måndag 31 oktober 2011

Gott betyg till majoriteten!

Idag träffade vi i landstingsmajoriteten representanter från Vårdförbundet i Kalmar län. De driver fyra viktiga frågor i sitt förbund:
- Genusperspektiv, med fokus på löner
- Specialistutbildning i anställningen
- Noll-vision
- Hälsosamma arbetstider -  man ska orka arbeta heltid ett helt yrkesliv.
Dessa frågor driver Vänsterpartiet nationellt men även  vi i majoriteten i Kalmar kunde visa på att vi har med dessa frågor i landstingsplanen. Enligt Vårdförbundet ligger landstinget i Kalmar län i topp i jämförelse med andra landsting. Politikerna är lyssnande och tar sig tid, även om vi självklart inte alltid är överens.

torsdag 27 oktober 2011

Lördagsaktivitet

På detta spännande halvdagsseminarie på ABF i Stockholm ska jag vara med och berätta om Landstinget i Kalmar Läns framgångar.

Lördag 29 oktoberEn offensiv välfärdspolitik för 2010-talet – hur ser den ut?


Seminarium om hur välfärden kan utvecklas inom ramen för det gemensamma, hur välfärdsreformerna kan finansieras, och hur man kan vinna opinion för en mer offensiv välfärdspolitik.


Medverkande:
Daniel Ankarloo, lektor i socialt arbete vid Malmö Högskola
Johan Ehrenberg, tidningen ETC
Emma Lennartsson, utredningschef, kommunalarbetarförbundet
Josefin Brink, riksdagsledamot Vänsterpartiet
Åsa Andersson, svensk sjuksköterskeförening
samt representanter för kommuner och landsting som delar med sig av sina framgångsrika arbetssätt.

Moderator: Camilla Salomonsson, Gemensam Välfärd Stockholm.


Kl 12-16, ABF-huset, Sveavägen 41 • Fri entré

onsdag 26 oktober 2011

Sällsynta diagnoser

Att vara en del av landstinget har för mig inneburet en massa ny kunskap. Varje dag lär jag mig något nytt och jag önskar att jag hade tid och ork att vidareförmedla den kunskapen till så många som möjligt. Ett sätt är ju att skriva här. Idag träffades vi i regionsjukvårdsnämnden (Östergötland, Jönköping och Kalmar) och fick ta del av information om sällsynta diagnoser  som jag tror att inte så många vet så mycket om. För att räknas som sällsynt ska färre än 1 på 10 000 ha diagnosen, det ska vara en komplex funktionsnedsättning som är livslångt och för det mesta ha en genetisk orsak. Socialstyrelsen har fastställt att det finns 234 sällsynta diagnoser och troligen finns det 200 000 till 500 000 svenskar men 38% får inte diagnosen förrän i vuxen ålder. Patientföreningen för sällsynta diagnoser vill att det ska finnas ett medicinskt centrum vid varje universitetssjukhus för att den utspridda kunskapen ska samlas och för att forskning ska komma till stånd. Just nu är det på gång i Göteborg och idag fick vi en redovisning i hopp om att vi ska ska driva på att det ska finnas ett på Linköpings universitetssjukhus. Jag tror att det är väldigt viktigt att det forskas om dessa diagnoser för att kunna ställa dem så tidigt som möjligt för att i tid ge adekvat hjälp. Det är en fråga som vi måste titta mer på regionalt som nationellt.

söndag 23 oktober 2011

Berga samlar sig

Idag var jag med på det möte som hölls för allmänheten i Funkaboskolans matsal angående bränderna och framtiden i Berga. Det var fullt och många ville prata och hade olika syn på hur allt kan bli bättre. Några spridda röster ville kritisera allt från polis till invandrare och dåligt föräldraskap. I grunden handlar det om klyftor och sociala strukturer i samhället och det är politikens sak att motverka. Ett jämlikare samhälle tjänar alla på och ett stöd till dem som inte förmår vara en aktiv förälder eller samhällsmedborgare är nödvändigt. Jag som nattvandrat i många år i Mönsterås och snart ska bli Bergabo kunde naturligtvis inte låta bli att skriva upp mig på listan för Vuxna på stan. Jag tror att det kan bli något positivt nu, samtidigt kan man inte låta bli att känna sorg. Sorg för att det skulle krävas så mycket förödelse för så många innan vi får till stånd ett engagemang hos alla.

onsdag 19 oktober 2011

Fokus på neuropsykiatri!

Idag har psykiatridelegationen haft en temadag om neuropsykiatriska funktionshinder. Det var en mycket givande dag som började med en patientberättelse. Robert som har aspergers syndrom delade med sig av sitt liv på ett fantastiskt sätt. Att det var först när han började på folkhögskola som han hittade sin identitet och när han läste på KOMVUX i sin egen takt som han fick höga betyg. När han fick sin diagnos i vuxen ålder var det en stor lättnad för honom då det gav en förklaring till många saker i hans liv. Robert var nöjd med den hjälp och den vård han har fått och fortfarande får, men han anser att arbetsmarknaden bara utgår ifrån att alla ska vara lönsamma i ett kort perspektiv. För honom var det skönt att till slut, efter en lång kamp, bli förtidspensionär, men för samhället är det en förlust då han besitter stor kompetens.

Dagen fortsatte med ett brett innehåll med olika perspektiv från alla delar av psykiatrin och länet. Diskussionerna blev många och det skapades nya frågor men också en större insikt. Organisationsfrågorna och samverkan i länet var det stort fokus på men även mer samhälleliga och övergripande tankar framfördes tex:
- Att samhällets förändringar tydliggör symtomen av psykiska funktionshinder.
- Ska individen anpassas efter samhället eller ska samhället se till att integrera alla personer?
- Vill vi smalna av normalitetsbegreppet för att verkligen hitta en ohälsa så tidigt som möjligt? Eller är det bättre att psykiatrin jobbar för att vidga normalitetsbegreppet så att färre känner sig annorlunda?
- Hur ska vi hindra att utredningar inom neuropsykiatrin inte ses som en luckrativ marknad?

Jag vill rikta ett STORT TACK till alla som var med, särskilt vår patient Robert, Olle Hollertz, Jessika Grimheden, Lars Borg och Annika Forsgren!

måndag 17 oktober 2011

Budget och plan i ekonomisk svåra tider

Idag har vi i landstingsmajoriteten presenterat budget och plan i hela länet. Tyvärr så drabbas även vi av lågkonjukturen och skattekraften ser sämre och sämre ut. Om vi som ändå är ett landsting med god ekonomi ser svårigheter de kommande åren, undrar jag hur de landsting som redan nu har ett underskott, ska klara av det. Det krävs att regeringen går in och hjälper kommuner och landsting med att klara av välfärden! Trots att ekonomin är i svajning så satsar vi 800 miljoner denna mandatperiod på byggnader och systematiska förbättringar. Vi tar även andra viktiga steg i planen. Vi ska genusgranska landstingsplanen för att försäkra oss om att våra satsningar blir jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Som en del i patientsäkerhetsarbetet ska större fokus läggas på den könsuppdelade statistiken utvärderingar göras kontinuerligt och vid skillnader så ska det åtgärdas. Kulturen ser vi som en framgångsfaktor i hälsoarbetet, både i det förebyggandet som i rehabiliteringen.

Borgarna är missnöjda som det ska, men rätt kul är det när den ena företrädaren säger att vi inte gör några satsningar alls, medan den andra borgerliga företrädaren tycker att det är allianssatsningar i vår budget! Hmm undrar vilket som är värst.....

torsdag 13 oktober 2011

Var är relevansen?

Cancersjuka som måste jobba, barn som inte vågar äta för att inte vräkas, ökad arbetslöshet, ökad psykisk ohälsa - självmord, förslag om att socialbidragstagare ska jobba utan lön, Saudiarabien på besök på svensk vapenfabrik, listan kan göras lång över nyheter som är fruktansvärda och orättvisa i Sverige, men media sätter alla sina grävande journalister på att undersöka Juholt! Det är absolut nödvändigt för förtroendet för demokratin att alla vi politiker gör vårt yttersta för att inte begå fel och varje dag tänka på att vi är folkvalda och representerar folket. Men det får vara någon måtta på hur media jagar VISSA politiker in absurdum! Det handlar inte längre om att ta reda på sanningen det handlar enbart om rubriker och att fälla den jagade. Marknaden har fått ta över stora bitar av samhällets viktiga ansvar och nu lämnas demokratin över till media och deras drev! Hur tror vi att vi på detta sätt ska få fram fler människor som orkar och vågar hålla på med politik? Det urartar vår demokrati!

måndag 10 oktober 2011

Utveckla vården genom kulturen!


Kultur och hälsa tycker vänsterpartiets landstingsgrupp är väldigt viktigt därför skrev vi följande;
Vården befinner sig i en ständigt utvecklande fas genom forskning. Hjärnforskningens utveckling har inom den senaste tiden expanderat kraftigt. Nya rön har fastlagt kopplingen till kulturen och dess effekter när det gäller rehabilitering. Vid sövning och uppvaknanden har musik använts. Likaså inom tandvården.
I Helsingborg har man genomfört ett pilotprojekt under namnet ”Kultur på recept”. Under ett år har 24 långtidssjukskrivna deltagit i projektet. Det huvudsakliga syftet har varit att utveckla en modell för hur rehabilitering med stöd av kultur kan organiseras och genomföras till långtidssjukskrivna. Diagnosgrupperna har varit depressioner, stress och ångest, långvarig smärta i nacke , axel, rygg samt generaliserad smärta. För en majoritet av deltagarna har det handlat om en kombination av värk och psykologiska besvär. Mångfald och variation parat med sammanhang och gemenskap har varit viktigt. ”Kultur på recept” har använt sig av två hälsogenererande processer – gruppen och kultur. Kulturpedagoger har genomfört aktiviteter i sång, musik, konst, trädgård eller museibesök.
Fokus har i det här projektet varit att bejaka det friska hos varje individ och inte enbart med fokus på själva sjukdomen. Utvärderingen visar att modellen har varit möjlig att fullfölja med ett gott resultat.
I Kalmar Län har vi möjlighet att utveckla vår vård med kulturen som en
en friskfaktor i verksamheten. Låt oss använda våra kulturinstitutioner i en samverkan med vården ! Här finns oändliga möjligheter till utveckling!

Världsdagen för mental hälsa

Gunilla Johansson (s) som är ordförande i funktionshinderrådet och jag har idag en insändare  i Östran för att uppmärksamma vår duktiga personal och brukarorganisationer; 

Idag är det Världsdagen för mental hälsa.
Den firas varje år runtom i världen för att uppmärksamma frågor som rör psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Enligt WHO definieras mental hälsa idag inte enbart utifrån närvaro/frånvaro av psykiska störningar eller problem, utan innefattar alla psykologiska och sociala aspekter som bidrar till individens välmående.

Psykisk ohälsa är något som berör de flesta av oss någon gång i livet och förekommer i alla kulturer och kan vara tillfälliga men även livslånga. De kan vara följder av eller orsaker till andra hälsoproblem som stress eller bero på ärftliga faktorer men psykisk ohälsa förvärras alltid av fattigdom och socialt utanförskap. Samtidigt är en god mental hälsa en förutsättning för att må bra och för att fungera ihop med andra människor och kunna var delaktig i samhället.
Det är en utmaning för hälso- och sjukvården att erbjuda bästa möjliga vård till alla utifrån deras behov. Vi måste hela tiden göra mer för att integrera ett medvetande om mental hälsa i alla aspekter av planeringen av och i hälso- och sjukvården på alla nivåer. För att göra vården bättre och mer säker är det nödvändigt att på fler sätt involvera patienter och anhöriga i detta arbete.
Vi vill därför på denna världsdag för mental hälsa, hylla allt det goda arbete som vår personal gör dagligen och alla de organisationer som på olika sätt gör fantastiska insatser för att uppmärksamma och lyfta dessa frågor.


lördag 8 oktober 2011

Norrköpings äldreomsorg

I Norrköping är det Vänsterpartiet som har ansvar för äldreomsorgen. Den har fått goda betyg i Öppna Jämförelser och i PROs äldrebarometer. Några politiska ställningstagande de har genomfört för att nå dessa goda resultat är att de har sagt nej till LOV, bygger ut de särskilda boenden, utvecklar anhörighetsstödet, har heltid som rättighet och deltid som möjlighet dessutom har de särskilt boende  för dem med finskt och asyrrisk/syrianskt modersmål. Det är en valfrihet som vi tror på, där de som behöver omsorg kan välja vad de ska få, inte enbart en etableringsfrihet för företagare eller vårdbolag. Vänsterpartiets kampanj "Vem ska hjälpa mormor?" utgår just ifrån en äldreomsorg som vi själva vill ha när vi blir gamla och en omsorg som vi och våra söner vill jobba med!

torsdag 6 oktober 2011

Kulturella smakbitar

Några intressanta uttalanden från dagens konferens:
Island har Tobak på recept!
England har Romaner på recept!
Butan har infört BruttoNational Lycka istället för BNP!
Finland har framgångsrikt använt musik i rehabilitering av STROKEpatienter!
Boston har neuroarkitektur!
Man kan inte göra sig till hund för ett ben! Apropå att översätta kultur till pengar.
Kulturella aktiviteter kan lägga liv till åren och år till livet.
Konst kan reducera sjukvårdskostnader med 183 000/år.
Medelhavsdiet och fysisk aktivitet minskar risk för alzheimer.
Dans har visat sig ha goda effekter på stökiga killar och på tjejer med ätstörningar.

onsdag 5 oktober 2011

Kultur för livet

Vilken roll kan kulturen spela för utvecklad välfärd och hållbar utveckling i Kalmar län? Den frågan hoppas jag få svar på när jag imorgon åker på en Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet i Malmö.

Kulturen är en betydelsefull faktor, både för att förebygga ohälsa, men även som en del i tillfrisknandeprocessen. Jag tror att om vi integrerar kulturen i hälsoarbetet så är det en framgångsfaktor på många sätt. Kunskapen om kulturens betydelse för hälsan har ökat. Det finns ett tydligt samband mellan kultur och hälsa, det har forskningen visat på senare år. Idag vet man att kulturaktiviteter kan vara hälsofrämjande och utgöra ett värdefullt komplement till rehabilitering och behandling.Konferensens syfte är att förmedla kunskap och inbjuda till dialog om forskning och praxis inom området kultur, hälsa och livskvalitet. Konferensen vill utmana till nya otraditionella samarbeten och lyfta fram kulturens roll för hälsa och välfärd i Norden. Det ska bli spännande vad jag kan ta med mig hem och utveckla det som vi i landstingsmajoriteten har skrivit in i planen.tisdag 4 oktober 2011

Borgerlig valfrihet

Valfrihet! Vilket innehåll har det ordet fått? Sänkta skatter så att vi får mindre i statskassan för att på så sätt urholka den offentliga sektorn. Då skapar man större valfrihet hos dem som har möjlighet att öppna privata vårdcentraler och skolor. Regeringen skapar en marknad för privata utförare när de slår sönder ett välfungerande och demokratiskt behovsstyrt system. Tror verkligen borgarna på att det handlar om en jämlik valfrihet för  alla medborgare? Tror de att när alla blir sjuka så vill alla hellre leta reda på vem av de olika utförararna som är bäst lämpad, än att gå till närmsta vårdcentral/sjukhus? Tror de att alla har den förmågan vid ett sjukt tillstånd? Den orken? Jag läser i Dagens Samhälle, nr 33, att de med störst behov har svårast att välja. En självklarhet men som tyvärr inte stoppar borgarnas vansinniga politik.

Region i Sydsverige?

Idag har ett historiskt steg tagits i och med att arbetsutskottet i landstinget tillsammans med regionförbundet nu gemensamt arbetat fram ett underlag om framtida regionbildning. Den ursprungliga tanken kring ett enat Småland tillsammans med Blekinge och Östergötland  finns inte längre som alternativ. Jönköpings län vill bilda en egen region och Östergötland och Kalmar län är överens om att enbart de två är för små att bilda en region. Kronoberg och Blekinge, liksom Skåne, vill ingå i en sydsvensk regionbildning och nu frågar Kalmar län efter kommunernas uppfattningar.
Följande två frågor ska länets kommuner svara på innan den 30 november i år:

- Stöder kommunen, med utgångspunkt från nuvarande förutsättningar, att Kalmar län medverkar i en ny regionbildning i Sydsverige baserad på en avsiktsförklaring som berörda län gemensamt utarbetat och godkänt?

- Finns det särskilda förhållanden som kommunen anser att man bör ta hänsyn till den fortsatta regionbildningsprocessen?