motion som uppskattades och antogs i en omformulerad version var att införa en mening om att en väl fungerande bostadsmarknad är centralt för kommuners och regioners långsiktigt hållbara utveckling. Trots borgerlig majoritet har Vänsterpartiet lyckats få fokus på ett antal viktiga områden!

tisdag 8 november 2011

Tre planer med kultur

Så har både kulturplanen och landstingsplanen levererats och det känns skönt att det är så pass färdigt som det är. Självklart kommer det många åsikter och ibland inte alls de förväntade men alldeles för ofta det absolut förutsägbara. I kulturplanen tar vi sats för kultur i hela länet, barn och unga och kulturarv i vid bemärkelse. För att nå dessa mål har vi fokus på kultur och skola, kultur och hälsa, kultur och kreativa näringar och kultur och besöksnäring. I landstingsplanen fortsätter vi satsningen på våra tre sjukhus och på Cancervården framförallt. Förbättringsarbetet Varje dag lite bättre - kraften hos många ska under denna mandatperiod involvera alla medarbetere och även patienter. Vi har även flitigt skrivit in att jämlikhets- och jämställdhetsaspekten ska tas med i alla våra arbeten. Vi vill ta större grepp om kultur och hälsa genom att sprida de goda exempel som redan finns både inom vården och på våra folkhögskolor. Att vi tar upp kultur och hälsa i två regionala planer har betydelse och nu måste vi få med det i vår folkhälsoplan också! Tre planer med kultur gör i alla fall mig övertygad om att kulturen kommer att ta mer plats på alla sätt!

söndag 6 november 2011

Val i Nicaragua

Idag är det dags för 3,4 miljoner nicaraguaner att välja regering för de kommande fem åren. Det är ett val som står mellan två äldre herrar, sittande president Daniel Ortega för FSLN, 66 år gammal, och Fabio Gadea för PLI, 79 år gammal. Självklart hoppas jag på en seger för FSLN som lovar fortsatta satsningar på mikrokrediter, gratis boskap, satsningar på hälsovård och utbildning, men det hade ju varit roligt om en kvinna hade fått ta över efter Daniel. Nicaragua är ett land med en rättvänd befolkningspyramid, dvs det stora flertalet är mellan 16 - 30 år och då borde det spegla även det politiska etablissemanget!

onsdag 2 november 2011

Hur ska framtidens välfärd se ut?


Som jag skrivit om tidigare var jag i Stockholm på ett seminarie om framtidens välfärd. Det var väldigt intressant och jag fick med mig många spännande tankar både kring välfärdens innehåll och finansiering. Dessutom fick jag ganska många frågor efter att jag berättat om framgångarna i  Landstinget i Kalmar län och om vårt hälsoval. Läs mer om detta på vår landstingsblogg.

Meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Enligt SKL har nu alla kommuner möjlighet att söka statsbidrag för att vara med i en försöksverksamhet där syftet med bidraget är att öka möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att lönearbeta. Statsbidraget kan sökas av landets samtliga kommuner men Socialstyrelsen kommer att fördela medlen utifrån vissa kriterier. Detta är en mycket viktig fråga och många neddragningar har genomförst på olika nivåer och det är dags för regeringen att leverera till dem som har fått det sämst!