tisdag 29 november 2011

Mitt inledningsanförande på landstingsfullmäktige

Ordförande, ledamöter och åhörare till denna budgetdebatt.
Jag vill börja med att säga att som Vänsterpartist är jag oerhört stolt över att vara en del av det röd-gröna samarbetet i Kalmar län. I den ekonomiska situation landstinget Kalmar län befinner sig måste den politiska ledningen ta ansvar för en ekonomi i balans. Det är nödvändigt för att få en sjukvård, som kan ge god vård lika för alla och när det behövs! Det ansvaret har vi tagit! Trots att de senaste åren har varit tuffa på många sätt. Klyftorna har under de senaste åren ökat, de har ökat mellan rik och fattig, mellan kvinnor och män och mellan stad och glesbygd. De svagaste i samhället kan sällan göra sina röster hörda och i dessa tider när kommuner och landsting får mindre statsbidrag är det den gruppen som blir förlorarna. Inom psykiatrin ryms många av dessa människor och att den psykiska ohälsan ökar i landet går hand i hand med de ökande klyftorna och barnfattigdomen.

Jag tänker fokusera på mina områden utifrån tre olika begrepp som genomsyrar vårt arbete i planen, säkerhet, genus/jämställdhet och valfrihet.

Säkerhet
Vårt mål är att ha den säkraste hälso- och sjukvården 2014 det är ett högt uppsatt mål som våra medarbetare jobbar hårt med.

- Jämlik och jämställd vård är A och O för patientsäkerheten och dessa parametrar finns med under varje område i vår plan, redan i inledningen säger vi att vi ska lägga kraft på att utjämna olikheter, och metoder för att styra våra resurser jämlikt och jämställt kommer att redovisas i vår.

-Vi fortsätter att utveckla arbetet med Varje dag lite bättre – kraften hos många där patientsäkerhet är en integrerad del i arbetet mot ständiga förbättringar.

-Psykiatrin arbetar metodiskt och målmedvetet för att vara med att se till att landstinget i kalmar län ska nå målet om Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 2014. Psykiatrin har tagit fram en gedigen patientsäkerhetsplan med bland annat månatliga journalgranskningar för riskhanteringar, metoder inom tvångsvård och årliga uppföljningar av avvikelsehanteringar och samverkan med bland annat kommuner. För att nå patientsäkerhet inom psykiatrin har de även en ambitiös men nödvändig handlingsplan, där det mesta som tas upp faktiskt redan pågår. Det är allt ifrån att analysera skillnader mellan kvinnor och män vid heldygnsvård till minskad användning av antipsykotiska medel.

- På våra folkhögskolor har det tagits en standard för hur man ska jobba med studenternas rättigheter, man har ett systematiskt kvalitetsarbete som redovisas till staten och ett ständigt arbete pågår för att skolorna ska vara drog- och alkoholfria platser.

Genusglasögon
Ett år har gått och genusglasögonen finns på alla i majoriteten och jag tror att även Alf Jönsson i alla fall har en liten genusmonokel som han plockar upp ur fickan vid väld valda tillfällen, tex när vi hade seminarie om Jämlik vård då han poängterade att vi även jobbar för jämställd vård.

Jämställdheten är ett horisontellt mål i hela planen. Det handlar om att synliggöra, se och förstå skillnader. Att använda könsuppdelad statistik aktivt för att ge oss kunskap och möjliggöra nödvändiga förändringar. Vi har alltifrån metoder till mål för att jämställdheten ska beaktas för att styra resurserna rätt. Jämställdheter är även ett av de värden som vi vill stärka. Från politiken har vi en tydlig efterfrågan., våra medarbetare fortsätter att kompetensutvecklas i likabehandlingsfrågor med fokus på jämställdhetsarbete, och psykiatrin har tagit första steget till att redovisa könsuppdelad statistik på styrelsen så vi är på gång, små steg varje dag. Våra folkhögskolor ligger långt före oss och där har vi mycket att lära. Där är genusarbete en del i allmänbildningen och även projekt med genusgranskning av skola och personal har genomförts.

Vi har nu skrivit in om en genusgranskning av planen för att över tid följa upp att våra resurser och satsningar och fokusområden hamnar rätt utifrån de behov som finns.

Valfrihet
Och så avslutningsvis, det här med valfrihet, Vänsterpartiets verkliga valfrihet innebär något helt annat än de sk valfriheten borgarna pratar om. Verklig valfrihet är;
- Att välja den vård man behöver även om man inte har pengar och man är mycket sjuk, därför får våra hälsocentraler ersättning utifrån socioekonomi och vårdtyngd.
- Att inte vara tvungen att välja att köpa en bil för att kunna jobba eller studera på annan ort, därför satsar vi på kollektivtrafiken.
- Att få välja att göra sin röst hörd även om man inte är organiserad på något sätt, därför arbetar vi hårt för att ta med patienterna och deras anhöriga för att förbättra vården.
- Att få möjligheten till en andra chans att välja en annan skolform som har fokus på demokrati och det livslånga lärandet, därför är våra fyra olika folkhögskolor viktiga i vårt landsting.

Valfrihet är möjligheten att ge utifrån var och ens förmåga och att få efter var och ens behov!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar