måndag 17 december 2012

Juluppehåll

Nu ska jag lämna Sverige och eventuella regionbildningar, tågförseningar, elavbrott och benbrott för att åka till Nicaragua. Det är dags att förena praktisk nytta med stort nöje och för mina döttrar att få återse sin farmor de inte träffat på 8 år!

God jul och Gott nytt år så hörs vi i januari igen!

fredag 14 december 2012

Jämställdhet

Idag har vi två politiker som har ansvar för jämställdhet inom regionförbundet träffat ansvarig tjänsteman och gått igenom handlingsplanen för jämställdhetsintegrering. Vi var alla överens om att det är viktigt att få med politiker och chefer i första utbildningsrundan.

 Det är även nödvändigt att vi fokuserar på både män och kvinnor, så det inte bara handlar om att kvinnor ska ta mera plats på den privata arbetsmarknaden. Vi måste också få fler pojkar att se fler valmöjligheter till gymnasieprogram än de traditionella och få fler män inom vård, omsorg och skola.

Vi får inte glömma att alla kommuner har utbildade genuspedgoger som borde ges chans att jobba med dessa frågor. Det ska bli spännande att knyta ihop jämställdhetsarbete som görs på alla nivåer och verkligen se till att det integreras som en naturlig del i vardagsarbetet!

torsdag 13 december 2012

Besökstips!

Om du som jag, fram till idag, aldrig har varit i RockCitys lokaler och etRockarkivet i Hultsfred så passa på att besöka det en ledig dag! Arkiv låter ju inte så spännande men där har de ett rum med affischer och skivor, avdelningar med foton och festivalfynd, funktionärströjor, bildspel och sju timmars film. Alla som har lyssnat på musik från 50-talet och framåt kan hitta något intressant. Dessutom finns det inspelningsstudios!

onsdag 12 december 2012

Nytta och nöje med folkhögskolorna

Våra fantastiska folkhögskolor är inte bara de allra bästa ambassadörerna för demokrati, kunskap jämlikhet och jämställdhet. De lyckas inte bara att folkbilda alla olika människor genom sitt unika arbetssätt och de är inte bara otroliga kulturutövare utan de är också en enormt stor nytta för bland annat landstinget.

Idag fick vi i folkhögskolestyrelsen höra om kursen Administration i Vården som ges på Vimmerby folkhögskola. De har tex utbildat alla våra psykiatrisekreterare i klassifikation och kodning. De lär ut om svenska språket, datakunskap och alla lagar som ska följas. Kursen har mycket god renommé och tio av arton studerande har redan fått sommarjobb. Jönköping har en likadan utbildning men Eksjöstudenterna väljer Vimmerby istället, just för att kursen är nationellt erkänd som mycket bra.

Vi kan verkligen vara stolta och nöjda över våra medarbetares jobb på folkhögskolorna!

tisdag 11 december 2012

Snöskor och högklackat

För åttonde året i rad samarbetar Högalids och Ölands folkhögskola med soppscenen och ger en fantastisk julföreställning. Den var minst lika sprakande som förra året med humor och allvar blandat med underbar sång och musik och underfundiga texter.

Det som berörde extra i årets föreställning var när de pratade om arbetslösheten bland ungdomar.
" Du kan bli vad du vill, sa de när man var liten. Nu säger de att vi måste skaffa ett riktigt jobb och inte drömma. 129 000 drömmar har krossats!"

129 000 ungdomar går arbetslösa i Sverige medan regeringen satsar skattepengar på RUT-avdrag för de redan välbeställda!

torsdag 6 december 2012

Jämställdhetsutbildning i landstingsstyrelsen

Idag utbildas landstingsstyrelsen i hur man kan arbeta för ökad jämställdhet i landstinget. Det finns all anledning att glädjas över framgångar på jämställdhetsområdet i Kalmar län. Landstinget har under den rödgröna majoriteten satt fokus på frågan och vi är stolta över vad vi åstadkommit hittills. Men mycket återstår innan vi på allvar kan säga att vi har ett jämställt landsting.

För att lyfta upp jämställdhetsfrågan ska det exempelvis varje år i landstingets redovisning särskilt rapporteras vilka insatser som har genomförts för att uppnå en jämställd hälso- och sjukvård. Detta kompletteras med könsuppdelad statistik för att tydliggöra osakliga skillnader. Just nu pågår ett arbete med att ta fram nyckeltal för jämställd hälsa och vård för att underlätta jämförande analyser och ge en bra grund för fortsatt utveckling.

Vi vet utifrån forskning och erfarenhet att inte heller resurserna i vården är jämt fördelade mellan könen. En utredning ska därför genomföras kring vilka metoder som kan användas för att styra hälso- och sjukvårdens resurser så att det skapas en jämställd vård i länet. Kvinnor och män ska utifrån sina behov behandlas likvärdigt i sjukvården när det gäller resurser och insatser.

Landstinget i Kalmar län arbetar även utifrån en likabehandlingsplan med syftet att främja landstingets medarbetares lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Likaså pågår ett arbete under samlingsbegreppet ”Lönekartläggning för jämställda löner”. Syftet med detta arbete är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och krav är att uppnå jämställda löner.

Exemplen på områden där vårt landsting ligger i framkant är många, men de ska bli ännu fler! Jämställdhetsarbetet är ett arbete som måste pågå hela tiden och vara en naturlig del av den övriga verksamheten. Att landstingets politiska och administrativa ledning utbildas är inte hela lösningen, men ett steg på vägen för att uppnå ökad jämställdhet och målet om Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 2014.

Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för jämställdhetsfrågor

tisdag 4 december 2012

Kulturen har ett egenvärde

För landstingsmajoriteten i Kalmar län har kulturen ett egenvärde. Vi ser den som en viktig del av vår välfärd och samhällsutveckling. Kulturen hävdar och värnar varje människas unika värde, rätten att vara olika, skilda gruppers, religioners och länders särpräglade traditioner och visioner. Kultur utgör i sig en motkraft till ett samhälle präglat av vinstmaximering, eftersom dess egentliga värde inte kan mätas kommersiellt.

Vi har höga ambitioner när det gäller att lyfta kulturlivet i Kalmar län. Alla, barn och vuxna, ska ha rätt till de värden kulturen ger. Dessvärre bakbinds vi av regeringens låga ambitioner för kulturlivet. Istället för att möta de enorma behoven har man framhållit skattesänkningar som det viktigaste bidraget till kulturen.

Det är nödvändigt för en framgångsrik nation att satsa på kulturen. Fler behöver få möjlighet att ta del av teater, opera, utställningar och film - oavsett var man bor. Fler musiker, konstnärer, dansare, författare, journalister och skådespelare måste få möjlighet att leva på sitt skapande. Men regeringen tycks inte se eller förstå kulturens betydelse i människors vardag.

Vi tror på kulturen som något som ger livskvalitet, oavsett ålder eller bakgrund, och som något som ger människor en unik möjlighet att gå utanför den egna vardagen och samla kraft och inspiration för morgondagen. Kulturen lockar oss till kritisk granskning samtidigt som den inspirerar till nya tankar och lösningar – kort sagt ger oss ett rikare liv!

Vi har höga ambitioner när det gäller att lyfta kulturlivet i Kalmar län och gör vårt bästa utifrån de förutsättningar vi har. Men för att det verkligen ska hända något krävs en regering som har högre ambitioner med kulturen än sänkta skatter.

Linda Fleetwood (V)
Yvonne Hagberg (S)
Maria Lindmark (MP)
Regionförbundets kulturberedning

fredag 30 november 2012

Dagen efter

Idag är jag lite trött efter två dagars budgetfullmäktige. Tycker att det är trist att bli anklagad för att vara  en stoppkloss, bakåtsträvare och ojämlik men vad ska borgarna ta till när de varken har bra argument eller bra politik. Lite låg nivå blir det ändå när kristdemokraterna och Sverigedemokraterna går upp och vill att vi i majoriteten ska garantera och lova enskilda händelser. Naturligtvis ska vi ge bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare så att de ska kunna nå de målen vi har satt upp, men ingen kan lova eller garantera någonting. Det borde till och med KD och SD veta!

torsdag 29 november 2012

Tack alla medarbetare - inledningsanförande

Idag var det min tur att hålla inledningsanförande under landstingets budgetdiskussioner. Psykiatrin har påbörjat en resa som nu börjar visa tydliga resultat och jag ville passa på att tacka de som står för arbetet - medarbetarna! Nedan följer hela anförandet:
Jag skulle vilja inleda med att tacka alla medarbetare för det fantastiska jobb de gör. Det är oerhört stort och viktigt arbete vi kräver av dem i vår landstingsplan där vi begär att de ska kunna ge en säker vård, ha hög tillgänglighet, kvalitet och sätta landstinget i kalmar län på bästa pallplats. Inte nog med att de ska ta hand om alla patienterna säkert och utifrån var och ens behov och följa riktlinjer och checklistor, våra medarbetare ska även vara öppna, engagerade och kunniga, mäta, registrera och leverera en massa möjliga och omöjliga data och statistik, de ska se till att all verksamhet genomsyras av jämlikhet och jämställdhet, klimatvänligt och miljöanpassat, allt ska ständigt förbättras systematiskt och de ska ta med patienterna som medskapare i vården och sist men inte minst ska de samarbeta och samverka med så många som möjligt.
Det är ganska mycket vi begär.

Våra fyra folkhögskolor ska fortsätta ha ett högt söktryck och populära YHutbildningar med nationellt stöd. De ska vara fair trade och jobba med kultur och hälsa med förebyggande verksamhet, serva landstinget med utbildningar och konferensmöjligheter och samarbeta bla med kommuner, arbetsförmedling, kulturinstitutioner och hälsocentraler . Med folkbildningens unika arbetssätt ska de självklart vara ett alternativ för alla dem som gymnasieskolan inte klarat av, för funktionshindrade och för att höja bildnings och utbildningsnivån för vuxna i länet.De ska fortsätta vara fyra folkhögskolor med fyra olika inriktningar, helt skilda kurser, allmän kurs och samtidigt ska de passa in i landstingets administration och upphandlingar.
Det är ganska mycket vi begär!

Men vi måste begära så mycket för att kunna ge bästa möjliga vård, omsorg och utbildning och ett friskare, tryggare och rikare liv till våra medborgare samtidigt som vi ska ha god ekonomisk hushållning.
Det är alla våra medarbetare som gör detta möjligt.

Ett extra stort tack vill jag rikta till alla medarbetare inom psykiatrin. Vi har påbörjat en lång resa där vi nu börjar se resultat. Psykiatrin har en unik patientsäkerhetsplan, god tillgänglighet, ökade antal avvikelserapporter och en utvecklingsstrategi. Men resan är bara påbörjad. Med de satsningar som vi gör i planen för 2013 tar psykiatrin ytterligare ett kliv framåt mot ökad patientmedverkan, systematiskt kvalitetsarbete och forskning. Precis de områden man pekar ut i revisionen.

Psykiatrin finns överallt i länet, men det allt hårdare samhället leder till ökad psykisk ohäls och vi måste jobba för att möta det i tid.
Vi fortsätter med kartläggningen med hjälp av PSYNK i kommun efter kommun för att se vilka hål vi har att täppa till för att kunna hjälpa det ökade antalet barn och unga med psykisk ohälsa. Ett ökat samarbete mellan BUP, Elevhälsa och ungdomsmottagningarna kommer att vara nödvändigt och är redan i startgroparna. Vi satsar ytterligare på första linjens psykiatri för vuxna där missbruks och beroendevården också omfattas. Det är en satsning i syfte att vara vardagsnära, förebyggande och kunna ge rätt vård i tid. Nästa steg är första linjen för barn och unga.

I hela landet är man överens om att slutenvård för barn och unga bara ska finnas i nödfall. Det krävs en mycket god kompetens och hög kvalitet. De flesta barn mår bäst av att få vård samtidigt som de är kvar i sitt sammanhang. I vårt län står vi oss väl till. Bara i storregioner som Västra Götaland och Skåne har man slutenvårdsplatser på två ställen, i fem län har man inga slutenvårdsplatser alls. Vi har fyra slutenvårdsplatser i kalmar med ett länsuppdrag som de klarar bra.

Psykiatrin har påbörjat en resa och vi begär ganska mycket av våra medarbetare men genom att ta små steg varje dag och alltid med patienten i fokus kommer vi att nå vårt mål om Sveriges säkraste hälso och sjukvård 2014

Bifall till landstingsplanen!

tisdag 27 november 2012

Revision och öppna jämförelser

Revisionen av psykiatrin visar att vi är på god väg men också att det finns mer att göra.
Psykiatrin har en utvecklingsstrategi med fokus på patientsäkerhet som man inte hade innan. De har förbättrat arbetet med avvikelsehantering, kompetensförsörjning, vårdprogram och riktlinjer och de lyckas få fram mer verksamhetsdata.

Psykiatrin behöver förbättra rapportering till kvalitetsregistren, ha en tydlig forskningskoppling och se över styrning och genomströmning liksom kompetens- och ansvarsöverföring mellan yrkesgrupper. Det känns riktigt bra att det är just på dess områden som vi satsar på i vår landstingsplan!

Öppna Jämförelser släpptes idag och visar att landstinget i Kalmar län fortsätter att ligga i topp på många områden. Vi är det mest kostnadseffektiva landstinget i Sverige! Psykiatrin fick både plus och minus och det är just dessa mätningar som hjälper oss att se vad som fungerar och vad vi måste förbättra.  Vi kan också se att de förbättringsåtgärder vi redan har satt in inom psykiatrin är rätt. Psykiatrin jobbar bland annat med Metabola riktlinjer, som ska synliggöra negativa somatiska faktorer som drabbar många psykiskt sjuka. De utvecklar vårdplaner och Case Manager som gör det säkrare och tryggare för patienten och därmed minska återinläggningar.

Jag är stolt över våra medarbetare som jobbar hårt för att våra patienter ska få den bästa vården!

måndag 26 november 2012

Osmakligt

I krig och kärlek ska ju allt vara tillåtet men jag undrar hur mycket personliga påhopp som är tillåtet i politisken. I en för övrigt tandlös och meningslös JU(?)-kalender som borgarna har på sin sida börjar de varje dag sin lucköppning med ett citat från Jessica Rydell! Tänk vad många citat vi skulle kunna göra helårskalender på!! Tack och lov står vi oss över sådan kollektiv mobbing mot en person.

torsdag 22 november 2012

Ord -helt annat än handling!

Jag blir så arg på borgerliga politiker!
De pratar om barnens rätt, men röstar nej till att lagstadga om barnkonventionen. De pratar om jämlikhet samtidigt som deras politik ökar klyftorna, genom stora försämringar inom välfärden. Allt ifrån skolan som ska kompensera tidigt så att alla ges samma möjligheter till sjukförsäkring som ska ge alla, oavsett sjukdom eller funktionshinder, samma rätt som vi andra.

De har bara ökat rättigheter hos storföretag och riskbolag att etablera sig där det är mest lönsamt samtidigt som de får skattepengar. De har sett till så att vi som redan har jobb får mer i fickan  på bekostnad av dem som nu varken får en à-kassa eller sjukpenning värd namnet.

 Nu har jag träffat så många arbetslösa, sjuka, funktionshindrade, ensamma föräldrar som inte orkar längre, jag vill inte höra en enda borgerlig politiker prata om rättvisa eller jämlikhet, bara för att interns nämna jämställdhet!

Tonio Borg


Ännu en gång har regeringen visat vilken människosyn de har. Att rösta igenom en homofob och abortmotståndare till EU-kommisionär har de tydligt vänt alla homosexuella och kvinnor  ryggen. Att vänsterpartiets Mikael Gustavsson som är ordförande i Jämställdhetsutskottet inte har tillfrågats varken av regering eller media visar på den dåliga demokratiska ordningen i EU.
Men Mikael ger inte upp han skriver:
"Jag uppmanar Sveriges regering att tänka igenom saken igen. Om kommissionens ordförande får signaler att medlemsstaterna är skeptiska kan Borg fortfarande stoppas. Sverige måste stå upp för mänskliga rättigheter, även om det inte är bekvämt. Reinfeldt har makten att säga nej till Borg."

tisdag 20 november 2012

Ett solidariskt samhälle!

Vilket samhälle vill vi ha?
I flera länder i Europa är det generalstrejk. Folk har inte ens tillgång till vatten, de blir utkastade från sina hem och de som har utbildning flyr i jakt efter jobb. I Sverige slår varslen som spön i backen, hemlösa köar vid soppköken i storstäderna och tiggare har blivit ett vanligare inslag i gatubilden. Samtidigt som det är svårare än någonsin att få ett jobb oavsett om man har pluggat eller jobbat innan  så  försvinner mer och mer av skyddsnätet för sjuka och funktionshindrade. De får slåss för att få sin ersättning, sin assistent och sina hjälpmedel som de har lagstadgad rätt till!

Jag vill inte ha det här samhället!

Jag vill ha ett samhälle som tar hänsyn till förmåga och möjligheter, som solidariskt ger efter behov och kompenserar det man saknar för att kunna lära, leva och vara delaktig i samhället på ett fullvärdigt sätt.  För att detta ska bli möjligt måste vi som har haft turen att både ha förmåga och möjlighet dela med oss. Vi måste också byta regering, till en regering som har en vision om ett rättvist samhälle, långt ifrån det vi har nu med nedmonterad välfärd, skev fördelning och större och större klyftor.


onsdag 14 november 2012

Kulturen!

Kulturen i sin vidaste bemärkelse är det som präglar det sociala livet och ger uttryck för människors förmåga att forma sitt samhälle. Kulturen är och måste vara en obunden kraft i samhället, en förändrande kraft som bidrar till människors medvetande om sig själva och samhället och som aldrig får underkastas ideologier. Kulturen är en avgörande del av demokratin! Ett lands kulturpolitik speglar den politiska maktens syn på människan, både som skapande och som mottagare, konsument, av det som skapats av andra.

Vänsterpartiets kulturpolitik vill främja och skapa förutsättningar för konstskapandet både på det lekfulla, spontana planet (i t.ex. skolan) och på den professionella nivån. I synen på kulturen står ideologierna emot varandra. I den nyliberala ideologin är kulturen en vara som vi kan ha eller mista, en vara som man vill ska lyda under marknadens villkor. För Vänsterpartiet handlar det om samhällsanalys, befrielse och uppror, allt uttryckt i konstnärliga former som får oss att skratta, gråta och tänka efter. Vänsterpartiet anser att det finns en avgörande skillnad mellan marknadens varor och tjänster och det som kulturen skapar och erbjuder. Vänsterpartiet vill öka kulturens svängrum i samhället, dels genom att ta med kulturarvet in i nuet, för att sedan låta nya konstformer komma till tals, dels genom att låta konsten spela en mycket viktigare roll i samhället än vad den nu gör. Samtidigt vill vi öka tillgängligheten för alla i samhället att låta sig berikas och ta del av det som konsten har att erbjuda. Kulturen har en given roll även för landsbygden.

En ort med rikt och varierat kulturliv genererar engagemang och trivsel för medborgare, men även för besökare och turister som vill ta del av den. Vänsterpartiet värnar därför ett rikt kulturliv för glesbygdens framtida utveckling. Teater, konst och dans ska finnas i hela landet där den regionala spridningen är ett nationellt ansvar och staten måste garantera finansieringen. Kulturen kan överbrygga gränser och minska avståndet mellan olika grupper i samhället, men tyvärr även förstärka motsättningar och öka klyftorna mellan människor. Det beror på vilken kultursyn vi har. Med en demokratiskt fungerande nål i kulturkompassen kan vi orientera oss mot ett mera jämlikt och rättvist samhälle.

tisdag 13 november 2012

Dagens klavertramp

Tyvärr blev det som väntat Gudrun Brunegård som stod för dagens klavertramp på landstingsstyrelsen. Det räckte inte med de sedvanliga elaka kommentarerna som hon ger oss i majoriteten titt som tätt. Nu hade hon även mage att ta ifrån psykiatrins medarbetare stoltheten för att de lyckats med att ge alla våra barn, unga och vuxna tid och behandling snabbare än kravet. När psykiatridirektören liksom jag berömde medarbetarnas goda arbete för en nästan hundraprocentig tillgänglighet berömde Gudrun regeringen! Pinsamt är bara förnamnet!

söndag 11 november 2012

Den kulturella tankesmedjan

Det var ett nytt och spännande grepp att genomföra en tankesmedja. Oftast så är det viktigast i politiken att man kommer fram till något konkret som leder till ett beslut. Men jag tycker att det är minst lika viktigt att ägna dyrbar tid till att diskutera kravlöst med högt i tak för det är då de stora idéerna har möjlighet att ta plats. Vår tankesmedja tycker jag faktiskt innehöll både konkreta förslag och slängde upp många intressanta idéer som man kan spinna vidare på.

Citat från debatten:

Kulturen i länet måste ge oss intellektuell motion.
Kultur är puls och energi.
Kulturen är en humanistisk kamp för människans egna värde.

Är behovet av kultur hos unga att kunna ha den i sin iPhone?
Är det tavlan eller tanken bakom som är det viktiga?
Ska kulturutövarna vara med om att tävla om att synas och höras i utbudsbruset?
Är det näringslivet som mest behöver kulturen för att kunna säga något klokt?
Är det nya aktörer som krävs för att få till förändringar?

Några konkreta förslag var att Regionförbundet skulle samordna aktörerna på ett bättre sätt, att vi ska ha fler typer av tankesmedjor, speed-dating mellan professionella kulturutövare och företagare och så knöts det många nya kontakter.

torsdag 8 november 2012

Kallskänken och Jan Nordström

Har precis varit på ett härligt vernissage på Kallskänken och Hotell Hilda där Jan Nordström visade upp sin utställning med foto & ord. Varje rum hade fått ett namn som Kärleken, Rörligheten och Naturligheten och hade Jans vackra fotografier och underbart tänkvärda ord. Det fanns även plockmat  i varje rum som man kunde avnjuta. Det är ett mycket intressant och bra samarbete mellan kultur och näringsliv med ett lokalt perspektiv. Tyvärr kan ingen av dem vara med på lördag på Tankesmedjan där vi ska diskutera just dessa fantastiska möjligheter till samverkar. 

Miljö och jämställdhet

Är idag lagom mättad på spännande information efter två dagars styrelsemöte med regionförbundet.

Vi var i Länsförsäkringarnas nya hus här i Kalmar som har fått flera priser för sitt miljötänk. De har hundra kvadratmeter solceller, takpannor som renar luften och sedumtak (typ mossa) som minskar den lokala uppvärmningen! Ett praktexempel på miljöbygge!

Kärhs miljöchef berättade hur man kan klimatkompensera med golv och att de minsann har ett Fair Trade - märkt golv som alla borde köpa.

Hultsfreds pastorat har också satt upp solceller och var mycket nöjda över att få el direkt ifrån himlen. Hållbar energi och utveckling var viktigt för dem då de måsta ta ansvar för hela skapelsen.

Vi hade även fyra mycket intressanta punkter om jämställdhet och regionförbundet arbetar på att ta fram en handlingsplan för jämställd regional utveckling. Detta var, från min sida, ett efterlängtat arbetsområde, tyvärr var den sent på eftermiddagen men jag hoppas att styrelsens sju kvinnor och nitton män lärde sig något och fick sig en och annan tankeställare!

tisdag 6 november 2012

Kulturen som motor för engagemang och samhällets utveckling

Regionförbundets kulturberedning bjuder in till tankesmedja med kulturdebatt och kulturmingel.

Tid och plats
Lördagen den 10 november 2012, Forum i Oskarshamn-

Program

09.30 Samling med kaffe

10.00 Välkommen och inledning

”Meditation och inspiration för fria tankar”

Geza Polónyi, fiol, och Lamine Cissokho, kora, bjuder på musikens ordlösa magi

10.15 Kulturdebatt

Starka samarbeten mellan kulturen och näringslivet skapar en bra grogrund för en dynamisk innovationskraft i länet. Här ska finnas goda och långsiktiga förutsättningar för entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar som kan öka affärsidéer och företagande. Grunden ligger i länets kulturarv som vi ska ta använda och ta tillvara och dess värden för ett hållbart samhälle.
Kalmar län ska präglas av mångfald. Här ska vi kunna delta i, uppleva och utöva kultur på lika villkor. Vi ska skapa ett starkt kulturliv, både inom och mellan kulturområden och från det lokala till det gränsöverskridande internationella . Kulturen ska ökad demokratin, länsinvånarnas personliga utveckling och sammanlänka folkgrupper och individer och Kalmar län med andra regioner.

I panelen medverkar representanter för kulturinstitutioner, det fria kulturlivet och näringslivet: Örjan Molander - Kalmar läns museum - Henrik Teleman - Virserums Konsthall, Helle Kvamme - YellowBox, Niklas Hellström - Howdy Partner, Maja Heuer - The Glass Factory, Nicholas Murigu - Solkustens Pilgrimer Consulting AB

Moderator: Gull-Britt Johansson, chef för bildningsförvaltningen, Landstinget i Kalmar län

12.00 Lunch med kulturinslag

13.00 Öppet hus med kulturmingel

15.00 Avslutning

Deltagandet i Tankesmedjan med kulturdebatt och kulturmingel är kostnadsfritt. Deltagare betalar endast för kaffe och lunch till en kostnad av 100 kronor. Kostnaden faktureras respektive deltagare/huvudman i efterhand, alternativt betalas avgiften på plats.

Sista anmälningsdag: Onsdagen den 7 november 2012. Anmälan
.

måndag 5 november 2012

Gott ambassadörskap

Vi vet att befolkningen minskar i vårt län. Vi vet att det är flest välutbildade kvinnor som flyttar härifrån och att få invandrare stannar. Vi vet att detta är regionen som regeringen glömde när det gäller infrastruktur och vi vet att vi har den äldsta befolkningen i landet. Vi vet en massa och det ska göras många olika saker för att få folk att stanna kvar och flytta hit.

Det som är lätt att glömma men som är oerhört viktigt är vårt bemötande! Hur bemöter vi homo, trans och bisexuella? Hur bemöter vi invandrare som inte har lyckats lära sig språket eller våra sociala koder fullt ut? Hur bemöter vi kvinnor som klär sig i kort kjol och eventuellt lite urringning?

Jag har åtaliga gånger varit med om hur föräldrar vägrat acceptera sina barns sexualitet, hur eftertraktad arbetskraft flyttat härifrån pga trakasserier för att de är homosexuella. Jag har fler gånger än vad jag vill minnas varit med om ett skrämmande invandrarförakt som även inkluderat mina döttrar. Och nu har jag även fått erfara hur en snyggt klädd välutbildad kvinna fått epitetet slampa för att hennes jobb inte uppskattas!

Hur ska vi tro att välutbildade kvinnor, invandrare, ungdomar ja vem som helst som har ett öppet sinne har lust att bo kvar här eller flytta hit när man får ett sådant bemötande??

söndag 4 november 2012

Borgarna slår undan benen på de svagaste

När vi träffar brukarföreningarna får vi självklart både ris och ros men mest handlar det om ett bra möte där vi får ta del av deras erfarenheter och kloka förslag på förbättringar. I år tycker jag att regeringen mer än tidigare har fått mycket kritik.

 Enligt dem har avregleringen  av apoteken inte varit en fördel för patienter eller kunder. Det har inte öppnats några nya på avlägsna ställen där det inte fanns innan och många klagar på att de inte kan få sin medicin då de nya apoteken inte har några lager. Flera patientföreträdare har också påpekat det absurda i att behöva välja utförare när de är gamla och sjuka, de vill bara få det de vill ha! Känns absolut bättre att lägga skattepengar på att förbättra för patienterna istället för på omorganiseringar!

Dessutom har regeringen genomfört försämringar för de mest svaga grupperna helt utan debatt. Alla vittnar om en allt hårdare tolkning av LSS, Lagen om Stöd och Service, och man undrar om det är regeringsdirektiv till Försäkringskassans tjänstemän eller om de får betalt för varje tolkning som inte kostar statliga pengar. Nu har även aktivitetsersättningen från Försäkringskassan till bland annat psykiskt funktionshindrade upphört! Detta innebär bland annat att de inte längre kan gå basutbildningen på Högalids Folkhögskola, som är mycket populär hos de funktionsnedsatta ungdomarna. Regeringen tycker att de ska ta studielån som alla andra, utan hänsyn alls till att de kanske aldrig kommer kunna betala tillbaka det!

Det har blivit en stor försämring för denna grupp då både personlig assistans och möjlighet till sjukersättning har minskat. Enligt brukarorganisationerna vill försäkringskassan att de numera ska söka socialbidrag! Detta är ett hån mot den grupp i samhället som behöver få samhällets stöd utan att behöva tigga och be om det!

onsdag 31 oktober 2012

Pinsamt inkompetenta

Har idag varit på ett uppföljningsseminarie med Socialstyrelsen angående den nationella tillsynen av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Det var fruktansvärt! De gav nedlåtande pekpinnar mot kommuner och landsting vad det gäller tex bemötande, begreppsförvirring, värdeord och målgrupp i olika dokument. Det är bra att offentliga verksamheter granskas men då måste det vara kompetent personal som gör det! De som idag representerade Socialstyrelsen bemötte oss som om vi vore totalt ovetande och inkompetenta, de kunde själva inte reda ut sina olika planbegrepp eller juridisk person, de talade om brukarna som underhuggare och de hade definitivt ingen koll på mot vilken målgrupp de riktade sig.

Hur många gånger alla representanter från de fyra närvarande kommunerna och från landstinget visade på att processen är i gång och alla var nöjda så skulle de fortsätta problematisera och misstro. Man fick en känsla av att de hade inget att säga när de inte kunde hitta någon konflikt. Jag håller med den socialchef som påpekade att alla planer och överenskommelser är till för Maria Larsson och tjänstemännen på socialstyrelsen och inte för brukarna!

Pinsamt!

måndag 29 oktober 2012

Ökad utslagning

Jag blir verkligen bestört. Vad är det för samhälle vi har? Varje gång jag har åkt upp till Stockholm tycker jag att antalet tiggare har ökat. Nu i helgen såg jag två stycken i Kalmar centrum!! Och folk går förbi som om det var det mest naturligaste i världen. Ja, tyvärr har det blivit ett "naturligt" inslag i alla storstäder men nu även i de små. Det var en av de saker som jag reagerade emot när vi gick med i EU, där man helt enkelt uttryckte det att en viss procent får man räkna med kommer hamna utanför samhället. Dit har vi nu kommit alltså, i hela Sverige, och reaktionerna uteblir!?

Det var en som berättade att för länge sen, ett eller två decennier, så ringde man socialen eller polisen om man såg någon ligga ute och den personen togs omhand på bästa sätt. Nu är uteliggare nästan lika vanligt som tiggare men nu anses det vara ett individuellt problem. Personen i fråga har gjort fel val i livet! Det är en hemsk syn!

söndag 28 oktober 2012

Psykiatrin 100 år!

I torsdags firades länets psykiatri 100 år på Gränsö i Västervik. Det blev en mycket intressant och givande avslutning på en vecka full av föreläsningar och spännande arrangemang i hela länet i psykiatrins tecken.

Vi fick ta del av psykiatrins historia generellt och Sta Gertruds historia i synnerhet. Det var skrämmande och mycket intressant. En attitydambassadör, dvs en patient,  gav sina erfarenheter från psykiatrin i Stockholm och Västervik och en överläkare använde operans gestalter för att diskutera diagnosers vara eller icke vara. Barnpsykiatrin från igår till idag och imorgon belystes och sist men inte minst analyserades filmer ur ett psykologiskt perspektiv. Det var otroligt duktiga föreläsare som lyckades blanda svåra saker med kultur och humor  och fick oss alla att förstå hur svårt det är att tolka, förstå och hjälpa människor som inte mår psykiskt bra.

Psykiatrin i vårt län och i Västervik berömdes av både patient som överläkare och jag hoppas att personalen tog åt sig. Men vi vet också att det finns de som inte tycker att de har fått ett gott och professionellt bemötande och behandling. Vi måste hela tiden göra det möjligt till förbättringar och kvalitetshöjningar därför känns det riktigt bra att vi har lagt in fyra miljoner extra till psykiatrin!

tisdag 23 oktober 2012

Star for life och vikten av estetiska ämnen

Vilken fantastisk föreställning med svenska och sydafrikanska artister och ungdomar! Ännu ett bevis för hur kultur brygger broar och väcker engagemang. En underbar chans för Kalmars estetelever som fick vara med på scenen.

 Star for life är ett utbildningsprogram som strävar efter att stärka ungdomars självkänsla, öka kunskap och individuellt ansvarstagande. I Sydafrika används programmet för att stärka skolornas arbete och förhindra spridningen av hiv/aids
"Do you want to bom-bom,
 Don't forget the condom"
 var refrängen på en av låtarna de sjöng. 

 Mitt i all glädje kan jag inte låta bli att uppröras över regeringens idiotiska skolpolitik där estetiska ämnen ska bort! Vet de inte att kultur liksom motion är nödvändigt och ökar förmågan till inlärning??

söndag 21 oktober 2012

Psykiatridag i Skellefteå

Vänsterpartiet i Västerbotten anordnade en psykiatridag i Skellefteå i lördags. Representanter från Hjärnkoll,Attention och RSMH samt jag var inbjudna för att prata om framtidens psykiatri. Det blev väldigt intressant och många tyckte att vi verkligen har lyckats med att ha ett politiskt fokus på psykiatrin i landstinget i Kalmar län. Flera uttryckte en önskan om att man ville ha en psykiatridelegation och en psykiatriansvarig på samma sätt i Västerbotten, liksom att kunna få ha seminarie på fullmäktige med attitydambassadörer, dvs psykiatripatienter som berättar sin historia. Dessutom var de imponerade av den patientsäkerhetsplan som psykiatriförvaltning och verksamhet jobbar efter. Känns bra att vi har tagit steg åt rätt håll när vi har så många steg kvar att ta.

fredag 19 oktober 2012

Valmöjligheter och bemötande i flygbranchen

Planet är sönder. Ok, har man inte ett plan till som skulle kunna flyga ner från Arlanda? Eller skulle man kunna samverka med det andra flygbolaget på Kalmar flygplats?  Eller finns det ingen möjlighet att åka till en annan närmare flygplats norrut, tex Oskarshamn eller Västervik?

Nej, den smartaste lösningen var att sätta alla på en buss i två timmar söderut till Ronneby. Men de kunde inte lova att ett plan skulle gå därifrån, bara hoppas. Och de hade ingen skyldighet att se till att vi kom fram i tid, bara att vi skulle komma fram! Idag, imorn ......någongång??  Och nej vill man flyga med det andra bolaget får man betala biljetten själv och sedan försöka få pengarna tillbaka via reklamation!

Och så gnäller man på SJ!!

Och så vill man att patienter ska bli behandlade som kunder!!!

Syna flygbolagen!

torsdag 18 oktober 2012

Kultur på bredden och längden

Nästan tio timmar i samtal med våra fantastiska kulturinstitutioner, organisationer och föreningar. De gör ett otroligt jobb för att länets befolkning ska få ta del och vara aktiva i alla sorters kulturaktiviteter. De bidrar med flera inflyttningar till vårt län och gör det möjligt för kreativiteten att frodas. De har hela tiden nya idéer hur de ska jobba än bättre för att nå de mål vi har satt upp och de har dessutom en mycket hög kvalité. Vi kan vara stolta!

onsdag 17 oktober 2012

Viktiga satsningar i landstinget

Idag är äntligen hela landtingsplanen framlagd och det finns många bra satsningar som vi har haft möjlighet att att göra. 
Vi satsar 25,5 miljoner kronor de kommande tre åren på psykiatrin. 12 miljoner går till en kvalitetssatsning inom specialistpsykiatrin. 13,5 miljoner lägger vi på första linjens psykiatri, dvs en förstärkning av den vardagsnära psykiatrin på våra hälsocentraler som även omfattar missbruks - och beroendevården. Vi ökar antalet psykologer med sex till.
I budgeten finns också flera förslag på hur patientmakten ska förbättras i praktiken. Bland annat vill vi utveckla vårdkontrakt och att vården regelmässigt ska återkoppla till patienten efter operation eller behandling. För att säkerställa personalrekryteringen i framtiden ska landstinget öka antalet AT-läkare med över 25 procent. Nästan 19 miljoner kronor avsätts för att på detta sätt minska kostnaderna för hyrläkare. 
Vi avsätter också närmare 25 miljoner kronor på tre år på att förbättra sjukhusmaten. I budgeten finns vidare en klimatinvestering på 64 miljoner kronor på energiplanen samt 109 miljoner kronor till vindkraft.
 Dessa är några satsningar som vi gör dem för att de behövs och för att vi nu har en möjlighet. 

måndag 15 oktober 2012

It takes two for a tango

Idag har jag tillsammans med alla andra landstingsråd, i majoritet som i opposition, varit på en hearing i Oskarshamn. Det var pensionärsorganisationerna som bjudit in oss för att tala om sjukhuset. Det är bra när folk engagerar sig och slåss för det de tror på! Många relevanta frågeställningar ställdes men även en del enbart elaka påståenden. Vi svarade på alla frågorna men möttes av buarop vid flera tillfällen, vilket gjorde mig ganska fundersam.

Självklart ska folk få uttrycka missnöje och tycka vad de vill om politiska beslut men en sådan hätsk stämning leder knappast till ökad förståelse för varför eller hur vilka beslut har tagits.har man redan bestämt sig innan för vad man tycker är det omöjligt att ha en dialog. Borgarna med KD och SD i spetsen gjorde sitt för att spä på den irriterade stämningen och för min del slutade mötet med att  jag fick en avhyvling vid sidan om att vi vänsterpartister är för elaka mot Sverigedemokraterna!


torsdag 11 oktober 2012

Kulturstipender

Idag har regionförbundets styrelse tagit beslut utifrån Kulturberedningens rekommendation vem som ska få stipendier. Vi har två olika, belöningsstipende som uppskattning för värdefulla insatser och arbetsstipendie som stöd till insatser i länets kulturliv.

Belöningsstipendie på 10 000 kronor får Ingrid Hogman som är initiativtagare och huvudlärare på Visskolan på Gamleby Folkhögskola och hon får det för sin mångåriga kulturgärning inom viskonsten.

Ett Arbetsstipendie på 50 000 delas ut till Olof Ainouz  för sina fortsatta musikstudier. Han är en ung musiktalang som började spela saxofon på Nybros kommunala kulturskola.

Ytterligare ett arbetsstipendie på 50 000 ges till Louse Dahl-Lindvall för sina konststudier. Hon arbetar med performancekonst, med dans och installationer, som ska få oss att tänka nytt och beröras personligt.

Grattis till dem!

onsdag 10 oktober 2012

Bemanningsföretag och patientsäkerhet

Det var en  annorlunda landstingsstyrelse idag. Mycket intressant information men ganska lite debatt. Hyrläkarna har inte ökat men tyvärr måste vi använda oss mer av bemanningsföretag när det gäller vissa sjuksköterskor och psykologer. En borgerlig företrädare frågade vad man ska göra åt ökningen av vårdpersonal som jobbar via bemanningsföretag. Konstig fråga från en centerpartist vars parti står just för den politiken som vill urholka facken, arbetsrätten och styr ett Sverige där vi har blivit beroende av bemanningsföretagen för att kunna driva vård. Totalt tvärtemot Vänsterpartiets politik!

Vi fick även en mycket bra dragning kring patientsäkerhetsarbetet, först av utvecklingsdirektören och sedan av psykiatridirektören. Det redogjordes väldigt tydligt för psykiatrins patientsäkerhetsplan där man har fokus på självmord, vårdplaner och läkemedel. Det är ett systematiskt arbete som är nödvändigt, inte minst efter den självmordstragedin som vi kunnat läsa om i tidningarna. Vi fick också ta del av den åtgärdslista som upprättats sedan 2011 för att se till att liknande tragedi inte ska kunna hända igen. Från politiken måste vi fortsätta att efterfråga redovisningar och följa säkerhetsarbetet noga men det viktigaste är att se till att åtgärderna och säkerhetsplanen verkligen följs ute i verksamheten. All personal måste känna till dem och jobba utifrån dem. Det är även nödvändigt att förbättra övergångarna mellan de olika vårdområdena så att psykiskt sjuka får lika god somatisk vård som alla andra. 

tisdag 9 oktober 2012

Kultur och mat

Vilken dag!
Först träff med Länsmuseet och Konstmuseet för att diskutera överenskommelser, plan och budget. Trots att jag träffat dem flera gånger och haft många möjligheter att ta del av deras fantastiska verksamheter blir jag positivt överraskad inför allt som de gör. De levererar kultur på hög och bred nivå och gör vårt län känt! Båda ökar sitt besöksantal, båda har spännande planer och båda har gott samarbete med andra aktörer men även med varandra. Naturligtvis har de stora utmaningar också, inte minst den stora flytten till magasinet i gamla volvofabriken och digitalisering av sina föremål.

Sedan kunde vi i majoriteten berätta om vår stora satsning på bästa sjukhusmaten. Det är en bred satsning  som gäller alla patienter och extraviktigt för dem som är länge  på en avdelning som tex psykiatripatienter.http://kalmarlan.vansterpartiet.se/2012/10/09/storsatsning-pa-sjukhusmaten-i-kalmar-lan/

onsdag 3 oktober 2012

Hur olika får det bli?

Imorgon ska jag ha mitt andra möte med den nya beredningen inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som kallas för "Hur olika får det bli". Förhoppningsvis kommer vi att hitta ett nytt och lättare namn.
Beredningens uppdrag är att se på skillnader i kvalitet och service inom de verksamheter som kommuner och landsting ansvarar för. Vi  ska politiskt bedöma hur utvecklingen ser ut, hur stora skillnader det finns och vad de beror på. Vi måste då även väga in kommunernas och landstingens förutsättningar för att nå bra resultat. Skillnader kan ju driva på utvecklingen men de kan också utgöra ett problemoch de behöver inte bero på olika ambitionsnivåer Vi måste se hur vi kan möta de ökade kraven på likvärdiges utan att hamna i för stor detaljreglering.
Kom gärna med tips om vad som är onödiga skillnader inom kommunernas verksamheter! 


tisdag 2 oktober 2012

Pinsamt KD!

Kristdemokraterna skriver att de väntar med spänning, det gör jag med. På att Krisdemokraterna ska sluta ropa efter vargen i onödan och på att de ska få någon som helst koll på vad de frågar om och vem som svarar dem. Pinsamt Gudrun, Cathrine och Klaus!

Ökad lärartäthet istället för sänkt bolagsskatt!

Vänsterpartiet presenterade igår en miljardsatsning på ökad lärartäthet, vilket jag som före detta lärare mer än välkomnar. Kunskapsskillnader och segregation har ökat och allt för många lämna skolan utan fullständiga betyg. Därför satsar vi i Vänsterpartiet en särskild miljard öronmärkt för de skolor som har de största behoven.Det är en satsning som ger 6.000 fler lärare vilka skulle göra att fler elever klarade målen och att skolan blev mer likvärdig. Regeringen prioriterar sänkt skatt för de stora bolagen, vi väljer att prioritera skolan.


Satsningen på lärartäthet innebär 1 miljard kronor 2013, 2 miljarder 2014 och 3 miljarder 2015 i riktade statsbidrag till personalförstärkningar inom grundskolan. Medlen får endast användas för att anställa utbildade lärare. Därutöver satsas 1 miljard kronor per år till de skolor som har de största behoven, vilka kan använda medlen både till att anställa lärare och till andra typer av stöd som förbättrar elevernas möjligheter att nå kunskapskraven.


 

söndag 30 september 2012

Kulturen - ett samhällsansvar!

Under vårt kunskapsseminarie som vi i kulturberedningen hade tillsammans med Kronoberg och Blekinge i fredags, fick vi reda på en hel del skrämmande fakta.
Konstnärer tjänar i genomsnitt 13 000 kronor i månaden. En orsak är att de sällan får betalt vid utställningar utan får se utställningen som en möjlighet att visa upp sig. En verkan av detta är att konstnärer i högre grad än andra inte skaffar fler än ett barn. Dessutom är det en myt att de lever på bidrag. 67% bedriver egen näring, riktiga entreprenörer alltså som regeringen vanligtvis vurmar för, och de skapar sysselsättning åt upp till 18 yrkeskategorier!

Kulturell investering ger kulturell, ekonomisk och strategisk vinning därför är det sorgligt att regeringen satsar så dåligt på kulturen. Varje satsad krona av offentliga medel genererar, enligt uppgift, tjugo kronor i samhällsekonomiskt värde.

Läs om Vänsterpartiets syn på Kultur i vårt Kulturprogram

onsdag 26 september 2012

Inga centraliseringsbeslut


Mitt svar till Gudruns fråga där hon påstår att det finns ett beslut om att centralisera BUP-mottagningen från Vimmerby till Västervik:
- Det finns inget sådant centraliseringsbeslut som Gudrun hävdar. Oavsett vad hon menar sig ha hört så finns ingen plan för att flytta vare sig personal eller patienter.
- Däremot så slår man ihop administrationen mellan de båda orterna. Samarbete dem emellan finns redan, men genom att göra det tydligare kan man använda resurserna bättre, allt med de ungas bästa som mål.
Samgåendet  till en enhet mellan Vimmerby och Västervik är av administrativ karaktär för att säkerställa bl a den medicinska säkerheten och vårdgarantin. Det finns ingen plan för flytt av teamet i Vimmerby till Västervik. Ingen personal kommer att förflyttas och patienterna kommer inte att märka någon skillnad. Redan idag nyttjas tjänster från Västervik eftersom Vimmerby varken har specialistsjuksköterska eller specialistläkare i teamet.  
Att på detta sätt måla upp vidlyftiga scenarier om barn som far illa utan att ha den minsta relevans i verkligheten tjänar knappast de unga som mår psykiskt dåligt på, det tycker jag att Gudrun ska tänka på innan hon går ut och slår på stora trumman.

tisdag 25 september 2012

Tjafs på fullmäktige

Alla partier är rörande överens om trafikförsörjningsplanen, men ändå måste alla oppositionspartier upp och gnälla. Vad det gäller biljettsystemet är vi alla rörande överens om att vi måste göra något. Vi i landstingsmajoriteten har valt det alternativet som kan åtgärdas snabbast och enklast för personal och passagerare och som har minst kostnad. Detta i förhoppning om att det ska lösa de problem som finns nu utan att knöla till det ytterligare.

 Det är viktigt att vända på den negativa debatt som finns om KLT och se till att folk känner förtroende för att åka med vår miljövänliga kollektivtrafik. De allra flesta resorna fungerar ju dessutom utan problem. Men oppositionen vill genom att rita och att gång på gång berätta om enstaka händelser försöka få det till att att inget funkar, att hela systemet ska bytas ut, att det ska satsas ytterligare 50 miljoner på ett helt nytt biljettsystem som de TROR ska vara bättre. De kan inte ge några garantier men kräver garantier från majoriteten som de vill ska lova att alla problem ska vara som bortblåsta!


måndag 24 september 2012

Registrera för kvalitet

Jönköping, Östergötland och Kalmar har en regionsjukvårdsnämnd tillsammans. Idag hade vi ett videomöte och det fungerade väldigt bra, även när Power point visades.Det är mycket intressant information vi får om allt som görs och jobbas med i våra tre län.

Idag fick vi reda på att staten har godkänt regionsjukvårdens rapport om kvalitetsregistercentrum och ger oss 2,5 miljoner. En styrgrupp har förslag på strategier och profilområden inom registercentrumet som tex förbättringsarbete, barn och äldre och regional samverkan med bland annat kommunerna. En arbetsgrupp började för en månad sedan och har som uppdrag att ta kontakt med alla som har register och konsultkompetens. När man har dessa fakta ska man få ihop ett utbudspaket utifrån behov och kompetens. Det ska även göras en handlingsplan för 2013.


onsdag 19 september 2012

En röd trådJag har fått den fantastiska möjligheten att få ta del i en utbildningssatsning som partiet gör för kvinnor i partiet. Vi är tretton kvinnor som är aktiva på olika sätt inom partiet och vi kommer från hela landet. 

Först träffades vi en helg på Syninge och det blev mycket diskussioner kring prostitution och trafficking, det internfeministiska arbetet och om vårt syskonparti i Holland och deras framgångsrika arbete. 

Lika viktigt som föreläsningarna och grupparbeten om olika frågor var samtalen mellan oss deltagare. Vi har alla olika erfarenheter av politiskt arbete och vi upptäckte fort vilken skillnad det är att vara politiskt aktiv i en storstad och på landet. Naturligtvis blev det diskussioner om hur det fungerar i partiet lokalt och nationellt med "gubbstyre" och skillnader i bemötande och möjligheter för unga respektive medelålders kvinnor. Jag tror att vi alla lärde oss mycket om hur olika våra situationer är. 

Nästa träff var på Kastrup där vi tillsammans åkte till Bryssel. Där hade vi ett gediget program tillsammans med landstingsgruppen från Stockholm. 

Först fick vi vara med på ett seminarie om Non-profit som Vänsterpartiet anordnade för GUE/NGL, vänsterrörelser i Europa. Det var väldigt intressant men också hårresande att höra representanter från Irland, Portugal och Grekland berätta hur långt privatiseringarna har nått i deras länder. Förutom välfärdens tjänster så har även gas och vatten privatiseras vilket har gjort att många människor varken har tillgång till vatten eller värme i sina bostäder. I slutet på seminariet lade John Hörnquist fram Vänsterpartiets förslag på hur vi ska jobba mot privatiseringarna. 

Vi träffade naturligtvis vår EU-parlamentariker Mikael Gustavsson som berättade om vilken respekt för Vänsterpartiet EvaBritt Svensson har byggt upp i EU. Att efterträda henne som ordförande i jämställdhetsutskottet som man har inte varit lätt. Han har fem personer som jobbar med honom och de har bland annat 20 utskott att bevaka och jobba med. 

De har tre teman i fokus i höst:
1. Skydda kvinnokroppen
2. Nyliberal politik löser inte Eurokrisen
3. Det finns bara en planet, fiskepolicyn och jordbruksreformen ska genomföras och Vänsterpartiet ska lansera sin rapport om genus och grön ekonomi.

Vi träffade även European Women lobby som berättade om fighten för att behålla abort lagligt. Just nu står Spanien inför ett lagförslag om att göra det olagligt. Vi besökte SKLs kontor där de bland annat berättade att minst 60% av en fullmäktigedagorndning berör EU. 

Sara Högelius från Blekinge och jag passade även på att besöka kontoret för Småland och Blekinge som gärna ville ta emot fler besök.

Det var en oerhört givande resa och den röda tråden från lokalt till globalt blev tydlig. Vi måste bli bättre på att jobba med våra frågor på alla plan och vi behöver visa vår internationella solidaritet gentemot våra kamrater i Europa, de behöver oss nu! 

Patientsäkerhet

Idag samlas delegationerna för hälso - och sjukvård, primärvården och psykiatrin för att diskutera patientsäkerhet. Hur långt har vi kommit i vårt landsting? Vilka steg i rätt riktning har vi tagit och vilka är nästa nästa steg?

Vår utvecklingsdirektör Krister Björkegren börjar att visa på att vi ligger mycket bra till nationellt. Han visar även på hur alla förvaltningar jobbar systematiskt med frågan men han säger också att  det är medarbetarnas syn på patientsäkerhetsarbetet som skapar förändringen, det är en ny kultur därför är det ett långsiktigt arbete.

Roligt att psykiatrin lyfts fram som den första psykiatriförvaltning i Sverige som har en paientsäkerhetsplan som dessutom ingår i de redan befintliga styrprogram vilket gör att det inte ligger vid sidan om. Men det är ett tålmodigt arbete som tar tid och det gäller att mäta väsentligheter och vårda struktur och processer för att få resultat.

tisdag 18 september 2012

Dilemma

Det är rökförbud i landstingets lokaler, liksom i alla offentliga lokaler. De flesta tycker att det här är bra men visst försvårar det för dem som inte kan sluta. Några som drabbas allra värst är våra patienter inom psykiatrin. Så mycket som möjligt vill ju personalen möta patienterna och följa med dem ut om de måste röka. Samtidigt är det så att kan de låta bli att röka med hjälp av nikotinplåster eller andra hjälpmedel så är kan det vara möjligt att minska på övrig medicinering, vilket är av stor vikt. Detta är ett dilemma som hela sjukvården dras med. Man vet att det är bäst med totalt rökförbud för patienterna samtidigt som det är mycket att begära att en som har det svårt och tungt också ska sluta med ett beroende. Det är inte lätt!

söndag 16 september 2012

Folkbildningens nödvändighet

Det är viktigt att vi på alla nivåer värnar folkbildningen särskilt nu när allt ska mätas och vi politiker främst ska kräva resultat. Vi får inte tappa vikten av att bevara värderingar och visioner. För hur ska man kunna mäta folkhögskolans särart? Det är lika svårt som att mäta kvalitet inom kulturen, men bara för att vi inte kan visa upp tydliga exakta siffror betyder det inte att det inte är bra.  

3,2 miljarder delas ut till folkbildningen -en femtedel av den sänkta bolagsskatten - och det når alla som går på folkhögskolor och alla de som går kurser på ett studieförbund! Det är massor av människor som får en individuell utveckling, ökar sitt sociala kapital och får en större möjlighet att göra nytta i samhället. Folkbildningen är en stor vinst både för enskilda som för samhället!

lördag 15 september 2012

Jo, det diskuteras överallt hela tiden!

Visst finns det mycket att förbättra i psykiatrin och det vet alla på alla nivåer. Ett av de viktigaste förbättringsområdena är just att arbeta patientnära. Det som gör mig förundrad är att Pierre Edström år efter år får basunera ut samma budskap i tidningen att psykiatri diskuteras för lite!
 Sen jag började har vi tillsatt en psykiatridelegation, där diskuteras det psykiatri med alla politiker och med alla olika yrkesgrupper inom psykiatrin och med patienter!
Inom delegationen finns två arbetsgrupper som diskuterar psykiatri tvärpolitiskt och med personal!
Både primärvårdsförvaltningen, beställarenheten och psykiatriförvaltningen diskuterar psykiatri intensivt då de har ett uppdrag att dra gränser för första linjens psykiatri!
Vi har nu träffat alla tolv kommunerna och där har vi merparten av tiden diskuterat.......ja just det PSYKIATRI!

Sen finns det massa andra tillfällen, träffar, möten och styrelser då man diskuterar psykiatri så låt inte denna lögn bli en sanning för allmänheten att det inte diskuteras!

torsdag 13 september 2012

Dags för massiva protester!

Det händer så mycket i världen, i Europa, i Sverige och lokalt så jag hinner inte blogga! Nu är jag på väg till Växjö till ett utbildningspass om EU som är anordnat av regionförbunden. Det passar bra nu när jag har varit i Bryssel. Oavsett vad man anser om EU som organisation är politiken i Europa viktig att ta del av. Det var fruktansvärt att höra våra sydländska eu-medlemmar berätta om situationen i deras länder. Det händer nästan exakt det som Naomi Klein skriver i sin bok Chockdoktrinen. Allt som bara är möjligt privatiseras och de grundläggande behoven och generella välfärden ligger i händerna på riskkapitalbolag. Detta har inneburit att på Irland, i Portugal och Grekland har arbetslösa och lågavlönade inte ens tillgång till dricksvatten eller gas! Samtidigt beskylls folket för att vara lata och anses skyldiga att betala! Som om detta inte vore nog så håller den kristna högern på att ta bort kvinnors rätt till sin egen kropp nu när land efter land gör aborten olaglig! Det är mer än dags att protestera vilt!

måndag 10 september 2012

Internationell dag för att motverka självmord

Det är det idag och det är inte klokt att det ska behöva finnas en sådan dag. Det är ett stort misslyckande i samhället att människor vill ta livet av sig och något vi måste motverka på alla håll. Vi måste jobba för ett samhälle där alla får plats och känner att de kan leva ett bra liv utifrån sina förutsättningar óch sina behov. Det samhället har vi definivt inte nu!

Föreningen Psykisk Hälsa lanserar nu http://www.sjalvmordsupplysningen.se/, en ny suicidpreventiv webblats. På Självmordsupplysningen kan besökarna chatta, diskutera, maila frågor och läsa mer om självmord och psykisk hälsa.

tisdag 4 september 2012

KLT måste ta tag i bussförarnas arbetsförhållanden och säkerheten i kollektivtrafiken!

Ragnar Olsson,  vår ledamot i Trafikstyrelsen har idag ett angeläget inlägg i debatten om vår kollektivtrafik:

Det pågår en diskussion om bussförarnas arbetstider. Arbetstiderna är i många fall mycket långa och flera bussförare säger att de blir trötta, mindre uppmärksamma och mindre lämpliga som bussförare för en hel buss. Vänsterpartiet kräver nu i en skrivelse till Trafikstyrelsen att KLT ska ta tag i diskussionen om hur bussförarnas arbetstider kan förbättras för att skapa större säkerhet och kvalitet i verksamheten.

- Vi bör ställa oss frågan om dessa arbetstider tillhör ett modernt arbetsliv 2012? Vi arbetar i kommunerna och i landsting för att få bort orimliga arbetssituationer som t.ex. delade turer. Vi bör också se till att även upphandlad verksamhet uppfyller samma målsättningar
KLT upphandlar kollektivtrafiken och bussförarnas arbetstider är naturligtvis till största delen ett ansvar för entreprenadföretagen. Men Trafikstyrelsen är som trafikmyndighet och politiskt ansvarig beställare av kollektivtrafiken, i allra högsta grad ansvarig mot kommunernas och länets invånare att kollektivtrafiken sköts på ett acceptabelt sätt.

- Vi måste veta att säkerheten och kvaliteten i trafiken är hög och att risken för en olycka eller incident är så liten som möjligt. Bussförarnas beskrivning av sin arbetssituation och också fackets krav visar på en annan bild. Därför måste vi ta tag i frågan och det nu. Vi kan inte avvakta till nästa upphandling.


måndag 3 september 2012

Patienterna i fokus

Två kommundialoger hann vi med idag och både Vimmerby och Högsby kändes positivt. Det jobbas överallt för att ge våra äldre en mer sammanhållen vård och för att ha full koll på all medicinering. Alla kommuner som vi har träffats hittills vill vara med i PSYNK (synkronisering av psykisk hälsa hos barn och unga)och använda sig av pyramidverktyget för att kartlägga vilka aktörer som gör vad.  De flesta kommunerna har också fått till de lokala avtal för missbruksvården. Det känns som vi genom dessa dialoger lyckas räta ut de eventuella missförstånd som funnits och att både kommuner och landsting måste ge och ta, särskilt viktigt när ekonomin kärvar. Patienterna måste vara i fokus!

fredag 31 augusti 2012

Vardagsreflektioner från Berga

Tillbaka hemma från Stockholm och här i Berga har jag ingen el, kan det vara för att det grävs ner fjärrvärme i alla gator runtomkring?

För övrigt börjar jag bli ganska less på att varje dag i lokalpressen läsa om moderaterna i Kalmar, finns det något nyhetsvärde kvar över huvudtaget?? Dagens Samhälle börjar också bli lite väl ensidig att läsa. Mats Edmans ständiga propagandamaskin för privatisering och vinster och sin avsky för allt som kan komma från vänstersidan eller från facken gör att man tappar tron på tidningens möjlighet att spegla verkligheten.
Har god lust att kommentera den likhet han drar mellan adeln och  och socialister men ibland är det bäst att vara tyst.

En spännande artikel däremot var den i Östran om hur arbetslösa ungdomar kan hjälpa pensionärer med tekniken som minst sagt förändrats snabbt. Mera sådana lösningar! Något riktigt trist var att Nyheterna måste stänga sin redaktion i Västervik. Tidningar och bevakningar behövs i mångfald för demokratins skull.

torsdag 30 augusti 2012

Upphandlingar

Igår träffade vi i Vänsterpartiet som sitter med i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt näringsliv. Vi diskuterade skillnaden på innovationsvänlig upphandling och innovationsupphandling. Det första är när man köper det bästa som redan finns och det sista att man vill handla något som inte finns. Vi tog upp vikten av att efterfråga funktion och om det är ekonomiskt möjligt att upphandla efter livscykeltid och inte efter kostnad. Vi var alla överens om att man måste utvärdera gjorda upphandlingar mycket oftare än vad man gör, om det görs över huvud taget.

Det som var lite spännande var att Svenskt Näringsliv, efter Caremaskandalerna, har insett vikten av kvalitet. De har tillsammans med Almega, friskolorna och  vårdbolag skaffat ett gemensamt kansli och ett projekt. De ska se över villkoren inom vård, skola och omsorg. Självklart behöver även Svenskt Näringsliv en bra fungerande välfärd! De ska också få igång diskussioner kring kvalitet, innovationer och samhällskontrakt och komma med ett förslag till 2013. Kul att de ville höra vilka kvalitetsparametrar vi i Vänsterpartiet tyckte var viktiga!

tisdag 28 augusti 2012

Länets kultur i fokus

Idag hade Östran/Nyheterna gjort en artikel utifrån ett av mina tidigare blogginlägg om vår planerade Tankesmedja om kultur. Klicka in på sidan och delta i webfrågan!

Den nionde november i år är det dags för kulturnatten i Oskarshamn. Den tionde hoppas vi i kulturberedningen på ett lyckat storforum om framtidens kultursatsningar i hela länet. Vi ska ha en tankesmedja i Oskarshamn, för att det är mitt i länet, och på lördagen den för att det ska komma så mycket ”vanligt folk” . Genom tankesmedjan hoppas vi att kulturarbetare, allmänhet och politiker ska komma närmare varandra och att det blir en riktigt bra diskussion.fredag 24 augusti 2012

Mera kul

Väntetiden på den psykiatriska akutmottagningen i Kalmar har minskats från fem timmar till ett par timmar. Genom att införa nya verktyg som en ankomstblankett har man lyckat halvera väntetiden samtidigt som patienterna får mer information och bättre bemötande. detta är ett av de förbättringsarbeten som görs hela tiden av landstingets personal i hela länet.

En annan bra aktivitet som är viktig både för den psykiska som den fysiska hälsa är den inspirationsdag om fysisk aktivitet och goda matvanor som Folkhälsocentrum anordnar på Oskarshamns folkhögskola, 7 september 2012. Det är ju väl bevisat att den som rör på sig och äter bra mår bättre, håller sig friskare och minskar risken för att drabbas av sjukdomar som till exempel hjärtkärlsjukdomar,typ-2 diabetes eller psykisk ohälsa.
torsdag 23 augusti 2012

Samverkan!

Samverkan, samverka, samverka!

 Nyckelordet för att ha en bra verksamhet. Idag har jag varit med om flera goda exempel på bra samverkan. Det finns, men ska finnas mer och tydligare, bra samverkan mellan elevhälsa och landstinget. Det finns, men ska förbättras och utökas, bra samverkan mellan våra folkhögskolor och kulturinstitutioner.

Gamleby Folkhögskolas yrkeshögskoleutbildning inom foto har idag, framgångsrikt, låtit två av sina lärare komma till Kalmar för att se hur de kan samverka med Kalmar Läns Museum och Kalmar Konstmuseum.
Fotoskolan är en av tre yrkesutbildningar inom foto i Sverige och har 16 platser men har alltid minst 80 sökande. 90% av eleverna kommer in på högre utbildning efter avslutade studier i Gamleby.
Vi kan verkligen vara stolta över folkhögskolor i allmänhet och våra fyra folkhögskolor i synnerhet! De har hög nationell status!

onsdag 22 augusti 2012

Psykiatri och Kultur

Det känns bra, trots allt jobb som återstår, efter dagens presidiemöten inom psykiatri och kultur, var för sig men även blandade i arbetet för Kultur och Hälsa.

Statens satsningar på psykiatrin kräver att det ska finnas samverkansavtal mellan landsting och kommuner och det är viktigt att vi får vara med tidigt. Förhoppningsvis ska vi lyckas bjuda hit Ing-Marie Wieselgren igen då hon är en av de ansvariga på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för satsningen. Känns också bra att nationellt sett har psykiatrin här en framträdande roll i Landstinget i Kalmar Län och jämförelsevis känner vår psykiatriförvaltning sig delaktig med korta besluts- och informationsvägar. På andra ställen är psykiatrin fortfarande utanför sjukvården som helhet.

kulturfronten är det dags för en revidering av kulturplanen, samtal med kulturinstitutionerna ska bokas in. kulturstipendiater ska väljas och varje styrelsemöte inom regionförbundet ska innehålla kultur på något sätt! Sist men inte minst måste jag berätta att vi förbereder för en kulturell Tankesmedja, efter Kulturnatten i Oskarshamn den nionde november ska vi bjuda in brett till den tionde för att prata kultur. Hela länet samlas i mitten för spännande diskussioner och aktiviteter.

tisdag 21 augusti 2012

Kul i Kalmar

Det har varit full rulle på stan hela helgen och det var häftigt att få vara med om. Inte för att jag är särskilt sportintresserad men det var svårt att inte dras med, inte minst när vi alla stod och hejade in sista triathlontävlaren Ove till målet! Det är roligt att det händer saker i och för Kalmar. Och det gör det!

Regionförbundet har nu invigt det Shanghaikontor som vi delar med Kronoberg och Linnéuniversitetet och fler än fyrtio företag varav de flesta från Kalmar län har visat intresse för att etablera sig i Kina. Kul!

Konstmuseet fortsätter att ta helt nya internationella grepp och ska nu jobba med hyresgäster i Oxhagen. Ett spännande och djärvt sätt att nå fler!

Här i mitt hood, Berga, kommer numera ett rullande infocenter som ska ge vägledning inom jobb och studier varje torsdag. Bra initiativ!

Ja, det finns en hel del positivt som händer och i landstinget fortsätter vi nu med de viktiga kommundialogerna för att förbättra samverkan utifrån medborgarnas perspektiv, vi ska ta en cancerstrategi och få ihop en plan och budget för nästa år.

tisdag 14 augusti 2012

Samverkan regionalt och lokalt

Semestern är slut för snart en vecka sedan och mötena rullar på som om ingenting har hänt. Det har varit möte i Båstad med Skåne, Kronoberg och Blekinge och en förening har skapats för att jobba med hur en regionbildning skulle kunna se ut. Viktigt att alla partier nu finns representerade med minst två reprepresentanter från de fyra länen för att en demokratisk förankring ska vara möjlig.

Idag har jag träffat politiker och tjänstemän från Västerviks kommun tillsammans med psykiatridirektören och psykiatrichefen i Västervik. Det var ett konstruktivt möte där vi beslutade att det goda samarbete mellan kommunen och vuxenpsykiatrin ska nu utökas så det inbegriper BUP, barn och ungdomspsykiatrin.  Ibland kan problem som upplevs väldigt stora lösas väldigt enkelt. Samverkan och goda kontakter är nödvändigt!

fredag 13 juli 2012

Semester

Jag hade hoppats på att få till några inlägg till men det är lika bra att erkänna sig besegrad av semestern, även tankemässigt. Jag kommer tillbaka i augusti. Trevlig sommar!

torsdag 5 juli 2012

Inför vårt seminarie idag!

Styrkan i den svenska sjukvården är att den håller en hög kvalitet och att den ges på lika villkor till hela befolkningen. En av svagheterna är att många patienter tycker att delaktigheten och informationen är bristfällig. Så många som en av fem patienter är missnöjda med detta enligt den nationella patientenkät som omfattar 250 000 slumpvist utvalda patienter. Bristerna på delaktighet och information kan få förödande konsekvenser. Känner patienten sig inte delaktig i vården är risken stor att vårdgivaren inte får del av värdefulla upplysningar. Och upplever patienten att vårdens information är bristfällig kan det leda till stora säkerhetsrisker vid exempelvis medicinering.

Aktuell forskning från Karolinska Institutet visar att ett gott bemötande ger friskare patienter. Sjukvården måste därför bli betydligt bättre på att involvera patienterna och prioritera bemötandefrågorna. Vi menar att sjukvården har haft alldeles för lite fokus på hur patienterna upplever sin vårdsituation. Många patienter tycker att sjukvården är opersonlig och upplevs som byråkratisk.

Undersökningar visar att Landstinget i Kalmar län tillhör de sjukvårdhuvudmän i Sverige som har nöjdast patienter. Vi vill fortsätta att förbättra oss och har därför inlett ett omfattande arbete. För att bli bättre i bemötande till patienterna har landstinget sökt inspiration från de mest framgångsrika privata företagen och deras arbete med kundrelationer. Landstinget har bland annat tagit efter synsättet med Kaizen ständiga förbättringar som den Japanska biltillverkaren Toyota har som filosofi. Finns det en möjlighet att förbättra så ska man vara skyldig att göra det, är Toyotas enkla och sanna vishetslära. Samma synsätt vill vi ska prägla sjukvården. Landstinget har i det syftet startat ett omfattande förändrings- och förbättringsarbete.

Långsiktigt har landstinget arbetat för att få genomslag för en verksamhetsidé som utgår från medborgarnas behov, som är präglat av öppenhet, engagemang och kunskap. I stället för att genomföra stora strukturförändringar, som traditionellt sjukvården har gjort med jämna mellanrum, använder landstinget numera sig av metoden Små steg varje dag. Medarbetarna har fått utbildning i förbättringskunskap och 80 miljoner kronor har avsatts för att genomföra förbättringsåtgärder under mottot Varje dag lite bättre. Landstinget vill på bästa sätt tillvarata den kraft och kompetens som finns hos våra 6 000 medarbetare.

 I Landstinget i Kalmar län betraktas inte patienterna som kunder, men landstingets organisation och medarbetare ska ha ett tydligt kundorienterat arbetssätt. Nu vill vi gå vidare och utmanar härmed övriga sjukvårdshuvudmän i frågorna om bemötande, delaktighet och information. Även om sjukvården är offentlig, komplex och kunskapsintensiv är vi övertygade att det finns idéer och synsätt inom det privata näringslivet som sjukvården har att lära av.

Under Almedalsveckan på Gotland anordnar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet därför ett seminarium där våra partier sammanför Ikea med forskare och patientföreträdare. Vi är övertygade att Ikeas målmedvetna och framstående arbete med kundrelationer kan fungera som inspiration till sjukvårdens nödvändiga behov av förnyelse.

Vänsterpartiets dag i Almedalen

Det var en fantastisk Vänsterpartidag i Almedalen igår. Från klockan elva var det intressanta föreläsningar i tältet bland annat om vård utan vinster, jämställd ekonomi, bostäder och kultur. Samtidigt var Jonas Sjöstedt runt och deltog i 17 intervjuer. Jag lyckades se tre av dem och han var lugn, tydlig och mycket duktig men jag förstår inte hur han orkade!

Väl dags för den stora finalen på vår dag så hade vi till skillnad mot de andra partierna ett långt kulturinslag. Moderaterna hade inspelad musik och hoppsasteg av Mufare! Första talare var Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg som talade med mycket glöd om sin generations otrygga arbetsförhållande. Därefter gjorde Ulla Andersson en strålande insats om ekonomi, sist men inte minst var det då Jonas Sjöstedt som höll ett långt härligt tal.

Jag blev jättepeppad och så stolt över att vara vänsterpartist! Då blir man så trött när man läser medias bild av det. Nu talade Jonas lugnt då han i varje intervju fått till sig att han verkar aggressiv när han talar passionerat. Då beskylls han för att vara utan entusiasm! Till skillnad mot de tidigare partiledarna fick alla talare men särskilt Jonas många spontana applåder och reaktioner på sitt tal. Då beskrivs det som pliktskyldig publik! Hur vi än gör sitter ändan bak helt enkelt.

 Jag skulle vilja ge en stor eloge till mina partikamrater på riksnivå och särskilt Ulla och Jonas som efter ha deltagit i så många seminarier, debatter och intervjuer, som sällan är särskilt välvilliga, orkade hålla entusiasmerande tal som gav oss andra styrka, hopp och nya tankar inför vårt fortsatta politiska arbete i vardagen.

fredag 29 juni 2012

Almedalen

Nästa vecka ska jag till Almedalen och på tisdagmorgonen ska jag medverka i Psykisk hälsa - café, under rubriken Barn och ungas psykiska hälsa – hur svårt kan det vara. Det ska bli spännande!

På torsdagen ska landstingsmajoriteten för tredje året i rad hålla i ett seminare med rubriken
 Kan sjukvården inspireras av de bästa handelsföretagens arbete med kundrelationer?
De som medverkar förutom oss rödgröna landstingsråd är Marie Bäckwall, Kundrelaltionschef, IKEA Kalmar. Niels Lynöe, Professor i medicinsk etik, Karolinska Institutet. Bengt Grafström, Patient och TV- och radiopersonlighet. Jag tror att det kommer att bli väldigt intressant, så kom dit ni som befinner er på Gotland!


onsdag 27 juni 2012

Anhörigvårdare - oftast kvinnor

I Kalmar län har vi ett Anhörigcentrum som är fantastiskt. De har som uppdrag att skapa en nationell överblick inom anhörigvården, samla in, strukturera och sprida kunskaper och erfarenheter. De ska även stödja utvecklingsarbete kring de anhörigas situation, ta del av internationella erfarenheter och bidra till högre kvalitet och produktivitet i vården och omsorgen.

Tre fjärdedelar av all vård och stöd till äldre ges av anhöriga!
En fjärdedel av dem som är 55 år och äldre hjälper äldre, sjuka eller funktionshindrade!
Den allra största gruppen anhörigvårdare är kvinnor!

Vänsterpartiet har lagt flera förslag i riksdagen om att det absolut bästa anhörigstödet är en bättre omsorg.  Kommunerna måste få mer pengar för att klara av att erbjuda en bra omsorg för äldre, sjuka och funktionsnedsatta och ett gott, individuellt anpassat stöd till anhöriga.

Vänsterpartiet har även drivit en nationell äldreomsorgskampanj om just dessa frågor med fokus på kvinnornas arbete. Vi vet att all generell välfärd ökar kvinnors frihet. I länder där välfärden i större utsträckning är ett ansvar för familjer och anhöriga arbetar kvinnor mindre, tjänar ännu mindre och står i ett ännu starkare beroendeförhållande till män än i Sverige. Äldreomsorg och barnomsorg är särskilt viktiga eftersom kvinnor även i Sverige tar ett väsentligt större ansvar för äldre anhöriga och barn än vad män gör. Om välfärden monteras ned kommer kvinnor att tvingas ta ett större oavlönat ansvar för sina närmastes välfärd.


Äldreomsorgen är också en kvinnodominerad sektor. Lönerna är låga och pressen på många anställda hög. Att förbättra villkoren för anställda inom äldreomsorgen genom bättre arbetsvillkor, mer resurser och fler anställda är en viktig signal om att kvinnors arbete måste värderas högre.
onsdag 20 juni 2012

Fokus på samverkan kring äldres hälsa

Landstingsledningen har skrivit en artikel om hur vi vill utveckla vården för äldre: Ju äldre vi blir, desto större är risken att vi blir sjuka. Antalet personer med många sjukdomar samtidigt (multisjuklighet) blir allt fler. Äldre med omfattande vårdbehov är beroende av effektiv samverkan och en sammanhängande vårdkedja. Vården för de mest sjuka äldre måste organiseras effektivt utifrån patienternas behov, och alla delar i vårdkedjan ska samverka. Äldres vård och hälsa har därför varit ett prioriterat område för den styrande rödgröna majoriteten under hela mandatperioden. Med årets politiska riktlinjer fortsätter vi utveckla tankegångarna kring hur samverkan kring äldres hälsa kan förbättras för att skapa en helhetssyn kring vården för äldre och dess kvalitet. Insatserna i äldrevården ska samordnas utifrån de äldres behov och förutsättningar. Landstingets målsättning är därför en komplett vårdkedja för de mest sjuka äldre, med äldreteam och speciella vårdplatser för akut geriatrisk vård. Äldre psykiska hälsa ska särskilt uppmärksammas och redovisas i aktuella verksamhetsplaner. En komplett vårdkedja kräver också helhetssyn och samverkan mellan olika aktörer såsom exempelvis mellan landsting och kommun. Satsningar ska därför göras på gemensamma teamutbildningar. Vårdplaneringen för äldre ska också följas upp och kvalitetssäkras i samarbete med kommunerna. Även om åldrandet inte går att förebygga går det att skapa förutsättningar för ett gott liv. Detta möjliggörs med fokus på samverkan.

måndag 18 juni 2012

Kultur och Hälsa

I alla länsplaner har vi tagit med kultur och hälsa och nu sakta men säkert börjar det röra på sig. Kulturaktörerna är redan på gång och väntar bara på att sätta igång och bollen är i rullning. På våra folkhögskolor har vi personal som är utbildade i vårdmetoder för smärtpatienter och vi måste utveckla våra nyckelkurser så att vi når fler för det finns ett stort behov att fylla. Vårdmiljöer är väldigt viktigt för hälsa och tillfrisknande och det bör vi ha med når vi bygger och renoverar. Vi måste också sprida redan goda exempel som hur de jobbar med konst inom psykiatrin i Västervik. Även nationellt har det börjat röra på sig och statens kulturråd har beviljat en utredning av förutsättningar för att inrätta en tvärvetenskaplig forskarskola inom kultur och hälsa. Bakgrunden till detta är den snabba utvecklingen kring hur sinnesstimulering och berikade miljöer påverkar hjärnan och flera studier med stark naturvetenskaplig koppling som pekar ut olika kulturaktiviteter som bärare av sådana positiva effekter. Ett antal personer, däribland Gunnar Bjursell, håller nu på att inventera vad som görs och jag tycker att Linnéuniversitetet vore en naturlig intressent och borde vara med och forma en resurs i denna intressanta forskarutbildning som ligger i framkant.

Vänsterpartiet i Kalmar län har haft sin årliga utbildning

Förväntansfulla vänsterpartister samlades i bänkarna inför Vänsterforums två intensiva dagar på Högalids folkhögskola. Distriktets studieansvarige, Anders Svensson, stod bakom arrangemanget och hälsade alla välkomna. Ulla Andersson, Vänsterpartiets vice ordförande och ekonomiska talesperson, höll i utbildningshelgens första pass som handlade om just ekonomi. Birgitta Axelsson Edström och Susanne Johansson höll i ett pass om feminism. Partistyrelseledamoten Kaj Raving höll i lördagens avslutande pass, om partiets organisation. Distriktsordförande Lars Holmberg var liksom övriga deltagare nöjd med såväl den goda maten liksom möjligheten att umgås under informella förhållanden dessutom underhöll Thea Lundgren på kvällen med såväl eget material som låtar av Wiehe och Afzelius. På söndagen kom Stellan F Hamrin, från Stockholm men med sommarstuga i Långnäs, och föreläste om miljön i Östersjön. Jörn Svensson höll i helgens avslutande pass och diskuterade ideologi med deltagarna.

fredag 15 juni 2012

Kultur, i form av mat, miljö och visioner

Två heldagar i Mörtfors fantastiska miljö med kulturberedningen har varit oerhört givande. Först tre timmar med sju av våra länsinstitutioner där vi diskuterade mål, prioriteringar,samverkan, ekonomi och kultursamverkansmodellen. Det var högt i tak och det både hettade till och skrattades. För oss politiker var det väldigt bra information om kulturinstitutioners verksamheter och det inger stor respekt. Det uttrycktes även nöjdhet från kulturinstitutionerna över möjligheten att få ta del av varandras sätt att arbeta och angripa olika problem. Hela eftermiddagen ägnade vi oss åt att se den röda tråden igenom alla strategier och planer, se över hur vi ska jobba med prioriteringarna och att helt förutsättningslöst diskutera våra visioner. Det gav oss en hel del att drömma om. Idag har vi träffat den nya myndigheten Kulturanalys som ingående har berättat om sitt uppdrag och vad det innebär för regionen och kommunerna. Vi fick också möjlighet att framföra alla de åsikter som kulturinstitutionerna hade redogjort för och även våra naturligtvis. Jag känner mig väldigt nöjd och vi har stakat upp en tydlig väg mot de visioner som vi har om att kulturen har ett egenvärde och en nödvändig del i samhällsbyggandet.

onsdag 13 juni 2012

Avregleringens tid

Jaha nu hörde jag på radion om att fyra apotek i länet kommer att vara stängda i sommar och återigen har det som Vänsterpartiet varnat för skett. Vad i alla avregleringen har varit bra för vanliga medborgare? Har det blivit billigare med el, tele och tåg till exempel? Nej! Allt är dyrare! Har det blivit enklare att resa eller att ta del av vården? Nej! De olika tågentrepenörerna vill helst inte sälja varandras biljetter och det kan vara svårt att få ihop en hel resa.Nej, i Stockholm där det "fria vårdvalet" fått härja fritt behöver man nu vårdlotsar för att hjälpa medborgarna att hitta rätt! Har det blivit bättre service? Nej,vissa delar i Norrlands inland har inte längre telefonmöjligheter, privata apotek har inte tillräckligt med läkemedel, de olika reseentreprenörerna sköter sitt eget och väntar inte in varandra. Avregleringen har kostat samhället och medborgarna blod, svett och skattepengar och enbart gynnat ett fåtal!

tisdag 12 juni 2012

Resa med KLT

KLT genomförde idag en mycket informativ liten resa för oss alla fullmäktigedelegater. Vid fem olika hållplatser fick vi information om satsningen på stråktrafik, färdtjänsten, mellanstarka och svaga stråk, anropsstyrd trafik, målet om fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 och sist men inte minst lite genusperspektiv på vilka som styr och vilka som åker. Det var väldigt intressant och många frågor blev besvarade. Bland annat att fram till januari i år så är det kommunerna som har stått för närtrafiken, som har varit stor i bla Kalmar och Emmaboda, liten i Västervik och obefintlig i Mörbylånga! Nu när landstinget har tagit över ska det bli mer jämlikt i hela länet. Det kommunerna har kvar är att se till att den fysiska tillgängligheten att komma fram till bussar och tåg är bra, allt det andra, busskurer, hållplatsskyltar och fordon står landstinget för.

Vi rödgröna landstingsråd om KLT

En förutsättning för att möta upp behovet av ökat kollektivresande långsiktigt är att kraftfullt ta itu med Kollektivtrafiken är nödvändig för att länsbornas vardag ska fungera. Vi rödgröna partier har höga ambitioner för att utveckla resandet med buss och tåg i framtiden. Ska Kalmar län vara en attraktiv region för arbete och fritid krävs det goda och miljömässigt hållbara förbindelser. Ska Kalmar län växa och utvecklas krävs det omfattande investeringar i trafiken.
Våra tre partier har de senaste åren i praktisk handling visat vilken färdriktning vi vill se: Mer tågtrafik genom köp av pendeltåg mellan Kalmar-Växjö samt nya tåg mellan Västervik-Linköping. Fler och bättre bussförbindelser genom ökad trafik och modernare bussflotta. För att ytterligare kunna bygga ut kollektivtrafiken har landstinget tagit över hela huvudmannaskapet av KLT - Kalmar länstrafik. Tidigare var ansvaret delat mellan landstinget och länets tolv kommuner. Vi har därtill beslutat om att tillföra nya investeringsmedel på totalt 100 miljoner kronor. Det möjliggör bland annat ny stråktrafik, rakare och kortare resor mellan huvudorterna för att underlätta pendling, mellan Västervik-Vimmerby-Hultsfred, Borgholm-Kalmar och Oskarshamn-Mönsterås-Kalmar. En förutsättning för att möta upp behovet av ökat kollektivresande långsiktigt är att kraftfullt ta itu med KLT:s ekonomiska problem.  Landstinget har, så snart bolagets oväntade förlust på 20 miljoner kronor blev känt, ställt tuffa krav på KLT. Landstinget har krävt ordning och reda eftersom bolaget har haft en bristande kontroll. Landstiget har sett till att ny kompetens har tillförts och att ekonomin ha stramats upp genom beslut om en effektiviseringsplan. KLT:s ledning har vidare varit hos landstingsstyrelsen för att förklara situationen och redovisat en konkret handlingsplan för att reda ut bekymren. Det handlar om att genomföra effektiviseringar i administrationen, få ordning på biljettsystemet och tydligare följa upp hur resenärerna upplever kvaliteten i resorna. Idag fattar även landstingsfullmäktige beslut om förändrade taxor. Biljettutbudet blir likartat mellan länen i södra Sverige. En fråga som väckt diskussion är den om hur och var biljetter kan köpas av resenärerna. En viktig utgångspunkt är att servicen ska vara hög och att resenärerna stimuleras att gå från kontantbetalning ombord till andra betalningssätt. Det handlar om att kunna köpa biljetter via kort ombord, via mobiltelefon eller vid någon av KLT:s Quickomater. Ambitionen är vidare att öka tillgängligheten genom att externa aktörer, till exempel ICA, Coop och Pressbyrån runt om i länet, erbjuds att bli försäljningsombud. Bakgrunden till detta är att nuvarande avtal med de resecentrum som omfattas av entreprenader – Hultsfred, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik – löper ut  i augusti. Entreprenörerna på dessa orter ska erbjudas nya avtal på samma sätt som redan finns i Kalmar, Nybro, Emmaboda och Borgholm. KLT ska även föra samtal med kommunerna på de berörda orterna om samverkan på olika sätt. För oss rödgröna är det ett krav på KLT att en lösning på frågan om resecentrum ska vara löst innan sommaren är slut. Sammantaget är vår uppfattning att KLT nu är på rätt väg och att ledningen inom KLT har agerat på ett förtroendefullt sätt för att stärka länstrafiken långsiktigt. Vi rödgröna i landstinget är tydliga i vår uppfattning: vi ska se till verksamheten blir ekonomiskt välskött och levererar en kollektivtrafik av hög kvalitet till medborgarna. Vi ska se till att fullfölja den historiskt stora utvecklingen av kollektivtrafiken.