fredag 29 juni 2012

Almedalen

Nästa vecka ska jag till Almedalen och på tisdagmorgonen ska jag medverka i Psykisk hälsa - café, under rubriken Barn och ungas psykiska hälsa – hur svårt kan det vara. Det ska bli spännande!

På torsdagen ska landstingsmajoriteten för tredje året i rad hålla i ett seminare med rubriken
 Kan sjukvården inspireras av de bästa handelsföretagens arbete med kundrelationer?
De som medverkar förutom oss rödgröna landstingsråd är Marie Bäckwall, Kundrelaltionschef, IKEA Kalmar. Niels Lynöe, Professor i medicinsk etik, Karolinska Institutet. Bengt Grafström, Patient och TV- och radiopersonlighet. Jag tror att det kommer att bli väldigt intressant, så kom dit ni som befinner er på Gotland!


onsdag 27 juni 2012

Anhörigvårdare - oftast kvinnor

I Kalmar län har vi ett Anhörigcentrum som är fantastiskt. De har som uppdrag att skapa en nationell överblick inom anhörigvården, samla in, strukturera och sprida kunskaper och erfarenheter. De ska även stödja utvecklingsarbete kring de anhörigas situation, ta del av internationella erfarenheter och bidra till högre kvalitet och produktivitet i vården och omsorgen.

Tre fjärdedelar av all vård och stöd till äldre ges av anhöriga!
En fjärdedel av dem som är 55 år och äldre hjälper äldre, sjuka eller funktionshindrade!
Den allra största gruppen anhörigvårdare är kvinnor!

Vänsterpartiet har lagt flera förslag i riksdagen om att det absolut bästa anhörigstödet är en bättre omsorg.  Kommunerna måste få mer pengar för att klara av att erbjuda en bra omsorg för äldre, sjuka och funktionsnedsatta och ett gott, individuellt anpassat stöd till anhöriga.

Vänsterpartiet har även drivit en nationell äldreomsorgskampanj om just dessa frågor med fokus på kvinnornas arbete. Vi vet att all generell välfärd ökar kvinnors frihet. I länder där välfärden i större utsträckning är ett ansvar för familjer och anhöriga arbetar kvinnor mindre, tjänar ännu mindre och står i ett ännu starkare beroendeförhållande till män än i Sverige. Äldreomsorg och barnomsorg är särskilt viktiga eftersom kvinnor även i Sverige tar ett väsentligt större ansvar för äldre anhöriga och barn än vad män gör. Om välfärden monteras ned kommer kvinnor att tvingas ta ett större oavlönat ansvar för sina närmastes välfärd.


Äldreomsorgen är också en kvinnodominerad sektor. Lönerna är låga och pressen på många anställda hög. Att förbättra villkoren för anställda inom äldreomsorgen genom bättre arbetsvillkor, mer resurser och fler anställda är en viktig signal om att kvinnors arbete måste värderas högre.
onsdag 20 juni 2012

Fokus på samverkan kring äldres hälsa

Landstingsledningen har skrivit en artikel om hur vi vill utveckla vården för äldre: Ju äldre vi blir, desto större är risken att vi blir sjuka. Antalet personer med många sjukdomar samtidigt (multisjuklighet) blir allt fler. Äldre med omfattande vårdbehov är beroende av effektiv samverkan och en sammanhängande vårdkedja. Vården för de mest sjuka äldre måste organiseras effektivt utifrån patienternas behov, och alla delar i vårdkedjan ska samverka. Äldres vård och hälsa har därför varit ett prioriterat område för den styrande rödgröna majoriteten under hela mandatperioden. Med årets politiska riktlinjer fortsätter vi utveckla tankegångarna kring hur samverkan kring äldres hälsa kan förbättras för att skapa en helhetssyn kring vården för äldre och dess kvalitet. Insatserna i äldrevården ska samordnas utifrån de äldres behov och förutsättningar. Landstingets målsättning är därför en komplett vårdkedja för de mest sjuka äldre, med äldreteam och speciella vårdplatser för akut geriatrisk vård. Äldre psykiska hälsa ska särskilt uppmärksammas och redovisas i aktuella verksamhetsplaner. En komplett vårdkedja kräver också helhetssyn och samverkan mellan olika aktörer såsom exempelvis mellan landsting och kommun. Satsningar ska därför göras på gemensamma teamutbildningar. Vårdplaneringen för äldre ska också följas upp och kvalitetssäkras i samarbete med kommunerna. Även om åldrandet inte går att förebygga går det att skapa förutsättningar för ett gott liv. Detta möjliggörs med fokus på samverkan.

måndag 18 juni 2012

Kultur och Hälsa

I alla länsplaner har vi tagit med kultur och hälsa och nu sakta men säkert börjar det röra på sig. Kulturaktörerna är redan på gång och väntar bara på att sätta igång och bollen är i rullning. På våra folkhögskolor har vi personal som är utbildade i vårdmetoder för smärtpatienter och vi måste utveckla våra nyckelkurser så att vi når fler för det finns ett stort behov att fylla. Vårdmiljöer är väldigt viktigt för hälsa och tillfrisknande och det bör vi ha med når vi bygger och renoverar. Vi måste också sprida redan goda exempel som hur de jobbar med konst inom psykiatrin i Västervik. Även nationellt har det börjat röra på sig och statens kulturråd har beviljat en utredning av förutsättningar för att inrätta en tvärvetenskaplig forskarskola inom kultur och hälsa. Bakgrunden till detta är den snabba utvecklingen kring hur sinnesstimulering och berikade miljöer påverkar hjärnan och flera studier med stark naturvetenskaplig koppling som pekar ut olika kulturaktiviteter som bärare av sådana positiva effekter. Ett antal personer, däribland Gunnar Bjursell, håller nu på att inventera vad som görs och jag tycker att Linnéuniversitetet vore en naturlig intressent och borde vara med och forma en resurs i denna intressanta forskarutbildning som ligger i framkant.

Vänsterpartiet i Kalmar län har haft sin årliga utbildning

Förväntansfulla vänsterpartister samlades i bänkarna inför Vänsterforums två intensiva dagar på Högalids folkhögskola. Distriktets studieansvarige, Anders Svensson, stod bakom arrangemanget och hälsade alla välkomna. Ulla Andersson, Vänsterpartiets vice ordförande och ekonomiska talesperson, höll i utbildningshelgens första pass som handlade om just ekonomi. Birgitta Axelsson Edström och Susanne Johansson höll i ett pass om feminism. Partistyrelseledamoten Kaj Raving höll i lördagens avslutande pass, om partiets organisation. Distriktsordförande Lars Holmberg var liksom övriga deltagare nöjd med såväl den goda maten liksom möjligheten att umgås under informella förhållanden dessutom underhöll Thea Lundgren på kvällen med såväl eget material som låtar av Wiehe och Afzelius. På söndagen kom Stellan F Hamrin, från Stockholm men med sommarstuga i Långnäs, och föreläste om miljön i Östersjön. Jörn Svensson höll i helgens avslutande pass och diskuterade ideologi med deltagarna.

fredag 15 juni 2012

Kultur, i form av mat, miljö och visioner

Två heldagar i Mörtfors fantastiska miljö med kulturberedningen har varit oerhört givande. Först tre timmar med sju av våra länsinstitutioner där vi diskuterade mål, prioriteringar,samverkan, ekonomi och kultursamverkansmodellen. Det var högt i tak och det både hettade till och skrattades. För oss politiker var det väldigt bra information om kulturinstitutioners verksamheter och det inger stor respekt. Det uttrycktes även nöjdhet från kulturinstitutionerna över möjligheten att få ta del av varandras sätt att arbeta och angripa olika problem. Hela eftermiddagen ägnade vi oss åt att se den röda tråden igenom alla strategier och planer, se över hur vi ska jobba med prioriteringarna och att helt förutsättningslöst diskutera våra visioner. Det gav oss en hel del att drömma om. Idag har vi träffat den nya myndigheten Kulturanalys som ingående har berättat om sitt uppdrag och vad det innebär för regionen och kommunerna. Vi fick också möjlighet att framföra alla de åsikter som kulturinstitutionerna hade redogjort för och även våra naturligtvis. Jag känner mig väldigt nöjd och vi har stakat upp en tydlig väg mot de visioner som vi har om att kulturen har ett egenvärde och en nödvändig del i samhällsbyggandet.

onsdag 13 juni 2012

Avregleringens tid

Jaha nu hörde jag på radion om att fyra apotek i länet kommer att vara stängda i sommar och återigen har det som Vänsterpartiet varnat för skett. Vad i alla avregleringen har varit bra för vanliga medborgare? Har det blivit billigare med el, tele och tåg till exempel? Nej! Allt är dyrare! Har det blivit enklare att resa eller att ta del av vården? Nej! De olika tågentrepenörerna vill helst inte sälja varandras biljetter och det kan vara svårt att få ihop en hel resa.Nej, i Stockholm där det "fria vårdvalet" fått härja fritt behöver man nu vårdlotsar för att hjälpa medborgarna att hitta rätt! Har det blivit bättre service? Nej,vissa delar i Norrlands inland har inte längre telefonmöjligheter, privata apotek har inte tillräckligt med läkemedel, de olika reseentreprenörerna sköter sitt eget och väntar inte in varandra. Avregleringen har kostat samhället och medborgarna blod, svett och skattepengar och enbart gynnat ett fåtal!

tisdag 12 juni 2012

Resa med KLT

KLT genomförde idag en mycket informativ liten resa för oss alla fullmäktigedelegater. Vid fem olika hållplatser fick vi information om satsningen på stråktrafik, färdtjänsten, mellanstarka och svaga stråk, anropsstyrd trafik, målet om fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 och sist men inte minst lite genusperspektiv på vilka som styr och vilka som åker. Det var väldigt intressant och många frågor blev besvarade. Bland annat att fram till januari i år så är det kommunerna som har stått för närtrafiken, som har varit stor i bla Kalmar och Emmaboda, liten i Västervik och obefintlig i Mörbylånga! Nu när landstinget har tagit över ska det bli mer jämlikt i hela länet. Det kommunerna har kvar är att se till att den fysiska tillgängligheten att komma fram till bussar och tåg är bra, allt det andra, busskurer, hållplatsskyltar och fordon står landstinget för.

Vi rödgröna landstingsråd om KLT

En förutsättning för att möta upp behovet av ökat kollektivresande långsiktigt är att kraftfullt ta itu med Kollektivtrafiken är nödvändig för att länsbornas vardag ska fungera. Vi rödgröna partier har höga ambitioner för att utveckla resandet med buss och tåg i framtiden. Ska Kalmar län vara en attraktiv region för arbete och fritid krävs det goda och miljömässigt hållbara förbindelser. Ska Kalmar län växa och utvecklas krävs det omfattande investeringar i trafiken.
Våra tre partier har de senaste åren i praktisk handling visat vilken färdriktning vi vill se: Mer tågtrafik genom köp av pendeltåg mellan Kalmar-Växjö samt nya tåg mellan Västervik-Linköping. Fler och bättre bussförbindelser genom ökad trafik och modernare bussflotta. För att ytterligare kunna bygga ut kollektivtrafiken har landstinget tagit över hela huvudmannaskapet av KLT - Kalmar länstrafik. Tidigare var ansvaret delat mellan landstinget och länets tolv kommuner. Vi har därtill beslutat om att tillföra nya investeringsmedel på totalt 100 miljoner kronor. Det möjliggör bland annat ny stråktrafik, rakare och kortare resor mellan huvudorterna för att underlätta pendling, mellan Västervik-Vimmerby-Hultsfred, Borgholm-Kalmar och Oskarshamn-Mönsterås-Kalmar. En förutsättning för att möta upp behovet av ökat kollektivresande långsiktigt är att kraftfullt ta itu med KLT:s ekonomiska problem.  Landstinget har, så snart bolagets oväntade förlust på 20 miljoner kronor blev känt, ställt tuffa krav på KLT. Landstinget har krävt ordning och reda eftersom bolaget har haft en bristande kontroll. Landstiget har sett till att ny kompetens har tillförts och att ekonomin ha stramats upp genom beslut om en effektiviseringsplan. KLT:s ledning har vidare varit hos landstingsstyrelsen för att förklara situationen och redovisat en konkret handlingsplan för att reda ut bekymren. Det handlar om att genomföra effektiviseringar i administrationen, få ordning på biljettsystemet och tydligare följa upp hur resenärerna upplever kvaliteten i resorna. Idag fattar även landstingsfullmäktige beslut om förändrade taxor. Biljettutbudet blir likartat mellan länen i södra Sverige. En fråga som väckt diskussion är den om hur och var biljetter kan köpas av resenärerna. En viktig utgångspunkt är att servicen ska vara hög och att resenärerna stimuleras att gå från kontantbetalning ombord till andra betalningssätt. Det handlar om att kunna köpa biljetter via kort ombord, via mobiltelefon eller vid någon av KLT:s Quickomater. Ambitionen är vidare att öka tillgängligheten genom att externa aktörer, till exempel ICA, Coop och Pressbyrån runt om i länet, erbjuds att bli försäljningsombud. Bakgrunden till detta är att nuvarande avtal med de resecentrum som omfattas av entreprenader – Hultsfred, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik – löper ut  i augusti. Entreprenörerna på dessa orter ska erbjudas nya avtal på samma sätt som redan finns i Kalmar, Nybro, Emmaboda och Borgholm. KLT ska även föra samtal med kommunerna på de berörda orterna om samverkan på olika sätt. För oss rödgröna är det ett krav på KLT att en lösning på frågan om resecentrum ska vara löst innan sommaren är slut. Sammantaget är vår uppfattning att KLT nu är på rätt väg och att ledningen inom KLT har agerat på ett förtroendefullt sätt för att stärka länstrafiken långsiktigt. Vi rödgröna i landstinget är tydliga i vår uppfattning: vi ska se till verksamheten blir ekonomiskt välskött och levererar en kollektivtrafik av hög kvalitet till medborgarna. Vi ska se till att fullfölja den historiskt stora utvecklingen av kollektivtrafiken.

Politiker har också vardag

Jag har nu varit heltidspolitiker i snart två år. Två år av mitt 45åriga liv. Då känns det så konstigt att hela tiden få höra att det vore bra om vi politiker kunde "hälsa på" i verkligheten. Jag känner mig mycket delaktig i verkligheten. Jag har varit en underbetald ensamstående mamma i mer än ett decennie. Jag har både själv och med barnen på många olika sätt tagit del av sjukvård, skola, annan kommunal service och kollektivtrafik. På precis samma sätt som alla andra. Igår satt jag i telefonkö till vården och fick kommentarer om att hela landstingsstyrelsen borde få sitta i sådan kö varje dag. Jaha, varför varje dag? Vi alla gör väl det då och då, vare sig vi jobbar som förtroendevalda, sjuksköterska, lärare eller lokalvårdare! Visst har vi förtroendevalda, liksom andra högavlönade, många fördelar men i vardagen delar vi samma bestyr som alla andra. Det stora skillnaden mellan oss högavlönade och de som inte tjänar bra är att vi kan betala alla utgifter utan oro, men vi blir sjuka som alla andra, vi har samma behov av service och stöd och vi har barn, föräldrar och vänner som lever i "verkligheten". Vi är också en del av verklighetens vardag!

Konferens om jämlik och jämställd vård

Hinner inte skriva allt som jag skulle vilja men läs Kaj Ravings blogginlägg om jämlik och jämställd vård

lördag 9 juni 2012

En spännande arbetsvecka

Det har varit en intensiv vecka full med intressanta möten och många diskussioner och bloggandet har inte hunnits med. Skottland har valt samma väg som vi mot en mer patentsäker vård men på vissa områden har vi kommit längre och i andra de. Det känns viktigt att få dela varandras framgångar och misstag för att kanske kunna hoppa över ett steg i kedjan eller i alla fall vara mer säker på att vi jobbar åt rätt håll. Intressant var deras sätt att organisera första linjens psykiatri och jag väntar med spänning på att få de kompletta dokument som ska skickas.

Väl hemkommen till Småland var det dags för partiträff från Småland, Blekinge och Skåne. Vi hade också givande diskussioner i regionfrågan och andra framtida samarbeten.

Slutligen idag var det dags för lokalarbete på Ålems marknad där flera kom fram och ville ha våra märken och flygblad hur vi tillsammans måste arbeta för en bättre värld. Imorgon blir det att läsa handlingar, sen är denna arbetsvecka över.

söndag 3 juni 2012

Berga marknad

Idag var det marknad i Berga och det var mycket folk och väldigt trevligt. Förutom loppis var det livemusik, konstutställning, olika organisationer som visade upp sig och biblioteksbuss. Bokbussen var mycket välbesökt av gamla och unga och alla pratade med alla. Vi diskuterade böcker på alla världens olika språk, flera barn berättade om sin skola och lärare och alla pratade om Berga centrum. Jag skrev upp mig som intresserad av att vara med och diskutera Bergas framtid och jag hoppas verkligen att det inte blir en ny mataffär i Konsums gamla lokaler utan att det blir en mötesplats för alla åldrar bland böcker, tidningar och olika kulturyttringar. Det är ett bra sätt att mötas på och det var väldigt tydligt i bokbussen idag!