tisdag 10 juni 2014

Det är dags att höja ambitionerna i den svenska förlossningsvården


IMG_5238Vänsterpartiet föreslår i vårbudgeten 500 miljoner vilket är den kanske största riktade satsningen på svensk förlossningsvård någonsin. Vi menar att det är dags att höja ambitionerna i den svenska förlossningsvården. Vi vill att man ska kunna känna sig trygg när man föder barn.
Den svenska mödra- och förlossningsvården håller absolut världsklass. Mycket av det kan vi tacka barnmorskorna för. De gör ett fantastiskt arbete. Men vi ser också hur de sliter hårt och hör barnmorskornas oro över sin arbetssituation. Barnmorskorna ger sitt yttersta för att ge gravida och födande kvinnor en säker och god vård. Men vi behöver göra mer för att garantera alla goda och trygga förlossningar.
Vänsterpartiet vill därför satsa stort på att höja de politiska ambitionerna för förlossningsvården. Vårt långsiktiga mål är att varje barnmorska endast ska ansvara för en förlossning i utdrivningsskedet. Detta ger barnmorskan full möjlighet att fokusera på den födande kvinnan och hjälpa henne genom förlossningen på ett tryggt och säkert sätt och skapar goda förutsättningar för en hög kvalitet i vården.
Vi vill genom en kraftfull ekonomisk satsning öka antalet barnmorskor, ge dem bättre arbetsvillkor och ge utrymme för landstingen att höja deras löner. För Kalmar läns del handlar det om att vi tillför 12 miljoner kronor per år för att förbättra förlossningsvården. Det är en kraftfull förstärkning som ger landstinget möjligheter att anställa fler barnmorskor, ge förutsättningar att jobba heltid, höja lönerna och satsa på en långsiktig kompetensförsörjning.
Vår satsning innebär också att vi aktivt kan arbeta med att minska förlossningsskadorna. Det ger besparingar i såväl mänskligt lidande liksom att det ger ekonomiska besparingar i vården. Vänsterpartiets satsning innebär också att vi kan lägga mer resurser på mödravården vilket är avgörande för att skapa trygga graviditeter och förbereda kvinnorna väl inför förlossning och föräldraskap.
Barnmorskorna och deras kollegor inom mödra- och förlossningsvården är våra hjältar. Men även hjältar kan slitas ut. Därför är vänsterpartiets satsning en nödvändighet för att kvinnor även i framtiden ska få trygga och säkra förlossningar.
Kaj Raving (V), riksdagskandidat
Linda Fleetwood (V), landstingsråd

torsdag 5 juni 2014

Viktiga beslut

Denna vecka har vi landstinget bland annat tagit det historiska beslutet om en läkarutbildning och i regionförbundet tog vi följande beslut under styrelsen idag:
 -Den regionala transportplanen. Den slutliga planen rymmer en budgetökning på drygt 45 miljoner kronor. Nu ska här åkas! 
- En ansökan ska skickas in om att, tillsammans med Kronobergs län och Jönköpings län, få stå som värd för den tolfte upplagan av konstbiennalen Manifesta år 2018. En fantastisk möjlighet för kulturen, konsten, näringslivet och självklart för alla våra invånare!
- Förslaget till regional kulturplan är klart och skickas nu ut på remiss. Alla intresserade har drygt fyra månader på sig att komma med synpunkter. Vår vision är ett län med fria kulturskolor i varje kommun, många aktiva arrangörsföreningar och fler avlönade kulturarbetare! 

måndag 26 maj 2014

Tankar kring EU-valet

Ett stort grattis till Fi och miljöpartiet som har gjort ett kanonval! Tyvärr fick inte vi in två parlamentariker trots att vi ökade. Men det stora känslan är ändå magont och en undran över parlamentets legitimitet.

 Vad betyder det när inte ens en femtedel av befolkningen har röstat i vissa länder och knappt hälften i väldigt många? 
Vad betyder det när så många av de få som röstat har gett sin röst på främlingsfientliga partier och eu-kritiska partier? 
Vad betyder det för Sverige när enbart Franska Nationella Fronten får fler platser i EU-parlamentet än alla Sveriges partier tillsammans?

För mig betyder det magont men det betyder också ett tydligt budskap att vi måste organisera oss och kämpa ännu mer för att mota bort rasismen. Solidaritet är starkare än hat!

torsdag 22 maj 2014

Läkarutbildning

Det är fantastiskt att Kalmar äntligen får vara en studieort för läkarutbildningen på Linköpings universitet. Det kommer stärka arbetet med att rekrytera läkare till länet men det kommar även att främja den regionala utvecklingen. Dessutom innebär det en medicinsk forskning i Kalmar! 

Nu är det oerhört viktigt att få studenterna att känna sig trygga i att de kommer möta lika kompetenta handledare och lärare när de gör sin VFU, verksamhetsförlagd utbildning, i Kalmar eller Jönköping. Alla måste vi gå hand i hand för detta är något som vi alla kommer tjäna på! 

måndag 19 maj 2014

Nya metoder

Förra veckan hade jag möjlighet att vara med i arbetet på avdelning fyra på vuxenpsykiatrin i söder. Det är fjärde gången under denna mandat period och det är fantastiskt att se hur våra medarbetare ständigt jobbar med förbättringar för patienterna. 

Dagen började som vanligt med en avrapportering från nattpersonalen och en genomgång av alla patienter. Efter frukosten var det dags för lite morgongympa där vi fick sträcka på oss till skön musik. Ett nytt grepp som alla verkar mycket nöjda med. Två andra positiva nyheter har tillkommit. En är måltidsvärden som ger en mycket god service till alla och ser till att var och en får just det hen tycker om. En annan är omvårdnadssamtal med varje patient som ansvariga medarbetare, max tre, har varje onsdag. Där är patienten i centrum och berättar vad som fungerar bra eller dåligt i vården, vad hen vill göra för att må bättre till exempel mer träning eller mer samtal. De samtal jag var med på kändes väldigt bra och positivt trots den svåra situation som patienten har. 

Efter denna givande förmiddag hade jag chansen att luncha med några läkare på länssjukhuset som hade mycket intressant att berätta hur de upplever vården och styret. Riktigt roligt var det att höra dem säga att de skulle rösta på Vänsterpartiet då vi är det enda partiet som är emot vinster i välfärden, vilket de ansåg vara ett oheligt sätt att handskas med våra skattemedel och ger helt fel fokus i vården.

måndag 5 maj 2014

Satsningar på jämställdhet

Nu tar vi ytterligare steg mot en jämställd vård. Vi har skrivit under den europeiska jämställdhetsdeklarationen och en handlingsplan ska upprättas. Den artonde juni ska landstingsstyrelsen med tjänstemännen och de tre vårddelegationerna ha en heldagsutbildning med inte mindre än Gertrud Åström. För att kunna gå hand i hand på denna kunskapsresa med alla som jobbar i landstinget vill vi att varenda medarbetare som jobbar med patienter ska gå en webutbildning i jämställd vård. När vi alla har kunskap om samma sak kan vi alla hjälpas åt att förändra. Varje dag lite bättre!

lördag 3 maj 2014

Valupptakt,första maj och kulturkonferens

Tiden flyger iväg och dagarna fylls av spännande aktiviteter och tid för attblogga försvinner. 

Valupptakten som vi i landstingsmajoriteten hade på Biostaden var riktigt peppande och våra nya namn på landstingslistorna fick en möjlighet att få se hur roligt och bra vi arbetar. En del av våra satsningarsom vi har med i våra riktlinjer berättade vi om och jaghade glädjen att få presentera landstingets satsning på kultur genom att vara med i Kalmar kommuns uppbyggnad av ett kulturcentrum där vår fantastiska länsteater ska få vara en del av. 

Första maj var helt fantastisk! Ett långt tåg, bra tal, svängig musik och politisk teater, vad mer kan man begära?? Underbart att följa alla demonstartioner på alla olika medier där detvartydligtatt Vänsterpartiet  hade mobiliserat flest. 

Nu är jag på en mycketgivande kulturkonferens i Malmö med bästa partiet och kulturens absolut första försvarare för det är visom ser kulturen som en samhällskraft. Vi driver enprocentmålet av statsbudgeten och att kultur ska vara lagstadgat liksom alla andra nödvändiga delar av samhällsservice. 

Roligt att kulturutövare från hela landet pratar sig varma för vårt konstmuseum http://www.kalmarkonstmuseum.se/ och för Byteatern http://byteatern.se/

onsdag 16 april 2014

Skillnad mellan kommuner kan vara bra för välfärden


Ny rapport. Ofta framställs skillnader mellan kommuner som orättvisa, men ibland behövs variation för att det ska bli likvärdigt. Skillnader kan återspegla olika förutsättningar och olika uppfattningar bland invånarna. Statlig detaljreglering riskerar att hindra förbättringar, skriver ledamöterna i en SKL-beredning.


Nästan alla svenskar vill att vården, skolan och omsorgen ska vara lika över hela landet. Men majoriteten vill också att verksamheterna ska bedrivas av kommuner och landsting efter lokala förutsättningar och egna prioriteringar. Man vill själv vara med och demokratiskt besluta om välfärden lokalt.
Detta återspeglar ett typiskt dilemma i den svenska samhällsorganisationen – att förena en stark kommunal självstyrelse med en nationellt likvärdig välfärd. I en ny rapport som tagits fram av SKL:s programberedning ”Hur olika får det bli?” lyfts och diskuteras detta dilemma.

Till grund för diskussionen ligger bland annat en enkätundersökning som genomfördes 2013 och där 1.000 slumpmässigt utvalda personer deltog. En överväldigande majoritet, 93 procent instämde helt eller till stor del i påståendet att ”Det är viktigt att alla kommuner och landsting erbjuder sina medborgare samma vård, skola och omsorg i hela Sverige”.
Samtidigt instämde 55 procent helt eller till stor del i att ”Det är bra att kommuner och landsting bedriver skola, vård och omsorg efter sina egna förutsättningar och prioriteringar” medan 15 procent inte instämde alls. Och en majoritet ansåg att ”Medborgarna i en kommun eller ett landsting ska själva få bestämma över skola, vård och omsorg även om det leder till att det blir olika på olika ställen”, 31 procent instämde helt eller till stor del, 29 procent något och 40 procent inte alls.
Det finns alltså en utbredd förväntan hos Sveriges invånare att kommuner och landsting ska erbjuda samma välfärd i hela landet men också en önskan om inflytande och anpassning efter lokala förhållanden.
När skillnader uppmärksammas mellan och inom kommuner eller landsting är det numera nästan alltid underförstått att skillnaderna är orättvisa. Den enkla lösningen, som allt som oftast föreslås, är ett förstatligande. Om bara staten tar över så blir det lika överallt. Och då blir det också mer rättvist och därmed bättre. Så går diskussionen när det gäller framför allt skolan, men även när det gäller vården och omsorgen.
Men variationer mellan kommuner eller landsting är inte nödvändigtvis något bevis på bristande likvärdighet. Ibland kan det till och med vara just variationer som behövs för att det ska bli likvärdigt. Man kan inte ge samma dos av medicin till två personer med helt olika kroppsvikt för att uppnå samma resultat. Diskussionen behöver fördjupas och nyanseras.
Skillnader behöver inte vara dåliga, eftersom:
• de kan spegla att invånarna har olika uppfattningar om hur verksamheter ska utformas och att individuella behov varierar
• de kan återspegla de skillnader som finns i förutsättningarna lokalt, till exempel glesbygdens långa avstånd som leder till ökade kostnader för små klasser och skolskjutsar
• de kan vara en effekt av att några gått före och förbättrat sina resultat mer och snabbare än andra. Statliga ingripanden för att ”rätta till” situationen riskerar att hämma utvecklingskraften och initiativförmågan
• de driver dessutom ofta utvecklingen framåt – ingen vill komma sist i jämförelser eller rankinglistor.
Samtidigt bör understrykas att vissa skillnader är både orättvisa och oacceptabla. Det är inte rimligt att enskilda individer får uppenbart sämre service inom centrala områden – i synnerhet om det inte finns genomtänkta motiv eller förklaringar till skillnaderna.
Stora skillnader i väntetider och överlevnad inom cancervård samt otillräcklig medicinering vid benskörhet kan självklart inte accepteras. Det gäller även skillnader för vilka hjälpmedel som kan förskrivas eller vad de kostar den enskilde. Det är inte heller acceptabelt att äldre med omfattande vårdbehov tvingas möta fler än 20 olika personer från hemtjänsten under en 14-dagarsperiod eller att i genomsnitt var femte elev lämnar grundskolan utan att få godkänt betyg i alla ämnen.
Det finns dessvärre fler exempel på skillnader som inte är acceptabla i det svenska välfärdssamhället. Men – och det måste understrykas – problemen handlar oftare om otillfredsställande nivåer än om storaskillnader.
Vi ser också att skillnader även finns inom kommunen eller landstinget och att brister är av sådan karaktär att de kan åtgärdas mest effektivt genom långsiktigt förbättringsarbete. Ansvaret för utvecklingen av en mer likvärdig välfärd, måste därför ligga på kommuner och landsting själva. Öppna jämförelser av resultat och kvalitet samt löpande dialog med brukare och medborgare kan ge vägledning i en sådan process.
Kommuner och landsting behöver också prata ihop sig om vilka problem som är särskilt angelägna att lyfta. Gemensam praxis för vissa avgifter och erbjudanden eller överenskommelser om rimliga resultatnivåer kan lägga grunden för ett gemensamt utvecklingsarbete.
Det handlar dock om ett delat ansvar. Välfärden, såväl som samhällsorganisationen, är allas vårt gemensamma ansvar och vi har våra olika roller. För att kommuner och landsting ska kunna ta sig an uppgiften att skapa en mer likvärdig välfärd, behövs statens hjälp. Det är statens ansvar att se till att kommuner och landsting har likvärdiga förutsättningar. Främst genom det kommunala utjämningssystemet, men också genom att välja styrmedel som skapar rimlig balans mellan nationell likvärdighet och kommunal självstyrelse.
I dag ser vi i stället allt för många exempel på att statlig detaljreglering inte ger kommuner och landsting handlingsutrymme för att faktiskt förbättra välfärden. Därmed minskar även invånarnas möjligheter att påverka i den egna kommunen.
En självstyrelse som bärs upp av sina invånare och som samspelar med den nationella nivån är en grundbult i den svenska samhällsmodellen. Om staten möter kommunala tillkortakommanden med detaljerade regleringar riskerar modellen att urholkas.
Varje kommun och landsting har ett självklart intresse av att erbjuda sina medborgare en god välfärd och att undvika oacceptabla skillnader. Kommunal självstyrelse är inget hinder för nationell likvärdighet. Men ett bättre samspel mellan staten och den kommunala nivån ökar förutsättningarna för att långsiktigt hantera dagens brister och utmaningar.

måndag 14 april 2014

Kulturplan

Förra veckan hade jag äntligen möjligheten att vara med och träffa kulturutövare och Kalmar kommun som var sist ut. Nu har regionförbundets kulturtjänstemän träffat alla tolv kommuner  alla konstområden och samlat in synpunkter och tankar inför den nya kulturplanen.

I nuvarande plan har vi haft tre tydliga mål,vilka kom fram när dessa möten genomfördes 2010. Målen är att kulturen ska finnas i hela länet och ha fokus på barn och unga och på kulturarvet. Vi hade även med tre aspektpolitiska områden som har lett fram till tre stora och fantastiskt bra projekt, Hälsa och KulturrKultur och Skola och inom näringsområdet  har Talangcoaching varit framgångsrikt.

Inför denna plan har vi tankar att ha långsiktiga mål som en bas, där nuvarande tre mål ingår och att politiken spetsar in sig på andra mål. Det spännande planarbetet har börjat och jag ser fram emot första skrivningen som ska ut på remiss framtill september. För den som är intresserad finns minnesanteckningar från alla möten på regionförbundets hemsida.

torsdag 10 april 2014

Tro på ungdomarna!

Hur är det möjligt att någon som sig värna om Berga och dess invånare ifrågasätter en manifestation mot rasism?? Jag förstår verkligen inte. Om någon anser att det dras politiska poänger i ett politiskt tal av en politiker då är det en sak men att få det till att tro att hela manifestationen anordnades för att dra politiska poänger då har man ingen kontakt med oss Bergabor. Be ungdomarna som anordnat det och känt sig rädda om ursäkt, precis som mannen som skrämde dem gjorde!

onsdag 9 april 2014

Rädsla har inget med politiska poänger att göra!

Trist nog har jag fått flera påhopp sedan mitt tal på manifestationen mot rasism iBerga i lördags. De har kommit ifrån rasister och det är väl bara att vänta sig. De ska tycka tvärtemot! Men att bli ifrågasatt på det sätt som Alexander Louhichi gör i sin debattartikel i dagens Barometer känns väldigt konstigt.

 Han förringar den rädsla som alla vi som var med förrförra lördagen kände och  förminskar den utsatta situationen med vardagsrasism och hot som många av våra invandrarungdomar faktiskt blir utsatta för. Och vad spelar det för roll om det är en kriminell,en missbrukare, en politiker eller en präst som uttalar rasistiska och nazistiska tillmälen? De är rasistiska vem som än säger det!

Att hävda att manifestationen genomfördes för att ta politiska poäng känns oerhört långsökt. Det var Ung Vänster som stod som ansvariga men även SSU och Grön Ungdom deltog och det var politikens sätt att visa att det finns många krafter mot de rasist- och naziströrelser som visat sig tydligare och oftare i vårt land. Det var också ett sätt att visa vårt stöd till Ung aktiv och alla ungdomar som faktiskt skrämts bort av händelsen.

 Jag vet att jag och min familj inte är de enda som har varit rädda utan vi är flera och att då få kastat i ansiktet att det handlar om politiska poänger får mig verkligen att fundera över vad Alexander är ute efter. Alla har inte den fantastiska kunskapen som han som kunde se
" att det handlade om en tyngre missbrukare som ville visa en ståndpunkt gentemot en eller flera individer som fanns på plats i Berga, helt enkelt en kriminell uppgörelse." Jag såg bara en enorm man med ett gigantiskt basebollträ som skrek rasistiska och nazistiska hot. För mig och många med mig var det en rasistattack! Jag skrev om händelsen direkt på min blogg och det handlade bara om en sak, rädsla! Sedan handlade det om att komma ur rädslan och att vi tillsammans måste visa att vi inte tolererar att bli skrämda och att vi inte vill ha några rasister på våra gator!

Politiska poänger får Alexander själv stå för!

måndag 7 april 2014

Konst mer än tavlor

Det har varit mycket diskussioner kring konst och utsmyckning och det är ju en viktig del i de offentliga rummen som man oftast bara tar för givet. Just nu går regionförbundets konststrategi ut på remiss och det viktiga är att konstnärerna får möjlighet att vara med så tidigt som möjligt i processen för det handlar ju inte "bara" om att hänga upp tavlor. Här är några exempel på hur utsmyckning kan se ut:lördag 5 april 2014

Manifestation i Berga

Idag höll Ung Vänster i en manifestation mot rasism pga det som hände förra lördagen som jag skrivit om tidigare. Jag fick äran att hålla ett tal tillsammans med Ssu, Bertil Dahl och Grön Ungdom.  Det här sa jag:

Min mormor var finsk rom, min farfar var ryss, mina barn är till hälften nicaraguaner och min man är arab och så ser familjebilden ut för många i Sverige. Ju fler kulturer vi kommer ifrån ju mer kreativa kan vi bli tillsammans. Det har inte minst ungdomarna och ledarna inom Ung Aktiv visat.

Ett mångkulturellt samhälle är ett samhälle där alla får rum och trivs och det är det samhället som vi ska ha.
 Ett samhälle där vi alla har rätt att känna oss trygga.
Ett samhälle där ingen av oss ska behöva känna den rädslan som alla vi som var här förra lördagen kände. Där ingen av oss ska behöva vara orolig över att bli nedslagen eller hotad.

Vi har hört om flera nazistattacker i Sverige. Ja just det nazistattacker! I vårt land! I vårt demokratiska, trygga och lugna Sverige!
Hur är det möjligt?
Hur är det möjligt att någon som kastar en tårta i ansiktet på företrädaren för ett rasistisk parti får en fängelsedom när en man som skriker nazistiska fraser och hotar barn och unga med ett gigantiskt basebollträ och sätter skräck i en hel stadsdel släpps fri?!
Hur är det möjligt att han anses mindre farlig än en som kastar en tårta?

Det är mer än dags för en nolltolerans mot all sorts rasism på alla fronter och att vi precis som idag fortsätter står enade mot all främlingsfientlighet, rasism och nazism. Tillsammans kan vi förändra och förbättra!

torsdag 3 april 2014

Anhörigvård

Idag kom Nationellt kompetenccentrum anhöriga till Regionförbundets styrelse och berättade om sitt viktiga arbete, som de dessutom gärna skulle vilja göra till ett flaggskepp för Kalmar län. Varför inte?

Det är väldigt många som vårdar sina anhöriga och inte bara vuxna utan även alldeles för stort antal barn som tar hand om sjuka, funktionsnedsatta ich missbrukande föräldrar. Självklart ger detta negativa effekter på dessa barns hälsa och studier.

När barn är sjuka är det nästan alltid en kvinna som är anhörigvårdare och tre fjärdedelar av de som vårdar vuxna är också kvinnor. Det ökar den sociala skillnaden då många går ner i arbetstid eller slutar helt vilket ger först minskad inkomst sedan lägre pension.

En stark välfärd med stort stöd från kommun, landsting och stat är nödvändigt för att kunna förbättra och förändra särskilt kvinnors och barns utsatta situation! Ett starkt vänsterparti är garanten!

tisdag 1 april 2014

Den vardagsnära psykiatrin

Idag var vi i landstingsmajoritetet på besök på Nybros hälsocentral. Där har man haft en psykolog i snart tio år och nu med nya satsningen så är de två som finns för alla nybrobor. De har kommit långt i arbetet med att vara en del av hälsocentralen så att de olika professionerna tillsammans kan se hela människan. Det är en viktig del i arbetet som psykolog på en hälsocentral, att finnas till även för de övriga medarbetarna och hjälpas åt med patienterna när det behövs.

De möter och hjälper patienter med ångest och depression men även tex STROKEpatienter att klara av sin nya tillvaro. Dessutom har en av psykologerna börjat med att ha föreläsningar om sömn. På så vis hoppas de hjälpa en del av alla de som pga stress eller annat fått sömnproblem och minska användningen av sömnmedicin.

Det känns riktigt bra att vi har satsat på vardagsnära psykiatri för alla över arton år och att vi nu även har lagt in pengar för att få till det för barn och unga också.

måndag 31 mars 2014

Landstingets fantastiska folkhögskolor

I fredags hade vi folkhögskolestyrelse på Vimmerby Folkhögskola och som alltid blir jag imponerad över allt som de gör och med vilken entusiasm de tar sig an nya uppgifter. Trots att statsbidragen inte har ökat har våra fyra skolor ökat sitt deltagarantal med fler än vad länets alla fem folkhögskolor hade för tio år sedan!

47% av deltagarna saknar gymnasiekompetens, 28% har knappt grundskolan avklarad och 8 % har högskoleutbildning. 22% har en funktionsnedsättning och skolorna lägger ner ett jättejobb med individuella planer för var och en . Det krävs många finurliga särlösningar för att få en jämlik skola men det klarar skolorna med bravur liksom sina SMF -kurser (studiemotiveradefolkhögskolekurser för arbetslösa ungdomar). Dessutom tar de sig nu an nya uppgifter bland annat integrationsarbete, hälsa och kultur och läsfrämjande verksamheter.

Våra folkhögskolors arbete är enormt viktigt vilket vi måste framhålla lokalt, regionalt som nationellt.

lördag 29 mars 2014

Inga rasister på våra gator!!

En solig härlig dag och Berga Centrum är fullt av folk, mest barn och unga som ska visa upp sina talanger inom musik och dans. Det är en aktivitet som visar på vad ett bra samarbete mellan stat, region och kommun kan leda till. Ung aktiv har nu fått en superfin nybyggd lokal i Berga med bland annat tre musikstudios och en danssal. Idag skulle denna lokal invigas med balonger, fika och uppträdande. När ungdomarna håller på som bäst med att rappa rusar en gigantisk man med ett lika gigantiskt basebollträ igenom publiken fram och tillbaka. Paniken sprider sig och alla föräldrar försöker gömma sina barn. Jag själv känner hur hjärtat klappar och jag vill gråta. Några försöker jaga bort mannen som vänder sig om och skriker Sieg Heil!! Detta händer här! I mitt lugna kvarter! I strålande solsken! Bland en massa glada barn och unga!! Nazistens tre kumpaner försvinner snabbt medan de mest vågade ungdomarna jagar bort basebollrasisten och till slut kommer polisen. Jag är fortfarande chockad och fattar inte att det som jag förut har sett på tv hänt här utanför mitt hem. Det har gått för långt! INGA RASISTER PÅ VÅRA GATOR!
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/man-med-basebolltra-hotade-unga(4222489).gm

fredag 28 mars 2014

Äntligen!

Nu ska jag äntligen komma igång och blogga igen. Efter ett alldeles för långt uppehåll som har innehållit bland annat en julresa, ett fruktansvärt diskbråck med sjukskrivning och konflikter med migrationsverket. Under tiden har rasister och fascister visat sina fula trynen på flera håll men hållits tillbaka genom manifestationer och ett massivt motstånd på nätet liksom IRL. Samtidigt har Vänsterpartiet vuxit, vinster i välfärden diskuteras livligt överallt av alla och hoppet om en ny regering i september har vuxit sig starkt.Fler och fler inser vad den borgerliga regeringen har raserat och kan fortsätta att rasera om de får fortsätta regera.Nu är det dags för mig också att kunna vara med och jobba stenhårt för ett rödare och mer feministiskt EU och en ny regering.