onsdag 20 juni 2012

Fokus på samverkan kring äldres hälsa

Landstingsledningen har skrivit en artikel om hur vi vill utveckla vården för äldre: Ju äldre vi blir, desto större är risken att vi blir sjuka. Antalet personer med många sjukdomar samtidigt (multisjuklighet) blir allt fler. Äldre med omfattande vårdbehov är beroende av effektiv samverkan och en sammanhängande vårdkedja. Vården för de mest sjuka äldre måste organiseras effektivt utifrån patienternas behov, och alla delar i vårdkedjan ska samverka. Äldres vård och hälsa har därför varit ett prioriterat område för den styrande rödgröna majoriteten under hela mandatperioden. Med årets politiska riktlinjer fortsätter vi utveckla tankegångarna kring hur samverkan kring äldres hälsa kan förbättras för att skapa en helhetssyn kring vården för äldre och dess kvalitet. Insatserna i äldrevården ska samordnas utifrån de äldres behov och förutsättningar. Landstingets målsättning är därför en komplett vårdkedja för de mest sjuka äldre, med äldreteam och speciella vårdplatser för akut geriatrisk vård. Äldre psykiska hälsa ska särskilt uppmärksammas och redovisas i aktuella verksamhetsplaner. En komplett vårdkedja kräver också helhetssyn och samverkan mellan olika aktörer såsom exempelvis mellan landsting och kommun. Satsningar ska därför göras på gemensamma teamutbildningar. Vårdplaneringen för äldre ska också följas upp och kvalitetssäkras i samarbete med kommunerna. Även om åldrandet inte går att förebygga går det att skapa förutsättningar för ett gott liv. Detta möjliggörs med fokus på samverkan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar