torsdag 6 december 2012

Jämställdhetsutbildning i landstingsstyrelsen

Idag utbildas landstingsstyrelsen i hur man kan arbeta för ökad jämställdhet i landstinget. Det finns all anledning att glädjas över framgångar på jämställdhetsområdet i Kalmar län. Landstinget har under den rödgröna majoriteten satt fokus på frågan och vi är stolta över vad vi åstadkommit hittills. Men mycket återstår innan vi på allvar kan säga att vi har ett jämställt landsting.

För att lyfta upp jämställdhetsfrågan ska det exempelvis varje år i landstingets redovisning särskilt rapporteras vilka insatser som har genomförts för att uppnå en jämställd hälso- och sjukvård. Detta kompletteras med könsuppdelad statistik för att tydliggöra osakliga skillnader. Just nu pågår ett arbete med att ta fram nyckeltal för jämställd hälsa och vård för att underlätta jämförande analyser och ge en bra grund för fortsatt utveckling.

Vi vet utifrån forskning och erfarenhet att inte heller resurserna i vården är jämt fördelade mellan könen. En utredning ska därför genomföras kring vilka metoder som kan användas för att styra hälso- och sjukvårdens resurser så att det skapas en jämställd vård i länet. Kvinnor och män ska utifrån sina behov behandlas likvärdigt i sjukvården när det gäller resurser och insatser.

Landstinget i Kalmar län arbetar även utifrån en likabehandlingsplan med syftet att främja landstingets medarbetares lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Likaså pågår ett arbete under samlingsbegreppet ”Lönekartläggning för jämställda löner”. Syftet med detta arbete är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och krav är att uppnå jämställda löner.

Exemplen på områden där vårt landsting ligger i framkant är många, men de ska bli ännu fler! Jämställdhetsarbetet är ett arbete som måste pågå hela tiden och vara en naturlig del av den övriga verksamheten. Att landstingets politiska och administrativa ledning utbildas är inte hela lösningen, men ett steg på vägen för att uppnå ökad jämställdhet och målet om Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 2014.

Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för jämställdhetsfrågor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar