onsdag 30 november 2011

Lärande och förnyelse - inledningsanförande

2014 ska Kalmar län ha Sveriges säkraste hälso- och sjukvård. Det är en stor utmaning och avgörande är att patienter och medarbetare involveras och engageras i arbetet. Men Landstinget i Kalmar län har en bra grund att stå på.

Det systematiska förbättringsarbetet Varje dag har blivit ett etablerat begrepp och genomsyrar idag verksamheten. Tillsammans med vårt idoga jämlikhets- och jämställdhetsarbete och en öppenhet att ta till oss kunskap liksom att öppet redovisa våra resultat ger oss goda förutsättningar att nå målet.

För att nå målet om Sveriges säkraste sjukvård 2014 kommer vi under planperioden att göra en omfattande satsning på kvalitetsförbättringar inom landstingets olika områden. Forskning och utveckling är en viktig del i detta och vi fortsätter satsningen på stöd till forskningsarbete. Vi fortsätter även att utveckla nya samverkansformer tillsammans med Linnéuniversitetet och näringslivet.

En särskild satsning kommer under de kommande åren också att ske på de nationella kvalitetsregistren för vård och omsorg för att få ett bättre stöd i förbättringsarbetet, för att underlätta forskning och för att bidra till en mer jämlik och jämställd vård.

Men målen är bara möjliga att uppnå om alla patienter och medarbetare involveras. Patienters och närståendes erfarenheter ska tas tillvara och vården ska utvecklas och förbättras genom att de görs till medskapare med inflytande och möjlighet att påverka vårdens innehåll och utformning.

Medarbetarna är en nyckelfaktor för att kunna utveckla och förbättra vården och fokus ska i det fortsatta kvalitets- och förbättringsarbetet inriktas mot att skapa en ny anda där förbättringsarbete genomsyrar all verksamhet dygnet runt alla dagar i veckan. En lärande och utvecklande organisation har alla möjligheter att nå upp till målet om Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar