onsdag 14 november 2012

Kulturen!

Kulturen i sin vidaste bemärkelse är det som präglar det sociala livet och ger uttryck för människors förmåga att forma sitt samhälle. Kulturen är och måste vara en obunden kraft i samhället, en förändrande kraft som bidrar till människors medvetande om sig själva och samhället och som aldrig får underkastas ideologier. Kulturen är en avgörande del av demokratin! Ett lands kulturpolitik speglar den politiska maktens syn på människan, både som skapande och som mottagare, konsument, av det som skapats av andra.

Vänsterpartiets kulturpolitik vill främja och skapa förutsättningar för konstskapandet både på det lekfulla, spontana planet (i t.ex. skolan) och på den professionella nivån. I synen på kulturen står ideologierna emot varandra. I den nyliberala ideologin är kulturen en vara som vi kan ha eller mista, en vara som man vill ska lyda under marknadens villkor. För Vänsterpartiet handlar det om samhällsanalys, befrielse och uppror, allt uttryckt i konstnärliga former som får oss att skratta, gråta och tänka efter. Vänsterpartiet anser att det finns en avgörande skillnad mellan marknadens varor och tjänster och det som kulturen skapar och erbjuder. Vänsterpartiet vill öka kulturens svängrum i samhället, dels genom att ta med kulturarvet in i nuet, för att sedan låta nya konstformer komma till tals, dels genom att låta konsten spela en mycket viktigare roll i samhället än vad den nu gör. Samtidigt vill vi öka tillgängligheten för alla i samhället att låta sig berikas och ta del av det som konsten har att erbjuda. Kulturen har en given roll även för landsbygden.

En ort med rikt och varierat kulturliv genererar engagemang och trivsel för medborgare, men även för besökare och turister som vill ta del av den. Vänsterpartiet värnar därför ett rikt kulturliv för glesbygdens framtida utveckling. Teater, konst och dans ska finnas i hela landet där den regionala spridningen är ett nationellt ansvar och staten måste garantera finansieringen. Kulturen kan överbrygga gränser och minska avståndet mellan olika grupper i samhället, men tyvärr även förstärka motsättningar och öka klyftorna mellan människor. Det beror på vilken kultursyn vi har. Med en demokratiskt fungerande nål i kulturkompassen kan vi orientera oss mot ett mera jämlikt och rättvist samhälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar